கந்தகம்

கந்தகம் (S)

16 ஆம் அணுவெண்ணைக் கொண்ட மூலகம்
Atomic Number16
Atomic Weight32.06
திணிவெண்32
Group16
Period3
Blockp
நேர்மின்னி16 p+
நொதுமி16 n0
எதிர்மின்னி16 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of S (கந்தகம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
100 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
103 pm
Metallic Radius
104 pm
ionic radius
184 pm
Crystal Radius
170 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
180 pm
அடர்த்தி
2.07 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: கந்தகம்0153045607590105120135150165180pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
664.3 kJ/mol
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
2.07710403 eV/particle
ionization energy
10.36001 eV/particle
ionization energy of S (கந்தகம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
10.5 kJ/mol
enthalpy of fusion
1.23 kJ/mol
standard enthalpy of formation
277.17 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 6
போர் அணு மாதிரி: S (கந்தகம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி6
Lewis structure: S (கந்தகம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Ne] 3s2 3p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
Enhanced போர் அணு மாதிரி of S (கந்தகம்)
Orbital Diagram of S (கந்தகம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.58
Electrophilicity Index
2.3343529124239053 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
717.76 K
Melting Point
368.35 K
critical pressure
20.7 MPa
critical temperature
1,314.15 K
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Yellow
appearancelemon yellow sintered microcrystals
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
1.001111
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
0.27 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
0.708 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeInsulator
மின் கடத்துதிறன்
0.000000000000000000001 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
1,00,00,00,00,00,00,000 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.0000000062 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.000000000199 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.0000122
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureFace Centered Orthorhombic (ORC)
lattice constant
10.47 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
2 MPa
அமுங்குமை
7.7 GPa
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryOther nonmetals, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number96
Mendeleev Number100
Pettifor Number94
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
640.2 kJ/mol
polarizability
19.4 ± 0.1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
134 a₀
allotropeRhombic Sulphur, Monoclinic Sulphur, Amorphous Sulphur
Neutron cross section
0.52
Neutron Mass Absorption
0.00055
குவாண்டம் எண்3P2
space group70 (Fddd)

Isotopes of Sulfur

Stable Isotopes4
Unstable Isotopes20
Natural Isotopes4
Isotopic Composition3294.86%3294.86%344.37%344.37%330.76%330.76%360.02%360.02%

26S

திணிவெண்26
neutron number10
relative atomic mass
26.029716 ± 0.000644 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)

27S

திணிவெண்27
neutron number11
relative atomic mass
27.018777 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
16.3 ± 0.2 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)61%
2p (2-proton emission)3%

28S

திணிவெண்28
neutron number12
relative atomic mass
28.004372762 ± 0.000171767 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
125 ± 10 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20.7%

29S

திணிவெண்29
neutron number13
relative atomic mass
28.996678 ± 0.000014 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
188 ± 4 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)46.4%

30S

திணிவெண்30
neutron number14
relative atomic mass
29.98490677 ± 0.000000221 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.1798 ± 0.0003 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

31S

திணிவெண்31
neutron number15
relative atomic mass
30.979557002 ± 0.000000246 Da
g-factor
0.97586 ± 0.00016
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.5534 ± 0.0018 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

32S

திணிவெண்32
neutron number16
relative atomic mass
31.97207117354 ± 0.00000000141 Da
g-factor
0
natural abundance
94.85 ± 2.55
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1920
parity+

33S

திணிவெண்33
neutron number17
relative atomic mass
32.97145890862 ± 0.00000000144 Da
g-factor
0.42883333333333 ± 0.000013333333333333
natural abundance
0.763 ± 0.02
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
-0.694 ± 0.004
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1926
parity+

34S

திணிவெண்34
neutron number18
relative atomic mass
33.967867011 ± 0.000000047 Da
g-factor
0
natural abundance
4.365 ± 0.235
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1926
parity+

35S

திணிவெண்35
neutron number19
relative atomic mass
34.969032321 ± 0.000000043 Da
g-factor
0.66666666666667 ± 0.026666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
87.37 ± 0.04 d
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
-0.483 ± 0.003
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1936
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

36S

திணிவெண்36
neutron number20
relative atomic mass
35.967080692 ± 0.000000201 Da
g-factor
0
natural abundance
0.0158 ± 0.0017
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity+

37S

திணிவெண்37
neutron number21
relative atomic mass
36.9711255 ± 0.000000212 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.05 ± 0.02 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1945
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

38S

திணிவெண்38
neutron number22
relative atomic mass
37.9711633 ± 0.000007699 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
170.3 ± 0.7 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1958
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

39S

திணிவெண்39
neutron number23
relative atomic mass
38.97513385 ± 0.000053677 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11.5 ± 0.5 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

40S

திணிவெண்40
neutron number24
relative atomic mass
39.975482561 ± 0.000004274 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.8 ± 2.2 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

41S

திணிவெண்41
neutron number25
relative atomic mass
40.979593451 ± 0.0000044 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.99 ± 0.05 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

42S

திணிவெண்42
neutron number26
relative atomic mass
41.9810651 ± 0.000003 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.016 ± 0.015 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

43S

திணிவெண்43
neutron number27
relative atomic mass
42.986907635 ± 0.000005335 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
265 ± 13 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%

44S

திணிவெண்44
neutron number28
relative atomic mass
43.990118846 ± 0.0000056 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
100 ± 1 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%

45S

திணிவெண்45
neutron number29
relative atomic mass
44.996414 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
68 ± 2 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)54%
2n (2-neutron emission)

46S

திணிவெண்46
neutron number30
relative atomic mass
46.000687 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
50 ± 8 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

47S

திணிவெண்47
neutron number31
relative atomic mass
47.00773 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

48S

திணிவெண்48
neutron number32
relative atomic mass
48.013301 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1990
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

49S

திணிவெண்49
neutron number33
relative atomic mass
49.021891 ± 0.000626 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Sulfur - El Desierto mine, San Pablo de Napa, Daniel Campos Province, Potosí, Bolivia

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Known to the ancients.
location of discovery
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
சொற்பிறப்பியல்Latin: sulphur (brimstone).
pronunciationSUL-fer (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
350 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
905 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.2 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
4 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.04 %
Abundance in Universe
0.05 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4591
2p4.023
2s5.3712
3p10.5181
3s9.6331