ટિનનો

ટિનનો (Sn)

chemical element with symbol Sn and atomic number 50
Atomic Number50
Atomic Weight118.71
mass number120
Group14
Period5
Blockp
પ્રોટોન50 p+
neutron70 n0
ઈલેક્ટ્રોન50 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Sn (ટિનનો)

Physical Property

Atomic Radius
145 pm
molar volume
Covalent Radius
140 pm
Metallic Radius
142 pm
ionic radius
55 pm
Crystal Radius
69 pm
Van der Waals radius
217 pm
density
7.287 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ટિનનો0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
1.112067 eV/particle
ionization energy
7.343917 eV/particle
ionization energy of Sn (ટિનનો)
enthalpy of vaporization
296 kJ/mol
enthalpy of fusion
7.07 kJ/mol
standard enthalpy of formation
301.2 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 18, 4
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Sn (ટિનનો)
valence electron4
Lewis structure: Sn (ટિનનો)
electron configuration[Kr] 4d10 5s2 5p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Sn (ટિનનો)
Orbital Diagram of Sn (ટિનનો)
oxidation number-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
વિદ્યુતઋણતા
1.96
Electrophilicity Index
1.434238336293717 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2,859.15 K
Melting Point
286.35 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Silver
appearancesilvery-white (beta, β) or gray (alpha, α)
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
66.8 W/(m K)
thermal expansion
0.000022 1/K
molar heat capacity
26.99 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.227 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
9.1 MS/m
electrical resistivity
0.00000011 m Ω
superconductivity
3.72 K
magnetism
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000031 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000368 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000227
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureCentered Tetragonal (TET)
lattice constant
5.82 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
1.5 MPa
bulk modulus
58 GPa
shear modulus
18 GPa
Young's modulus
50 GPa
Poisson's ratio
0.36
અવાજની ઝડપ
2,500 m/s
classification
CategoryPost-transition metals, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number83
Mendeleev Number90
Pettifor Number83
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
53 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
659 a₀
allotropeWhite Tin, Gray Tin
Neutron cross section
0.62
Neutron Mass Absorption
0.0002
quantum number3P0
space group141 (I41/amd)

Isotopes of Tin

Stable Isotopes7
Unstable Isotopes35
Natural Isotopes10
Isotopic Composition12032.58%12032.58%11824.22%11824.22%11614.54%11614.54%1177.68%1177.68%1198.59%1198.59%1245.79%1245.79%1224.63%1224.63%1120.97%1120.97%1140.66%1140.66%1150.34%1150.34%

99Sn

mass number99
neutron number49
relative atomic mass
98.948495 ± 0.000625 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
24 ± 4 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2011
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5%

100Sn

mass number100
neutron number50
relative atomic mass
99.938648944 ± 0.000257661 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.18 ± 0.08 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)17%

101Sn

mass number101
neutron number51
relative atomic mass
100.935259252 ± 0.000322068 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.22 ± 0.05 s
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)21%

102Sn

mass number102
neutron number52
relative atomic mass
101.930289525 ± 0.000107466 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.8 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Sn

mass number103
neutron number53
relative atomic mass
102.927973 ± 0.000108 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
7 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1981
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.2%

104Sn

mass number104
neutron number54
relative atomic mass
103.923105195 ± 0.000006167 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
20.8 ± 0.5 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1985
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Sn

mass number105
neutron number55
relative atomic mass
104.921268421 ± 0.000004263 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
32.7 ± 0.5 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1981
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.011%

106Sn

mass number106
neutron number56
relative atomic mass
105.916957394 ± 0.000005465 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.92 ± 0.08 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1975
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107Sn

mass number107
neutron number57
relative atomic mass
106.915713649 ± 0.0000057 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.9 ± 0.05 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1976
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Sn

mass number108
neutron number58
relative atomic mass
107.91189429 ± 0.000005778 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10.3 ± 0.08 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1968
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109Sn

mass number109
neutron number59
relative atomic mass
108.911292857 ± 0.000008533 Da
g-factor
-0.4312 ± 0.0024
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
18.1 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
0.33 ± 0.11
શોધની તારીખ1966
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110Sn

mass number110
neutron number60
relative atomic mass
109.907844835 ± 0.00001479 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.154 ± 0.004 h
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1965
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

111Sn

mass number111
neutron number61
relative atomic mass
110.907741143 ± 0.000005728 Da
g-factor
0.17342857142857 ± 0.0011428571428571
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
35.3 ± 0.6 m
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
0.2 ± 0.1
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

112Sn

mass number112
neutron number62
relative atomic mass
111.904824894 ± 0.000000315 Da
g-factor
0
natural abundance
0.97 ± 0.01
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1927
પૅરિટી+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

113Sn

mass number113
neutron number63
relative atomic mass
112.905175857 ± 0.00000169 Da
g-factor
-1.7554 ± 0.0016
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
115.08 ± 0.04 d
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1939
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Sn

mass number114
neutron number64
relative atomic mass
113.90278013 ± 0.000000031 Da
g-factor
0
natural abundance
0.66 ± 0.01
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1927
પૅરિટી+

115Sn

mass number115
neutron number65
relative atomic mass
114.903344695 ± 0.000000016 Da
g-factor
natural abundance
0.34 ± 0.01
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1927
પૅરિટી+

