სტორცინიუმი

სტორცინიუმი (Sr)

chemical element with symbol Sr and atomic number 38
Atomic Number38
Atomic Weight87.62
mass number88
Group2
Period5
Blocks
პროტონი38 p+
ნეიტრონი50 n0
ელექტრონი38 e-
Animated ბორის მოდელი of Sr (სტორცინიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
200 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
185 pm
Metallic Radius
191 pm
იონური რადიუსი
118 pm
Crystal Radius
132 pm
Van der Waals radius
249 pm
density
2,64 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: სტორცინიუმი0255075100125150175200225250pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
5,6948672 eV/particle
ionization energy of Sr (სტორცინიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
144 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
9,2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
164 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 8, 2
ბორის მოდელი: Sr (სტორცინიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Sr (სტორცინიუმი)
electron configuration[Kr] 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2
Enhanced ბორის მოდელი of Sr (სტორცინიუმი)
Orbital Diagram of Sr (სტორცინიუმი)
ჟანგვის რიცხვი1, 2
ელექტროუარყოფითობა
0.95
Electrophilicity Index
0,730062406922635 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
1 650,15 K
Melting Point
1 050,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearance
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0,0000225 1/K
molar heat capacity
26,79 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,306 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
7,7 MS/m
electrical resistivity
0,00000013 m Ω
ზეგამტარობა
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,00000000132 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,000000000116 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,00000347
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
6,08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
სიმტკიცე
1,5 MPa
bulk modulus
shear modulus
6,1 GPa
Young's modulus
პუასონის კოეფიციენტი
0,28
speed of sound
კლასიფიცირება
CategoryAlkaline earth metals, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number15
Mendeleev Number8
Pettifor Number15
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
197,2 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
3 175 a₀
allotrope
Neutron cross section
1,2
Neutron Mass Absorption
0,0005
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Strontium

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes32
Natural Isotopes4
Isotopic Composition8882.58%8882.58%869.86%869.86%877.00%877.00%840.56%840.56%

73Sr

mass number73
neutron number35
relative atomic mass
72,9657 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
25,3 ± 1,4 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1993
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)63%

74Sr

mass number74
neutron number36
relative atomic mass
73,95617 ± 0,000107 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
27,6 ± 2,6 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1995
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

75Sr

mass number75
neutron number37
relative atomic mass
74,949952767 ± 0,000236183 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
85,2 ± 2,3 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1991
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5.2%

76Sr

mass number76
neutron number38
relative atomic mass
75,94176276 ± 0,000037 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,89 ± 0,07 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1990
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.4%

77Sr

mass number77
neutron number39
relative atomic mass
76,937945454 ± 0,0000085 Da
g-factor
-0,1392 ± 0,0016
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9 ± 0,2 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
1,27 ± 0,05
აღმოჩენის თარიღი1976
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.08%

78Sr

mass number78
neutron number40
relative atomic mass
77,932179979 ± 0,000008 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
156,1 ± 2,7 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1982
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

79Sr

mass number79
neutron number41
relative atomic mass
78,929704692 ± 0,000007967 Da
g-factor
-0,316 ± 0,0026666666666667
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,25 ± 0,1 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
0,661 ± 0,006
აღმოჩენის თარიღი1972
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Sr

mass number80
neutron number42
relative atomic mass
79,924517538 ± 0,000003718 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
106,3 ± 1,5 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1961
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Sr

mass number81
neutron number43
relative atomic mass
80,923211393 ± 0,000003358 Da
g-factor
1,086 ± 0,008
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
22,3 ± 0,4 m
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1952
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Sr

mass number82
neutron number44
relative atomic mass
81,918399845 ± 0,000006432 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
25,35 ± 0,03 d
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1952
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

83Sr

mass number83
neutron number45
relative atomic mass
82,917554372 ± 0,000007336 Da
g-factor
-0,237 ± 0,0002
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
32,41 ± 0,03 h
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
0,708 ± 0,011
აღმოჩენის თარიღი1952
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Sr

mass number84
neutron number46
relative atomic mass
83,913419118 ± 0,000001334 Da
g-factor
0
natural abundance
0,56 ± 0,02
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1936
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
+ (double β+ decay)

85Sr

mass number85
neutron number47
relative atomic mass
84,912932041 ± 0,00000302 Da
g-factor
-0,22224444444444 ± 0,00015555555555556
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
64,846 ± 0,006 d
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
0,263 ± 0,014
აღმოჩენის თარიღი1940
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

