آنتیموان

آنتیموان (Sb)

یکی از عنصرهای جدول تناوبی عنصرها
عدد اتمی51
عدد جرمی121.76
عدد جرمی121
گروه15
تناوب5
بلوکp
پروتون51 p+
نوترون70 n0
الکترون51 e-
Animated مدل بور of Sb (آنتیموان)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۴۵ pm
حجم مولی
۱۸٫۴ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۴۰ pm
Metallic Radius
۱۳۹ pm
شعاع یونی
۷۶ pm
Crystal Radius
۹۰ pm
شعاع واندروالسی
۲۰۶ pm
density
۶٫۶۸ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: آنتیموان0153045607590105120135150165180195210pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۱٫۰۴۶ eV/particle
ionization energy
۸٫۶۰۸۳۸۹ eV/particle
ionization energy of Sb (آنتیموان)
آنتالپی تبخیر
۱۹۵٫۲ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۲۰٫۰۸ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۲۶۴٫۴ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 18, 5
مدل بور: Sb (آنتیموان)
الکترون‌های ظرفیت5
ساختار لوویس: Sb (آنتیموان)
آرایش اتمی[Kr] 4d10 5s2 5p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p3
Enhanced مدل بور of Sb (آنتیموان)
Orbital Diagram of Sb (آنتیموان)
عدد اکسایش-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
الکترونگاتیوی
2.05
Electrophilicity Index
۱٫۵۴۰۶۳۷۹۳۴۷۰۷۵۵۴ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۱٬۸۶۰٫۱۵ K
نقطه ذوب
۹۰۳٫۷۷۸ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery lustrous gray
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۲۴٫۴۳ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۱۱ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۵٫۲۳ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۲۰۷ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۲٫۵ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۴ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typediamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱۰۹ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۲۷ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
‎−۰٫۰۰۰۰۷۳
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیمثلثی ساده (RHL)
ثابت شبکه
۴٫۵۱ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
خواص مکانیکی مواد
سختی
۳ MPa
مدول حجمی
۴۲ GPa
مدول برشی
۲۰ GPa
مدول یانگ
۵۵ GPa
نسبت پواسون
سرعت صوت
۳٬۴۲۰ m/s
دسته‌بندی
دستهشبه فلزات, Metalloids
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number91
Mendeleev Number96
Pettifor Number88
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۴۳ ± ۲ a₀
C6 Dispersion Coefficient
۴۹۲ a₀
allotropeWhite Antimony, Yellow Antimony, Black Antimony
سطح مقطع نوترون
۵٫۴
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۱۶
عدد کوانتومی4S3/2
گروه فضایی166 (R_3m)

ایزوتوپ‌های آنتیموان

ایزوتوپ های پایدار2
ایزوتوپ های ناپایدار39
Natural Isotopes2
Isotopic Composition12157.21%12157.21%12342.79%12342.79%

102Sb

عدد جرمی102
عدد جرمی51
جرم اتمی نسبی
۱۰۱٫۹۴۵۱۴۲ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

103Sb

عدد جرمی103
عدد جرمی52
جرم اتمی نسبی
۱۰۲٫۹۳۹۱۶۲ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

104Sb

عدد جرمی104
عدد جرمی53
جرم اتمی نسبی
۱۰۳٫۹۳۶۳۴۴ ± ۰٫۰۰۰۱۰۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۷۰ ± ۱۳۰ ms
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1995
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)7%
p (proton emission)7%
α (α emission)

105Sb

عدد جرمی105
عدد جرمی54
جرم اتمی نسبی
۱۰۴٫۹۳۱۲۷۶۵۴۷ ± ۰٫۰۰۰۰۲۳۴۳۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۱۲ ± ۰٫۱۶ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
p (proton emission)0.1%
β+ p (β+-delayed proton emission)

106Sb

عدد جرمی106
عدد جرمی55
جرم اتمی نسبی
۱۰۵٫۹۲۸۶۳۷۹۷۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۰۰ ± ۲۰۰ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1981
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107Sb

عدد جرمی107
عدد جرمی56
جرم اتمی نسبی
۱۰۶٫۹۲۴۱۵۰۶۲۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۴۵۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴ ± ۰٫۲ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Sb

عدد جرمی108
عدد جرمی57
جرم اتمی نسبی
۱۰۷٫۹۲۲۲۲۶۷۳۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۴ ± ۰٫۳ s
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1976
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109Sb

عدد جرمی109
عدد جرمی58
جرم اتمی نسبی
۱۰۸٫۹۱۸۱۴۱۲۰۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۶۵۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷٫۲ ± ۰٫۵ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1976
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110Sb

عدد جرمی110
عدد جرمی59
جرم اتمی نسبی
۱۰۹٫۹۱۶۸۵۴۲۸۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۳٫۶ ± ۰٫۳ s
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

111Sb

عدد جرمی111
عدد جرمی60
جرم اتمی نسبی
۱۱۰٫۹۱۳۲۱۸۱۸۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۵ ± ۱ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

