ஸ்ட்ரோண்டியம்

ஸ்ட்ரோண்டியம் (Sr)

chemical element with symbol Sr and atomic number 38
Atomic Number38
Atomic Weight87.62
திணிவெண்88
Group2
Period5
Blocks
நேர்மின்னி38 p+
நொதுமி50 n0
எதிர்மின்னி38 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Sr (ஸ்ட்ரோண்டியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
200 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
185 pm
Metallic Radius
191 pm
ionic radius
118 pm
Crystal Radius
132 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
249 pm
அடர்த்தி
2.64 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ஸ்ட்ரோண்டியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
5.6948672 eV/particle
ionization energy of Sr (ஸ்ட்ரோண்டியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
144 kJ/mol
enthalpy of fusion
9.2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
164 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 8, 2
போர் அணு மாதிரி: Sr (ஸ்ட்ரோண்டியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Sr (ஸ்ட்ரோண்டியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Kr] 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Sr (ஸ்ட்ரோண்டியம்)
Orbital Diagram of Sr (ஸ்ட்ரோண்டியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்1, 2
மின்னெதிர்த்தன்மை
0.95
Electrophilicity Index
0.730062406922635 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
1,650.15 K
Melting Point
1,050.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearance
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.0000225 1/K
molar heat capacity
26.79 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.306 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
7.7 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000013 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.00000000132 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.000000000116 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.00000347
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
6.08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
1.5 MPa
அமுங்குமை
shear modulus
6.1 GPa
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
0.28
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryAlkaline earth metals, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number15
Mendeleev Number8
Pettifor Number15
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
197.2 ± 0.2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
3,175 a₀
allotrope
Neutron cross section
1.2
Neutron Mass Absorption
0.0005
குவாண்டம் எண்1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Strontium

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes32
Natural Isotopes4
Isotopic Composition8882.58%8882.58%869.86%869.86%877.00%877.00%840.56%840.56%

73Sr

திணிவெண்73
neutron number35
relative atomic mass
72.9657 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
25.3 ± 1.4 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1993
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)63%

74Sr

திணிவெண்74
neutron number36
relative atomic mass
73.95617 ± 0.000107 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
27.6 ± 2.6 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1995
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

75Sr

திணிவெண்75
neutron number37
relative atomic mass
74.949952767 ± 0.000236183 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
85.2 ± 2.3 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1991
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5.2%

76Sr

திணிவெண்76
neutron number38
relative atomic mass
75.94176276 ± 0.000037 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.89 ± 0.07 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1990
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.4%

77Sr

திணிவெண்77
neutron number39
relative atomic mass
76.937945454 ± 0.0000085 Da
g-factor
-0.1392 ± 0.0016
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9 ± 0.2 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
1.27 ± 0.05
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1976
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.08%

78Sr

திணிவெண்78
neutron number40
relative atomic mass
77.932179979 ± 0.000008 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
156.1 ± 2.7 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

79Sr

திணிவெண்79
neutron number41
relative atomic mass
78.929704692 ± 0.000007967 Da
g-factor
-0.316 ± 0.0026666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.25 ± 0.1 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.661 ± 0.006
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Sr

திணிவெண்80
neutron number42
relative atomic mass
79.924517538 ± 0.000003718 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
106.3 ± 1.5 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Sr

திணிவெண்81
neutron number43
relative atomic mass
80.923211393 ± 0.000003358 Da
g-factor
1.086 ± 0.008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
22.3 ± 0.4 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Sr

திணிவெண்82
neutron number44
relative atomic mass
81.918399845 ± 0.000006432 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
25.35 ± 0.03 d
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

83Sr

திணிவெண்83
neutron number45
relative atomic mass
82.917554372 ± 0.000007336 Da
g-factor
-0.237 ± 0.0002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
32.41 ± 0.03 h
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
0.708 ± 0.011
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Sr

திணிவெண்84
neutron number46
relative atomic mass
83.913419118 ± 0.000001334 Da
g-factor
0
natural abundance
0.56 ± 0.02
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1936
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

85Sr

திணிவெண்85
neutron number47
relative atomic mass
84.912932041 ± 0.00000302 Da
g-factor
-0.22224444444444 ± 0.00015555555555556
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
64.846 ± 0.006 d
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
0.263 ± 0.014
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

