قلع

قلع (Sn)

یکی از عنصرهای جدول تناوبی عنصرها
عدد اتمی50
عدد جرمی118.71
عدد جرمی120
گروه14
تناوب5
بلوکp
پروتون50 p+
نوترون70 n0
الکترون50 e-
Animated مدل بور of Sn (قلع)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۴۵ pm
حجم مولی
۱۶٫۳ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۴۰ pm
Metallic Radius
۱۴۲ pm
شعاع یونی
۵۵ pm
Crystal Radius
۶۹ pm
شعاع واندروالسی
۲۱۷ pm
density
۷٫۲۸۷ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: قلع0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۱٫۱۱۲۰۶۷ eV/particle
ionization energy
۷٫۳۴۳۹۱۷ eV/particle
ionization energy of Sn (قلع)
آنتالپی تبخیر
۲۹۶ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۷٫۰۷ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۳۰۱٫۲ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 18, 4
مدل بور: Sn (قلع)
الکترون‌های ظرفیت4
ساختار لوویس: Sn (قلع)
آرایش اتمی[Kr] 4d10 5s2 5p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p2
Enhanced مدل بور of Sn (قلع)
Orbital Diagram of Sn (قلع)
عدد اکسایش-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
الکترونگاتیوی
1.96
Electrophilicity Index
۱٫۴۳۴۲۳۸۳۳۶۲۹۳۷۱۷ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۲٬۸۵۹٫۱۵ K
نقطه ذوب
۲۸۶٫۳۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery-white (beta, β) or gray (alpha, α)
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۶۶٫۸ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۲۲ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۶٫۹۹ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۲۲۷ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۹٫۱ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۱۱ m Ω
ابررسانایی
۳٫۷۲ K
مغناطیس
typediamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۳۱ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۶۸ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
‎−۰٫۰۰۰۰۲۲۷
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیچهار وجهی مرکزی (TET)
ثابت شبکه
۵٫۸۲ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
۱٫۵ MPa
مدول حجمی
۵۸ GPa
مدول برشی
۱۸ GPa
مدول یانگ
۵۰ GPa
نسبت پواسون
۰٫۳۶
سرعت صوت
۲٬۵۰۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات پس واسطه, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number83
Mendeleev Number90
Pettifor Number83
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۵۳ ± ۶ a₀
C6 Dispersion Coefficient
۶۵۹ a₀
allotropeWhite Tin, Gray Tin
سطح مقطع نوترون
۰٫۶۲
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۰۲
عدد کوانتومی3P0
گروه فضایی141 (I41/amd)

ایزوتوپ‌های قلع

ایزوتوپ های پایدار7
ایزوتوپ های ناپایدار35
Natural Isotopes10
Isotopic Composition12032.58%12032.58%11824.22%11824.22%11614.54%11614.54%1177.68%1177.68%1198.59%1198.59%1245.79%1245.79%1224.63%1224.63%1120.97%1120.97%1140.66%1140.66%1150.34%1150.34%

99Sn

عدد جرمی99
عدد جرمی49
جرم اتمی نسبی
۹۸٫۹۴۸۴۹۵ ± ۰٫۰۰۰۶۲۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۴ ± ۴ ms
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2011
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5%

100Sn

عدد جرمی100
عدد جرمی50
جرم اتمی نسبی
۹۹٫۹۳۸۶۴۸۹۴۴ ± ۰٫۰۰۰۲۵۷۶۶۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۱۸ ± ۰٫۰۸ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)17%

101Sn

عدد جرمی101
عدد جرمی51
جرم اتمی نسبی
۱۰۰٫۹۳۵۲۵۹۲۵۲ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲۰۶۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۲۲ ± ۰٫۰۵ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)21%

102Sn

عدد جرمی102
عدد جرمی52
جرم اتمی نسبی
۱۰۱٫۹۳۰۲۸۹۵۲۵ ± ۰٫۰۰۰۱۰۷۴۶۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۸ ± ۰٫۲ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Sn

عدد جرمی103
عدد جرمی53
جرم اتمی نسبی
۱۰۲٫۹۲۷۹۷۳ ± ۰٫۰۰۰۱۰۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷ ± ۰٫۲ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1981
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.2%

104Sn

عدد جرمی104
عدد جرمی54
جرم اتمی نسبی
۱۰۳٫۹۲۳۱۰۵۱۹۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۱۶۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۰٫۸ ± ۰٫۵ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1985
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Sn

عدد جرمی105
عدد جرمی55
جرم اتمی نسبی
۱۰۴٫۹۲۱۲۶۸۴۲۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۲۶۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۲٫۷ ± ۰٫۵ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1981
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.011%

106Sn

عدد جرمی106
عدد جرمی56
جرم اتمی نسبی
۱۰۵٫۹۱۶۹۵۷۳۹۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۴۶۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۹۲ ± ۰٫۰۸ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1975
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107Sn