112Sb

عدد جرمی112
عدد جرمی61
جرم اتمی نسبی
۱۱۱٫۹۱۲۳۹۹۹۰۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۹۱۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۳٫۵ ± ۰٫۶ s
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1959
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

113Sb

عدد جرمی113
عدد جرمی62
جرم اتمی نسبی
۱۱۲٫۹۰۹۳۷۴۶۶۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۸۴۵۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۶۷ ± ۰٫۰۷ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1958
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Sb

عدد جرمی114
عدد جرمی63
جرم اتمی نسبی
۱۱۳٫۹۰۹۲۸۹۱۵۵ ± ۰٫۰۰۰۰۲۱۲۲۶ Da
g-factor
۰٫۵۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۴۹ ± ۰٫۰۳ m
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1959
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Sb

عدد جرمی115
عدد جرمی64
جرم اتمی نسبی
۱۱۴٫۹۰۶۵۹۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۷۲۰۳ Da
g-factor
۱٫۳۸۴ ± ۰٫۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۲٫۱ ± ۰٫۳ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1958
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

116Sb

عدد جرمی116
عدد جرمی65
جرم اتمی نسبی
۱۱۵٫۹۰۶۷۹۲۷۳۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۵۳۳ Da
g-factor
۰٫۹۰۵ ± ۰٫۰۰۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵٫۸ ± ۰٫۸ m
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1949
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Sb

عدد جرمی117
عدد جرمی66
جرم اتمی نسبی
۱۱۶٫۹۰۴۸۴۱۵۱۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۰۵۷ Da
g-factor
۱٫۳۷۲ ± ۰٫۰۲۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۹۷ ± ۰٫۰۲ h
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۲ ± ۱٫۲
تاریخ کشف1947
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

118Sb

عدد جرمی118
عدد جرمی67
جرم اتمی نسبی
۱۱۷٫۹۰۵۵۳۲۱۹۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۲۳۷ Da
g-factor
۲٫۴۶ ± ۰٫۰۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۶ ± ۰٫۱ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1947
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Sb

عدد جرمی119
عدد جرمی68
جرم اتمی نسبی
۱۱۸٫۹۰۳۹۴۴۰۶۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۵۱۲ Da
g-factor
۱٫۳۸ ± ۰٫۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۸٫۱۹ ± ۰٫۲۲ h
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1947
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

120Sb

عدد جرمی120
عدد جرمی69
جرم اتمی نسبی
۱۱۹٫۹۰۵۰۸۰۳۰۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۷۲۸ Da
g-factor
۲٫۳ ± ۰٫۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵٫۸۹ ± ۰٫۰۴ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1937
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Sb

عدد جرمی121
عدد جرمی70
جرم اتمی نسبی
۱۲۰٫۹۰۳۸۱۱۳۵۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۶۹ Da
g-factor
natural abundance
۵۷٫۲۱ ± ۰٫۰۵
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۵۴۳ ± ۰٫۰۱۱
تاریخ کشف1922
پاریته+

122Sb

عدد جرمی122
عدد جرمی71
جرم اتمی نسبی
۱۲۱٫۹۰۵۱۶۹۳۳۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۶۸۷ Da
g-factor
‎−۰٫۹۵ ± ۰٫۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۷۲۳۸ ± ۰٫۰۰۰۲ d
اسپین2
nuclear quadrupole moment
۱٫۲۸ ± ۰٫۰۸
تاریخ کشف1939
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)97.59%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.41%

123Sb

عدد جرمی123
عدد جرمی72
جرم اتمی نسبی
۱۲۲٫۹۰۴۲۱۵۲۹۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۵۶ Da
g-factor
natural abundance
۴۲٫۷۹ ± ۰٫۰۵
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۶۹۲ ± ۰٫۰۱۴
تاریخ کشف1922
پاریته+

124Sb

عدد جرمی124
عدد جرمی73
جرم اتمی نسبی
۱۲۳٫۹۰۵۹۳۷۰۶۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۵۷ Da
g-factor
۰٫۴ ± ۰٫۰۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۰٫۲ ± ۰٫۰۳ d
اسپین3
nuclear quadrupole moment
۲٫۸ ± ۰٫۲
تاریخ کشف1939
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

125Sb

عدد جرمی125
عدد جرمی74
جرم اتمی نسبی
۱۲۴٫۹۰۵۲۵۴۲۶۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۷ Da
g-factor
۰٫۷۵۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷ ± ۰٫۰۱۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۷۵۷۶ ± ۰٫۰۰۱۱ y
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1951
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

126Sb

عدد جرمی126
عدد جرمی75
جرم اتمی نسبی
۱۲۵٫۹۰۷۲۵۳۱۵۸ ± ۰٫۰۰۰۰۳۴۱۸۹ Da
g-factor
۰٫۱۶ ± ۰٫۰۰۸۷۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲٫۳۵ ± ۰٫۰۶ d
اسپین8
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1956
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