116Sn

mass number116
neutron number66
relative atomic mass
115.901742825 ± 0.000000103 Da
g-factor
0
natural abundance
14.54 ± 0.09
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1922
પૅરિટી+

117Sn

mass number117
neutron number67
relative atomic mass
116.902954036 ± 0.000000518 Da
g-factor
natural abundance
7.68 ± 0.07
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1923
પૅરિટી+

118Sn

mass number118
neutron number68
relative atomic mass
117.90160663 ± 0.000000536 Da
g-factor
0
natural abundance
24.22 ± 0.09
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1924
પૅરિટી+

119Sn

mass number119
neutron number69
relative atomic mass
118.903311266 ± 0.000000778 Da
g-factor
natural abundance
8.59 ± 0.04
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1925
પૅરિટી+

120Sn

mass number120
neutron number70
relative atomic mass
119.902202557 ± 0.000000987 Da
g-factor
0
natural abundance
32.58 ± 0.09
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1926
પૅરિટી+

121Sn

mass number121
neutron number71
relative atomic mass
120.904243488 ± 0.00000105 Da
g-factor
0.4646 ± 0.00073333333333333
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
27.03 ± 0.04 h
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
-0.02 ± 0.02
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

122Sn

mass number122
neutron number72
relative atomic mass
121.903445494 ± 0.000002627 Da
g-factor
0
natural abundance
4.63 ± 0.03
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1928
પૅરિટી+

decay modeintensity
(double β decay)

123Sn

mass number123
neutron number73
relative atomic mass
122.905727065 ± 0.000002661 Da
g-factor
-0.24876363636364 ± 0.0002
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
129.2 ± 0.4 d
પ્રચક્રણ11/2
nuclear quadrupole moment
0.03 ± 0.04
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

124Sn

mass number124
neutron number74
relative atomic mass
123.905279619 ± 0.00000141 Da
g-factor
0
natural abundance
5.79 ± 0.05
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1922
પૅરિટી+

decay modeintensity
(double β decay)

125Sn

mass number125
neutron number75
relative atomic mass
124.90778937 ± 0.000001426 Da
g-factor
-0.24472727272727 ± 0.00036363636363636
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.634 ± 0.015 d
પ્રચક્રણ11/2
nuclear quadrupole moment
0.2 ± 0.2
શોધની તારીખ1939
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

126Sn

mass number126
neutron number76
relative atomic mass
125.907658958 ± 0.000011473 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
230 ± 14 ky
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1962
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

127Sn

mass number127
neutron number77
relative atomic mass
126.910391726 ± 0.000009904 Da
g-factor
-0.24127272727273 ± 0.0012727272727273
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.1 ± 0.04 h
પ્રચક્રણ11/2
nuclear quadrupole moment
0.32 ± 0.14
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

128Sn

mass number128
neutron number78
relative atomic mass
127.910507828 ± 0.000018982 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
59.07 ± 0.14 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1956
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

129Sn

mass number129
neutron number79
relative atomic mass
128.91348244 ± 0.00001854 Da
g-factor
0.502 ± 0.002
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.23 ± 0.04 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.05 ± 0.12
શોધની તારીખ1962
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

130Sn

mass number130
neutron number80
relative atomic mass
129.913974531 ± 0.00000201 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.72 ± 0.07 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1972
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

131Sn

mass number131
neutron number81
relative atomic mass
130.917053067 ± 0.000003887 Da
g-factor
0.49733333333333 ± 0.0026666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
56 ± 0.5 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
-0.04 ± 0.09
શોધની તારીખ1963
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

132Sn

mass number132
neutron number82
relative atomic mass
131.917823898 ± 0.000002121 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
39.7 ± 0.8 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1963
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

133Sn

mass number133
neutron number83
relative atomic mass
132.923913753 ± 0.000002043 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.37 ± 0.07 s
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1973
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0294%

134Sn

mass number134
neutron number84
relative atomic mass
133.92868043 ± 0.0000034 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
0.93 ± 0.08 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1974
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%

135Sn

mass number135
neutron number85
relative atomic mass
134.934908603 ± 0.0000033 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
515 ± 5 ms
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)

136Sn

mass number136
neutron number86
relative atomic mass
135.939699 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
355 ± 18 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)

137Sn

mass number137
neutron number87
relative atomic mass
136.946162 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
249 ± 15 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)48%
2n (2-neutron emission)

138Sn

mass number138
neutron number88
relative atomic mass
137.951143 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
148 ± 9 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)36%
2n (2-neutron emission)

139Sn

mass number139
neutron number89
relative atomic mass
138.957799 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
120 ± 38 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2015
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

140Sn

mass number140
neutron number90
relative atomic mass
139.962973 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2018
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Cín.PNG

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકKnown to the ancients.
શોધનું સ્થળ
શોધની તારીખ
etymologyNamed after Etruscan god, Tinia; symbol from Latin: stannum (tin).
ઉચ્ચારTIN (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
2.3 mg/kg
natural abundance (ocean)
0.000004 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
0.00002 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0.00012 %
natural abundance (સૂર્ય)
0.0000009 %
Abundance in Universe
0.0000004 %

Nuclear Screening Constants

1s1.008
2p4.1146
2s13.1406
3d14.2583
3p17.6468
3s17.5802
4d32.03
4p28.7348
4s27.342
5p40.898
5s39.3715