அந்திமன்

அந்திமன் (Sb)

அணு எண் 51 கொண்ட நொறுங்கக்கூடிய வெள்ளி நிற உலோகம். வெப்பத்தையும் மின்சாரத்தையும் அரிதில் கடத்துவது
Atomic Number51
Atomic Weight121.76
திணிவெண்121
Group15
Period5
Blockp
நேர்மின்னி51 p+
நொதுமி70 n0
எதிர்மின்னி51 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Sb (அந்திமன்)

Physical Property

அணு ஆரம்
145 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
140 pm
Metallic Radius
139 pm
ionic radius
76 pm
Crystal Radius
90 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
206 pm
அடர்த்தி
6.68 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: அந்திமன்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
8.608389 eV/particle
ionization energy of Sb (அந்திமன்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
195.2 kJ/mol
enthalpy of fusion
20.08 kJ/mol
standard enthalpy of formation
264.4 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 18, 5
போர் அணு மாதிரி: Sb (அந்திமன்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி5
Lewis structure: Sb (அந்திமன்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Kr] 4d10 5s2 5p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p3
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Sb (அந்திமன்)
Orbital Diagram of Sb (அந்திமன்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.05
Electrophilicity Index
1.540637934707554 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
1,860.15 K
Melting Point
903.778 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery lustrous gray
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
24.43 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
0.000011 1/K
molar heat capacity
25.23 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.207 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
2.5 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.0000004 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.0000000109 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.000000001327 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.000073
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Trigonal (RHL)
lattice constant
4.51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
3 MPa
அமுங்குமை
42 GPa
shear modulus
20 GPa
யங்கின் மட்டு
55 GPa
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
3,420 m/s
classification
CategoryMetalloids, Metalloids
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number91
Mendeleev Number96
Pettifor Number88
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
43 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
492 a₀
allotropeWhite Antimony, Yellow Antimony, Black Antimony
Neutron cross section
5.4
Neutron Mass Absorption
0.0016
குவாண்டம் எண்4S3/2
space group166 (R_3m)

Isotopes of Antimony

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes39
Natural Isotopes2
Isotopic Composition12157.21%12157.21%12342.79%12342.79%

102Sb

திணிவெண்102
neutron number51
relative atomic mass
101.945142 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
p (proton emission)

103Sb

திணிவெண்103
neutron number52
relative atomic mass
102.939162 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

104Sb

திணிவெண்104
neutron number53
relative atomic mass
103.936344 ± 0.000109 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
470 ± 130 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1995
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)7%
p (proton emission)7%
α (α emission)

105Sb

திணிவெண்105
neutron number54
relative atomic mass
104.931276547 ± 0.000023431 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.12 ± 0.16 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
p (proton emission)0.1%
β+ p (β+-delayed proton emission)

106Sb

திணிவெண்106
neutron number55
relative atomic mass
105.928637979 ± 0.000008 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
600 ± 200 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107Sb

திணிவெண்107
neutron number56
relative atomic mass
106.924150621 ± 0.000004452 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4 ± 0.2 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Sb

திணிவெண்108
neutron number57
relative atomic mass
107.922226731 ± 0.0000059 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.4 ± 0.3 s
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1976
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109Sb

திணிவெண்109
neutron number58
relative atomic mass
108.918141203 ± 0.000005652 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
17.2 ± 0.5 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1976
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110Sb

திணிவெண்110
neutron number59
relative atomic mass
109.916854283 ± 0.0000064 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
23.6 ± 0.3 s
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

111Sb

திணிவெண்111
neutron number60
relative atomic mass
110.913218187 ± 0.0000095 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
75 ± 1 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

112Sb

திணிவெண்112
neutron number61
relative atomic mass
111.912399903 ± 0.00001914 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
53.5 ± 0.6 s
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1959
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

113Sb

திணிவெண்113
neutron number62
relative atomic mass
112.909374664 ± 0.000018457 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.67 ± 0.07 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1958
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Sb

திணிவெண்114
neutron number63
relative atomic mass
113.909289155 ± 0.000021226 Da
g-factor
0.57333333333333 ± 0.026666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.49 ± 0.03 m
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1959
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Sb

திணிவெண்115
neutron number64
relative atomic mass
114.906598 ± 0.000017203 Da
g-factor
1.384 ± 0.004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
32.1 ± 0.3 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1958
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

116Sb

திணிவெண்116
neutron number65
relative atomic mass
115.906792732 ± 0.000005533 Da
g-factor
0.905 ± 0.003
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
15.8 ± 0.8 m
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Sb

திணிவெண்117
neutron number66
relative atomic mass
116.904841519 ± 0.000009057 Da
g-factor
1.372 ± 0.024
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.97 ± 0.02 h
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.2 ± 1.2
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

118Sb

திணிவெண்118
neutron number67
relative atomic mass
117.905532194 ± 0.000003237 Da
g-factor
2.46 ± 0.07
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.6 ± 0.1 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Sb