127Sb

عدد جرمی127
عدد جرمی76
جرم اتمی نسبی
۱۲۶٫۹۰۶۹۲۵۵۵۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۴۵۷ Da
g-factor
۰٫۷۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷ ± ۰٫۰۱۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۸۵ ± ۰٫۰۵ d
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1939
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

128Sb

عدد جرمی128
عدد جرمی77
جرم اتمی نسبی
۱۲۷٫۹۰۹۱۴۶۱۲۱ ± ۰٫۰۰۰۰۲۰۱۶۹ Da
g-factor
۰٫۱۶۲۵ ± ۰٫۰۲۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۰۵ ± ۰٫۰۴ h
اسپین8
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1956
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

129Sb

عدد جرمی129
عدد جرمی78
جرم اتمی نسبی
۱۲۸٫۹۰۹۱۴۶۶۲۳ ± ۰٫۰۰۰۰۲۲۷۸۶ Da
g-factor
۰٫۷۹۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۶ ± ۰٫۰۱۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۳۶۶ ± ۰٫۰۲۶ h
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1939
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

130Sb

عدد جرمی130
عدد جرمی79
جرم اتمی نسبی
۱۲۹٫۹۱۱۶۶۲۶۸۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵۲۵۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۹٫۵ ± ۰٫۸ m
اسپین8
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1962
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

131Sb

عدد جرمی131
عدد جرمی80
جرم اتمی نسبی
۱۳۰٫۹۱۱۹۸۹۳۳۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۲۳۶ Da
g-factor
۰٫۸۲۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۹ ± ۰٫۰۱۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۳٫۰۳ ± ۰٫۰۴ m
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1956
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

132Sb

عدد جرمی132
عدد جرمی81
جرم اتمی نسبی
۱۳۱٫۹۱۴۵۰۸۰۱۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۶۴۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۷۹ ± ۰٫۰۷ m
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1956
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

133Sb

عدد جرمی133
عدد جرمی82
جرم اتمی نسبی
۱۳۲٫۹۱۵۲۷۲۱۲۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۳۵۷ Da
g-factor
۰٫۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۶ ± ۰٫۰۱۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۳۴ ± ۰٫۰۵ m
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1966
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

134Sb

عدد جرمی134
عدد جرمی83
جرم اتمی نسبی
۱۳۳٫۹۲۰۵۳۷۳۳۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۷۴ ± ۴ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1967
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

135Sb

عدد جرمی135
عدد جرمی84
جرم اتمی نسبی
۱۳۴٫۹۲۵۱۸۴۳۵۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۸۳۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۶۶۸ ± ۰٫۰۰۹ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1964
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)19.1%

136Sb

عدد جرمی136
عدد جرمی85
جرم اتمی نسبی
۱۳۵٫۹۳۰۷۴۹۰۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۲۵۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۲۳ ± ۱۴ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1976
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24.7%
2n (2-neutron emission)0.14%

137Sb

عدد جرمی137
عدد جرمی86
جرم اتمی نسبی
۱۳۶٫۹۳۵۵۲۲۵۱۹ ± ۰٫۰۰۰۰۵۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۹۷ ± ۲۱ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)49%
2n (2-neutron emission)

138Sb

عدد جرمی138
عدد جرمی87
جرم اتمی نسبی
۱۳۷٫۹۴۱۳۳۱ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۳۳ ± ۷ ms
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)72%
2n (2-neutron emission)

139Sb

عدد جرمی139
عدد جرمی88
جرم اتمی نسبی
۱۳۸٫۹۴۶۲۶۹ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸۲ ± ۹ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)90%
2n (2-neutron emission)

140Sb

عدد جرمی140
عدد جرمی89
جرم اتمی نسبی
۱۳۹٫۹۵۲۳۴۵ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷۰ ± ۶ ms
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%
2n (2-neutron emission)7.6%

141Sb

عدد جرمی141
عدد جرمی90
جرم اتمی نسبی
۱۴۰٫۹۵۷۵۵۲ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰۳ ± ۲۹ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2018
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

142Sb

عدد جرمی142
عدد جرمی91
جرم اتمی نسبی
۱۴۱٫۹۶۳۹۱۸ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۰ ± ۵۰ ms
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2018
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Antimony-2

تاریخ

کاشفKnown to the ancients.
مکان کشف
تاریخ کشف
ریشه‌شناسیGreek: anti and monos (not alone); symbol from mineral stibnite.
pronunciationAN-teh-MOH-ni (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۲ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۲۴ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۰۱۲ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۰۱ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۴ %

Nuclear Screening Constants

1s1.0256
2p4.1274
2s13.4046
3d14.2002
3p17.8161
3s17.7909
4d32.0256
4p28.8188
4s27.4564
5p41.0055
5s39.389