عدد جرمی107
عدد جرمی57
جرم اتمی نسبی
۱۰۶٫۹۱۵۷۱۳۶۴۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۹ ± ۰٫۰۵ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1976
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Sn

عدد جرمی108
عدد جرمی58
جرم اتمی نسبی
۱۰۷٫۹۱۱۸۹۴۲۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۷۷۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۳ ± ۰٫۰۸ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1968
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109Sn

عدد جرمی109
عدد جرمی59
جرم اتمی نسبی
۱۰۸٫۹۱۱۲۹۲۸۵۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۵۳۳ Da
g-factor
‎−۰٫۴۳۱۲ ± ۰٫۰۰۲۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸٫۱ ± ۰٫۲ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۳۳ ± ۰٫۱۱
تاریخ کشف1966
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110Sn

عدد جرمی110
عدد جرمی60
جرم اتمی نسبی
۱۰۹٫۹۰۷۸۴۴۸۳۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۴۷۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۱۵۴ ± ۰٫۰۰۴ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1965
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

111Sn

عدد جرمی111
عدد جرمی61
جرم اتمی نسبی
۱۱۰٫۹۰۷۷۴۱۱۴۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۷۲۸ Da
g-factor
۰٫۱۷۳۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷ ± ۰٫۰۰۱۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۵٫۳ ± ۰٫۶ m
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۲ ± ۰٫۱
تاریخ کشف1949
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

112Sn

عدد جرمی112
عدد جرمی62
جرم اتمی نسبی
۱۱۱٫۹۰۴۸۲۴۸۹۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۱۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
۰٫۹۷ ± ۰٫۰۱
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1927
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
+ (double β+ decay)

113Sn

عدد جرمی113
عدد جرمی63
جرم اتمی نسبی
۱۱۲٫۹۰۵۱۷۵۸۵۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۶۹ Da
g-factor
‎−۱٫۷۵۵۴ ± ۰٫۰۰۱۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱۵٫۰۸ ± ۰٫۰۴ d
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1939
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Sn

عدد جرمی114
عدد جرمی64
جرم اتمی نسبی
۱۱۳٫۹۰۲۷۸۰۱۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۳۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
۰٫۶۶ ± ۰٫۰۱
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1927
پاریته+

115Sn

عدد جرمی115
عدد جرمی65
جرم اتمی نسبی
۱۱۴٫۹۰۳۳۴۴۶۹۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱۶ Da
g-factor
natural abundance
۰٫۳۴ ± ۰٫۰۱
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1927
پاریته+

116Sn

عدد جرمی116
عدد جرمی66
جرم اتمی نسبی
۱۱۵٫۹۰۱۷۴۲۸۲۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۰۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
۱۴٫۵۴ ± ۰٫۰۹
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1922
پاریته+

117Sn

عدد جرمی117
عدد جرمی67
جرم اتمی نسبی
۱۱۶٫۹۰۲۹۵۴۰۳۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۵۱۸ Da
g-factor
natural abundance
۷٫۶۸ ± ۰٫۰۷
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1923
پاریته+

118Sn

عدد جرمی118
عدد جرمی68
جرم اتمی نسبی
۱۱۷٫۹۰۱۶۰۶۶۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۵۳۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲۴٫۲۲ ± ۰٫۰۹
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1924
پاریته+

119Sn

عدد جرمی119
عدد جرمی69
جرم اتمی نسبی
۱۱۸٫۹۰۳۳۱۱۲۶۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۷۷۸ Da
g-factor
natural abundance
۸٫۵۹ ± ۰٫۰۴
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1925
پاریته+

120Sn

عدد جرمی120
عدد جرمی70
جرم اتمی نسبی
۱۱۹٫۹۰۲۲۰۲۵۵۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۹۸۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
۳۲٫۵۸ ± ۰٫۰۹
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1926
پاریته+

121Sn

عدد جرمی121
عدد جرمی71
جرم اتمی نسبی
۱۲۰٫۹۰۴۲۴۳۴۸۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۰۵ Da
g-factor
۰٫۴۶۴۶ ± ۰٫۰۰۰۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۷٫۰۳ ± ۰٫۰۴ h
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۰۲ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

122Sn

عدد جرمی122
عدد جرمی72
جرم اتمی نسبی
۱۲۱٫۹۰۳۴۴۵۴۹۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۶۲۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
۴٫۶۳ ± ۰٫۰۳
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1928
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
(double β decay)

123Sn

عدد جرمی123
عدد جرمی73
جرم اتمی نسبی
۱۲۲٫۹۰۵۷۲۷۰۶۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۶۶۱ Da
g-factor
‎−۰٫۲۴۸۷۶۳۶۳۶۳۶۳۶۴ ± ۰٫۰۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲۹٫۲ ± ۰٫۴ d
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۳ ± ۰٫۰۴
تاریخ کشف1948
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

