தகரம்

தகரம் (Sn)

50 ஐ அணு எண்ணாகக் கொண்டத் தனிமம்
Atomic Number50
Atomic Weight118.71
திணிவெண்120
Group14
Period5
Blockp
நேர்மின்னி50 p+
நொதுமி70 n0
எதிர்மின்னி50 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Sn (தகரம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
145 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
140 pm
Metallic Radius
142 pm
ionic radius
55 pm
Crystal Radius
69 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
217 pm
அடர்த்தி
7.287 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: தகரம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
1.112067 eV/particle
ionization energy
7.343917 eV/particle
ionization energy of Sn (தகரம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
296 kJ/mol
enthalpy of fusion
7.07 kJ/mol
standard enthalpy of formation
301.2 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 18, 4
போர் அணு மாதிரி: Sn (தகரம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி4
Lewis structure: Sn (தகரம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Kr] 4d10 5s2 5p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Sn (தகரம்)
Orbital Diagram of Sn (தகரம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.96
Electrophilicity Index
1.434238336293717 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2,859.15 K
Melting Point
286.35 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery-white (beta, β) or gray (alpha, α)
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
66.8 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
0.000022 1/K
molar heat capacity
26.99 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.227 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
9.1 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000011 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
3.72 K
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.0000000031 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.000000000368 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.0000227
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureCentered Tetragonal (TET)
lattice constant
5.82 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
1.5 MPa
அமுங்குமை
58 GPa
shear modulus
18 GPa
யங்கின் மட்டு
50 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.36
ஒலியின் விரைவு
2,500 m/s
classification
CategoryPost-transition metals, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number83
Mendeleev Number90
Pettifor Number83
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
53 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
659 a₀
allotropeWhite Tin, Gray Tin
Neutron cross section
0.62
Neutron Mass Absorption
0.0002
குவாண்டம் எண்3P0
space group141 (I41/amd)

Isotopes of Tin

Stable Isotopes7
Unstable Isotopes35
Natural Isotopes10
Isotopic Composition12032.58%12032.58%11824.22%11824.22%11614.54%11614.54%1177.68%1177.68%1198.59%1198.59%1245.79%1245.79%1224.63%1224.63%1120.97%1120.97%1140.66%1140.66%1150.34%1150.34%

99Sn

திணிவெண்99
neutron number49
relative atomic mass
98.948495 ± 0.000625 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
24 ± 4 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2011
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5%

100Sn

திணிவெண்100
neutron number50
relative atomic mass
99.938648944 ± 0.000257661 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.18 ± 0.08 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)17%

101Sn

திணிவெண்101
neutron number51
relative atomic mass
100.935259252 ± 0.000322068 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.22 ± 0.05 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)21%

102Sn

திணிவெண்102
neutron number52
relative atomic mass
101.930289525 ± 0.000107466 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.8 ± 0.2 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Sn

திணிவெண்103
neutron number53
relative atomic mass
102.927973 ± 0.000108 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7 ± 0.2 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.2%

104Sn

திணிவெண்104
neutron number54
relative atomic mass
103.923105195 ± 0.000006167 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
20.8 ± 0.5 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Sn

திணிவெண்105
neutron number55
relative atomic mass
104.921268421 ± 0.000004263 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
32.7 ± 0.5 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.011%

106Sn

திணிவெண்106
neutron number56
relative atomic mass
105.916957394 ± 0.000005465 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.92 ± 0.08 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107Sn

திணிவெண்107
neutron number57
relative atomic mass
106.915713649 ± 0.0000057 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.9 ± 0.05 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1976
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Sn

திணிவெண்108
neutron number58
relative atomic mass
107.91189429 ± 0.000005778 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.3 ± 0.08 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109Sn

திணிவெண்109
neutron number59
relative atomic mass
108.911292857 ± 0.000008533 Da
g-factor
-0.4312 ± 0.0024
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
18.1 ± 0.2 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.33 ± 0.11
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110Sn

திணிவெண்110
neutron number60
relative atomic mass
109.907844835 ± 0.00001479 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.154 ± 0.004 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1965
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

111Sn

திணிவெண்111
neutron number61
relative atomic mass
110.907741143 ± 0.000005728 Da
g-factor
0.17342857142857 ± 0.0011428571428571
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
35.3 ± 0.6 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
0.2 ± 0.1
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

112Sn

திணிவெண்112
neutron number62
relative atomic mass
111.904824894 ± 0.000000315 Da
g-factor
0
natural abundance
0.97 ± 0.01
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1927
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

113Sn

திணிவெண்113
neutron number63
relative atomic mass
112.905175857 ± 0.00000169 Da
g-factor
-1.7554 ± 0.0016
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
115.08 ± 0.04 d
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Sn

திணிவெண்114
neutron number64
relative atomic mass
113.90278013 ± 0.000000031 Da
g-factor
0
natural abundance
0.66 ± 0.01
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1927
parity+

115Sn

திணிவெண்115
neutron number65
relative atomic mass
114.903344695 ± 0.000000016 Da
g-factor
natural abundance
0.34 ± 0.01
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1927
parity+