திணிவெண்119
neutron number68
relative atomic mass
118.903944062 ± 0.000007512 Da
g-factor
1.38 ± 0.004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
38.19 ± 0.22 h
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

120Sb

திணிவெண்120
neutron number69
relative atomic mass
119.905080308 ± 0.000007728 Da
g-factor
2.3 ± 0.2
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
15.89 ± 0.04 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Sb

திணிவெண்121
neutron number70
relative atomic mass
120.903811353 ± 0.00000269 Da
g-factor
natural abundance
57.21 ± 0.05
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
-0.543 ± 0.011
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1922
parity+

122Sb

திணிவெண்122
neutron number71
relative atomic mass
121.905169335 ± 0.000002687 Da
g-factor
-0.95 ± 0.01
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.7238 ± 0.0002 d
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
1.28 ± 0.08
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity-

decay modeintensity
β (β decay)97.59%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.41%

123Sb

திணிவெண்123
neutron number72
relative atomic mass
122.904215292 ± 0.000001456 Da
g-factor
natural abundance
42.79 ± 0.05
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
-0.692 ± 0.014
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1922
parity+

124Sb

திணிவெண்124
neutron number73
relative atomic mass
123.905937065 ± 0.000001457 Da
g-factor
0.4 ± 0.0066666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
60.2 ± 0.03 d
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
2.8 ± 0.2
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

125Sb

திணிவெண்125
neutron number74
relative atomic mass
124.905254264 ± 0.0000027 Da
g-factor
0.75142857142857 ± 0.011428571428571
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.7576 ± 0.0011 y
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

126Sb

திணிவெண்126
neutron number75
relative atomic mass
125.907253158 ± 0.000034189 Da
g-factor
0.16 ± 0.00875
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12.35 ± 0.06 d
சுழற்சி8
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1956
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

127Sb

திணிவெண்127
neutron number76
relative atomic mass
126.906925557 ± 0.000005457 Da
g-factor
0.77142857142857 ± 0.011428571428571
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.85 ± 0.05 d
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

128Sb

திணிவெண்128
neutron number77
relative atomic mass
127.909146121 ± 0.000020169 Da
g-factor
0.1625 ± 0.025
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.05 ± 0.04 h
சுழற்சி8
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1956
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

129Sb

திணிவெண்129
neutron number78
relative atomic mass
128.909146623 ± 0.000022786 Da
g-factor
0.79714285714286 ± 0.011428571428571
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.366 ± 0.026 h
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

130Sb

திணிவெண்130
neutron number79
relative atomic mass
129.911662686 ± 0.000015257 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
39.5 ± 0.8 m
சுழற்சி8
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1962
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

131Sb

திணிவெண்131
neutron number80
relative atomic mass
130.911989339 ± 0.000002236 Da
g-factor
0.82571428571429 ± 0.011428571428571
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
23.03 ± 0.04 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1956
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

132Sb

திணிவெண்132
neutron number81
relative atomic mass
131.914508013 ± 0.000002648 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.79 ± 0.07 m
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1956
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

133Sb

திணிவெண்133
neutron number82
relative atomic mass
132.915272128 ± 0.000003357 Da
g-factor
0.85714285714286 ± 0.011428571428571
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.34 ± 0.05 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

134Sb

திணிவெண்134
neutron number83
relative atomic mass
133.920537334 ± 0.0000033 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
674 ± 4 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

135Sb

திணிவெண்135
neutron number84
relative atomic mass
134.925184354 ± 0.000002834 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.668 ± 0.009 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)19.1%

136Sb

திணிவெண்136
neutron number85
relative atomic mass
135.930749009 ± 0.000006258 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
923 ± 14 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1976
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24.7%
2n (2-neutron emission)0.14%

137Sb

திணிவெண்137
neutron number86
relative atomic mass
136.935522519 ± 0.000056 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
497 ± 21 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)49%
2n (2-neutron emission)

138Sb

திணிவெண்138
neutron number87
relative atomic mass
137.941331 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
333 ± 7 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)72%
2n (2-neutron emission)

139Sb

திணிவெண்139
neutron number88
relative atomic mass
138.946269 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
182 ± 9 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)90%
2n (2-neutron emission)

140Sb

திணிவெண்140
neutron number89
relative atomic mass
139.952345 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
170 ± 6 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%
2n (2-neutron emission)7.6%

141Sb

திணிவெண்141
neutron number90
relative atomic mass
140.957552 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
103 ± 29 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

142Sb

திணிவெண்142
neutron number91
relative atomic mass
141.963918 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
80 ± 50 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Antimony-2

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Known to the ancients.
location of discovery
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
சொற்பிறப்பியல்Greek: anti and monos (not alone); symbol from mineral stibnite.
pronunciationAN-teh-MOH-ni (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.2 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.00024 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.000012 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0000001 %
Abundance in Universe
0.00000004 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0256
2p4.1274
2s13.4046
3d14.2002
3p17.8161
3s17.7909
4d32.0256
4p28.8188
4s27.4564
5p41.0055
5s39.389