124Sn

عدد جرمی124
عدد جرمی74
جرم اتمی نسبی
۱۲۳٫۹۰۵۲۷۹۶۱۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
۵٫۷۹ ± ۰٫۰۵
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1922
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
(double β decay)

125Sn

عدد جرمی125
عدد جرمی75
جرم اتمی نسبی
۱۲۴٫۹۰۷۷۸۹۳۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۲۶ Da
g-factor
‎−۰٫۲۴۴۷۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷ ± ۰٫۰۰۰۳۶۳۶۳۶۳۶۳۶۳۶۳۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۶۳۴ ± ۰٫۰۱۵ d
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۲ ± ۰٫۲
تاریخ کشف1939
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

126Sn

عدد جرمی126
عدد جرمی76
جرم اتمی نسبی
۱۲۵٫۹۰۷۶۵۸۹۵۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۴۷۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۳۰ ± ۱۴ ky
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1962
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

127Sn

عدد جرمی127
عدد جرمی77
جرم اتمی نسبی
۱۲۶٫۹۱۰۳۹۱۷۲۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۹۰۴ Da
g-factor
‎−۰٫۲۴۱۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷۳ ± ۰٫۰۰۱۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۱ ± ۰٫۰۴ h
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۳۲ ± ۰٫۱۴
تاریخ کشف1951
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

128Sn

عدد جرمی128
عدد جرمی78
جرم اتمی نسبی
۱۲۷٫۹۱۰۵۰۷۸۲۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۸۹۸۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۹٫۰۷ ± ۰٫۱۴ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1956
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

129Sn

عدد جرمی129
عدد جرمی79
جرم اتمی نسبی
۱۲۸٫۹۱۳۴۸۲۴۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۸۵۴ Da
g-factor
۰٫۵۰۲ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۲۳ ± ۰٫۰۴ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۵ ± ۰٫۱۲
تاریخ کشف1962
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

130Sn

عدد جرمی130
عدد جرمی80
جرم اتمی نسبی
۱۲۹٫۹۱۳۹۷۴۵۳۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۰۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۷۲ ± ۰٫۰۷ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

131Sn

عدد جرمی131
عدد جرمی81
جرم اتمی نسبی
۱۳۰٫۹۱۷۰۵۳۰۶۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۸۸۷ Da
g-factor
۰٫۴۹۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۶ ± ۰٫۵ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۰۴ ± ۰٫۰۹
تاریخ کشف1963
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

132Sn

عدد جرمی132
عدد جرمی82
جرم اتمی نسبی
۱۳۱٫۹۱۷۸۲۳۸۹۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۱۲۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۹٫۷ ± ۰٫۸ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1963
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

133Sn

عدد جرمی133
عدد جرمی83
جرم اتمی نسبی
۱۳۲٫۹۲۳۹۱۳۷۵۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۰۴۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۳۷ ± ۰٫۰۷ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1973
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0294%

134Sn

عدد جرمی134
عدد جرمی84
جرم اتمی نسبی
۱۳۳٫۹۲۸۶۸۰۴۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۰٫۹۳ ± ۰٫۰۸ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1974
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%

135Sn

عدد جرمی135
عدد جرمی85
جرم اتمی نسبی
۱۳۴٫۹۳۴۹۰۸۶۰۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۱۵ ± ۵ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)

136Sn

عدد جرمی136
عدد جرمی86
جرم اتمی نسبی
۱۳۵٫۹۳۹۶۹۹ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۵۵ ± ۱۸ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)

137Sn

عدد جرمی137
عدد جرمی87
جرم اتمی نسبی
۱۳۶٫۹۴۶۱۶۲ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۴۹ ± ۱۵ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)48%
2n (2-neutron emission)

138Sn

عدد جرمی138
عدد جرمی88
جرم اتمی نسبی
۱۳۷٫۹۵۱۱۴۳ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴۸ ± ۹ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)36%
2n (2-neutron emission)

139Sn

عدد جرمی139
عدد جرمی89
جرم اتمی نسبی
۱۳۸٫۹۵۷۷۹۹ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲۰ ± ۳۸ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2015
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

140Sn

عدد جرمی140
عدد جرمی90
جرم اتمی نسبی
۱۳۹٫۹۶۲۹۷۳ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2018
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Cín.PNG

تاریخ

کاشفKnown to the ancients.
مکان کشف
تاریخ کشف
ریشه‌شناسیNamed after Etruscan god, Tinia; symbol from Latin: stannum (tin).
pronunciationTIN (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۲٫۳ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۰۴ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۰٫۰۰۰۰۲ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۱۲ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۰۹ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۴ %

Nuclear Screening Constants

1s1.008
2p4.1146
2s13.1406
3d14.2583
3p17.6468
3s17.5802
4d32.03
4p28.7348
4s27.342
5p40.898
5s39.3715