116Sn

திணிவெண்116
neutron number66
relative atomic mass
115.901742825 ± 0.000000103 Da
g-factor
0
natural abundance
14.54 ± 0.09
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1922
parity+

117Sn

திணிவெண்117
neutron number67
relative atomic mass
116.902954036 ± 0.000000518 Da
g-factor
natural abundance
7.68 ± 0.07
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1923
parity+

118Sn

திணிவெண்118
neutron number68
relative atomic mass
117.90160663 ± 0.000000536 Da
g-factor
0
natural abundance
24.22 ± 0.09
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1924
parity+

119Sn

திணிவெண்119
neutron number69
relative atomic mass
118.903311266 ± 0.000000778 Da
g-factor
natural abundance
8.59 ± 0.04
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1925
parity+

120Sn

திணிவெண்120
neutron number70
relative atomic mass
119.902202557 ± 0.000000987 Da
g-factor
0
natural abundance
32.58 ± 0.09
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1926
parity+

121Sn

திணிவெண்121
neutron number71
relative atomic mass
120.904243488 ± 0.00000105 Da
g-factor
0.4646 ± 0.00073333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
27.03 ± 0.04 h
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
-0.02 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

122Sn

திணிவெண்122
neutron number72
relative atomic mass
121.903445494 ± 0.000002627 Da
g-factor
0
natural abundance
4.63 ± 0.03
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1928
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

123Sn

திணிவெண்123
neutron number73
relative atomic mass
122.905727065 ± 0.000002661 Da
g-factor
-0.24876363636364 ± 0.0002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
129.2 ± 0.4 d
சுழற்சி11/2
nuclear quadrupole moment
0.03 ± 0.04
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

124Sn

திணிவெண்124
neutron number74
relative atomic mass
123.905279619 ± 0.00000141 Da
g-factor
0
natural abundance
5.79 ± 0.05
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1922
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

125Sn

திணிவெண்125
neutron number75
relative atomic mass
124.90778937 ± 0.000001426 Da
g-factor
-0.24472727272727 ± 0.00036363636363636
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.634 ± 0.015 d
சுழற்சி11/2
nuclear quadrupole moment
0.2 ± 0.2
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

126Sn

திணிவெண்126
neutron number76
relative atomic mass
125.907658958 ± 0.000011473 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
230 ± 14 ky
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1962
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

127Sn

திணிவெண்127
neutron number77
relative atomic mass
126.910391726 ± 0.000009904 Da
g-factor
-0.24127272727273 ± 0.0012727272727273
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.1 ± 0.04 h
சுழற்சி11/2
nuclear quadrupole moment
0.32 ± 0.14
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

128Sn

திணிவெண்128
neutron number78
relative atomic mass
127.910507828 ± 0.000018982 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
59.07 ± 0.14 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1956
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

129Sn

திணிவெண்129
neutron number79
relative atomic mass
128.91348244 ± 0.00001854 Da
g-factor
0.502 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.23 ± 0.04 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.05 ± 0.12
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1962
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

130Sn

திணிவெண்130
neutron number80
relative atomic mass
129.913974531 ± 0.00000201 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.72 ± 0.07 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

131Sn

திணிவெண்131
neutron number81
relative atomic mass
130.917053067 ± 0.000003887 Da
g-factor
0.49733333333333 ± 0.0026666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
56 ± 0.5 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
-0.04 ± 0.09
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

132Sn

திணிவெண்132
neutron number82
relative atomic mass
131.917823898 ± 0.000002121 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
39.7 ± 0.8 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

133Sn

திணிவெண்133
neutron number83
relative atomic mass
132.923913753 ± 0.000002043 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.37 ± 0.07 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0294%

134Sn

திணிவெண்134
neutron number84
relative atomic mass
133.92868043 ± 0.0000034 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
0.93 ± 0.08 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%

135Sn

திணிவெண்135
neutron number85
relative atomic mass
134.934908603 ± 0.0000033 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
515 ± 5 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)

136Sn

திணிவெண்136
neutron number86
relative atomic mass
135.939699 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
355 ± 18 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)

137Sn

திணிவெண்137
neutron number87
relative atomic mass
136.946162 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
249 ± 15 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)48%
2n (2-neutron emission)

138Sn

திணிவெண்138
neutron number88
relative atomic mass
137.951143 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
148 ± 9 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)36%
2n (2-neutron emission)

139Sn

திணிவெண்139
neutron number89
relative atomic mass
138.957799 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
120 ± 38 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2015
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

140Sn

திணிவெண்140
neutron number90
relative atomic mass
139.962973 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Cín.PNG

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Known to the ancients.
location of discovery
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
சொற்பிறப்பியல்Named after Etruscan god, Tinia; symbol from Latin: stannum (tin).
pronunciationTIN (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
2.3 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.000004 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.00002 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.00012 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0000009 %
Abundance in Universe
0.0000004 %

Nuclear Screening Constants

1s1.008
2p4.1146
2s13.1406
3d14.2583
3p17.6468
3s17.5802
4d32.03
4p28.7348
4s27.342
5p40.898
5s39.3715