86Sr

mass number86
neutron number48
relative atomic mass
85,90926072473 ± 0,00000000563 Da
g-factor
0
natural abundance
9,86 ± 0,2
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1931
parity+

87Sr

mass number87
neutron number49
relative atomic mass
86,90887749454 ± 0,0000000055 Da
g-factor
-0,24292444444444 ± 0,000024444444444444
natural abundance
7 ± 0,2
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
0,305 ± 0,002
აღმოჩენის თარიღი1931
parity+

88Sr

mass number88
neutron number50
relative atomic mass
87,905612253 ± 0,000000006 Da
g-factor
0
natural abundance
82,58 ± 0,35
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1923
parity+

89Sr

mass number89
neutron number51
relative atomic mass
88,907450808 ± 0,000000098 Da
g-factor
-0,4592 ± 0,0008
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
50,563 ± 0,025 d
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
-0,253 ± 0,008
აღმოჩენის თარიღი1937
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

90Sr

mass number90
neutron number52
relative atomic mass
89,90772787 ± 0,000001555 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
28,91 ± 0,03 y
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1948
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

91Sr

mass number91
neutron number53
relative atomic mass
90,910195942 ± 0,000005853 Da
g-factor
-0,354 ± 0,0008
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,65 ± 0,06 h
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,042 ± 0,01
აღმოჩენის თარიღი1943
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

92Sr

mass number92
neutron number54
relative atomic mass
91,911038222 ± 0,000003675 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,611 ± 0,017 h
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1956
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

93Sr

mass number93
neutron number55
relative atomic mass
92,914024314 ± 0,000008109 Da
g-factor
-0,3172 ± 0,0008
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,43 ± 0,03 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,01
აღმოჩენის თარიღი1959
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

94Sr

mass number94
neutron number56
relative atomic mass
93,915355641 ± 0,000001785 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
75,3 ± 0,2 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1959
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

95Sr

mass number95
neutron number57
relative atomic mass
94,919358282 ± 0,000006237 Da
g-factor
-1,074 ± 0,004
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
23,9 ± 0,14 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1961
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

96Sr

mass number96
neutron number58
relative atomic mass
95,921719045 ± 0,000009089 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,059 ± 0,008 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1971
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

97Sr

mass number97
neutron number59
relative atomic mass
96,926375621 ± 0,000003633 Da
g-factor
-0,996 ± 0,004
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
432 ± 4 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1978
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.02%

98Sr

mass number98
neutron number60
relative atomic mass
97,928692636 ± 0,000003463 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
653 ± 2 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1971
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.23%

99Sr

mass number99
neutron number61
relative atomic mass
98,932883604 ± 0,000005085 Da
g-factor
-0,174 ± 0,0033333333333333
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
269,2 ± 1 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
0,76 ± 0,04
აღმოჩენის თარიღი1975
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.1%

100Sr

mass number100
neutron number62
relative atomic mass
99,93578327 ± 0,000007426 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
202,1 ± 1,7 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1978
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.11%

101Sr

mass number101
neutron number63
relative atomic mass
100,940606264 ± 0,000009103 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
113,7 ± 1,7 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1983
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.75%

102Sr

mass number102
neutron number64
relative atomic mass
101,944004679 ± 0,000072 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
69 ± 6 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1986
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.5%

103Sr

mass number103
neutron number65
relative atomic mass
102,949243 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
53 ± 10 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1997
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

104Sr

mass number104
neutron number66
relative atomic mass
103,953022 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
50,6 ± 4,2 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1997
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

105Sr

mass number105
neutron number67
relative atomic mass
104,959001 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
39 ± 5 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1997
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

106Sr

mass number106
neutron number68
relative atomic mass
105,963177 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
21 ± 8 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

107Sr

mass number107
neutron number69
relative atomic mass
106,969672 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Strontium destilled crystals

ისტორია

აღმომჩენიA. Crawford
location of discoveryScotland
აღმოჩენის თარიღი1790
ეტიმოლოგიაFrom the Scottish town, Strontian.
pronunciationSTRON-she-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
370 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
7,9 mg/L
natural abundance (human body)
0,00046 %
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,00087 %
natural abundance (მზე)
0,000005 %
Abundance in Universe
0,000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8089
2p3.9696
2s10.0982
3d15.2738
3p15.8324
3s15.3362
4p26.068
4s24.5556
5s31.9295