86Sr

திணிவெண்86
neutron number48
relative atomic mass
85.90926072473 ± 0.00000000563 Da
g-factor
0
natural abundance
9.86 ± 0.2
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1931
parity+

87Sr

திணிவெண்87
neutron number49
relative atomic mass
86.90887749454 ± 0.0000000055 Da
g-factor
-0.24292444444444 ± 0.000024444444444444
natural abundance
7 ± 0.2
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
0.305 ± 0.002
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1931
parity+

88Sr

திணிவெண்88
neutron number50
relative atomic mass
87.905612253 ± 0.000000006 Da
g-factor
0
natural abundance
82.58 ± 0.35
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1923
parity+

89Sr

திணிவெண்89
neutron number51
relative atomic mass
88.907450808 ± 0.000000098 Da
g-factor
-0.4592 ± 0.0008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
50.563 ± 0.025 d
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
-0.253 ± 0.008
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

90Sr

திணிவெண்90
neutron number52
relative atomic mass
89.90772787 ± 0.000001555 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
28.91 ± 0.03 y
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

91Sr

திணிவெண்91
neutron number53
relative atomic mass
90.910195942 ± 0.000005853 Da
g-factor
-0.354 ± 0.0008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.65 ± 0.06 h
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.042 ± 0.01
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1943
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

92Sr

திணிவெண்92
neutron number54
relative atomic mass
91.911038222 ± 0.000003675 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.611 ± 0.017 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1956
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

93Sr

திணிவெண்93
neutron number55
relative atomic mass
92.914024314 ± 0.000008109 Da
g-factor
-0.3172 ± 0.0008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.43 ± 0.03 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.24 ± 0.01
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1959
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

94Sr

திணிவெண்94
neutron number56
relative atomic mass
93.915355641 ± 0.000001785 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
75.3 ± 0.2 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1959
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

95Sr

திணிவெண்95
neutron number57
relative atomic mass
94.919358282 ± 0.000006237 Da
g-factor
-1.074 ± 0.004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
23.9 ± 0.14 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

96Sr

திணிவெண்96
neutron number58
relative atomic mass
95.921719045 ± 0.000009089 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.059 ± 0.008 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

97Sr

திணிவெண்97
neutron number59
relative atomic mass
96.926375621 ± 0.000003633 Da
g-factor
-0.996 ± 0.004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
432 ± 4 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1978
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.02%

98Sr

திணிவெண்98
neutron number60
relative atomic mass
97.928692636 ± 0.000003463 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
653 ± 2 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.23%

99Sr

திணிவெண்99
neutron number61
relative atomic mass
98.932883604 ± 0.000005085 Da
g-factor
-0.174 ± 0.0033333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
269.2 ± 1 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.76 ± 0.04
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.1%

100Sr

திணிவெண்100
neutron number62
relative atomic mass
99.93578327 ± 0.000007426 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
202.1 ± 1.7 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1978
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.11%

101Sr

திணிவெண்101
neutron number63
relative atomic mass
100.940606264 ± 0.000009103 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
113.7 ± 1.7 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.75%

102Sr

திணிவெண்102
neutron number64
relative atomic mass
101.944004679 ± 0.000072 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
69 ± 6 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.5%

103Sr

திணிவெண்103
neutron number65
relative atomic mass
102.949243 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
53 ± 10 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

104Sr

திணிவெண்104
neutron number66
relative atomic mass
103.953022 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
50.6 ± 4.2 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

105Sr

திணிவெண்105
neutron number67
relative atomic mass
104.959001 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
39 ± 5 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

106Sr

திணிவெண்106
neutron number68
relative atomic mass
105.963177 ± 0.000644 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
21 ± 8 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

107Sr

திணிவெண்107
neutron number69
relative atomic mass
106.969672 ± 0.000751 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Strontium destilled crystals

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்A. Crawford
location of discoveryScotland
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1790
சொற்பிறப்பியல்From the Scottish town, Strontian.
pronunciationSTRON-she-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
370 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
7.9 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.00046 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.00087 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.000005 %
Abundance in Universe
0.000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8089
2p3.9696
2s10.0982
3d15.2738
3p15.8324
3s15.3362
4p26.068
4s24.5556
5s31.9295