تانتالوم

تانتالوم (Ta)

یکی از عنصرهای جدول تناوبی عنصرها
عدد اتمی73
عدد جرمی180.94788
عدد جرمی181
گروه5
تناوب6
بلوکd
پروتون73 p+
نوترون108 n0
الکترون73 e-
Animated مدل بور of Ta (تانتالوم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۴۵ pm
حجم مولی
۱۰٫۹ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۴۶ pm
Metallic Radius
۱۳۴ pm
شعاع یونی
۷۲ pm
Crystal Radius
۸۶ pm
شعاع واندروالسی
۲۲۲ pm
density
۱۶٫۴ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: تانتالوم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۰٫۳۲۲ eV/particle
ionization energy
۷٫۵۴۹۵۷ eV/particle
ionization energy of Ta (تانتالوم)
آنتالپی تبخیر
۷۵۸ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۲۴٫۷ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۷۸۲ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 32, 11, 2
مدل بور: Ta (تانتالوم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Ta (تانتالوم)
آرایش اتمی[Xe] 4f14 5d3 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d3 6s2
Enhanced مدل بور of Ta (تانتالوم)
Orbital Diagram of Ta (تانتالوم)
عدد اکسایش-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
الکترونگاتیوی
1.5
Electrophilicity Index
۱٫۰۷۱۶۱۹۰۶۱۸۸۵۵۹۹۲ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۵٬۷۲۸٫۱۵ K
نقطه ذوب
۳٬۲۹۰٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
خاکستری
appearancegray blue
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۵۷٫۵ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۰۶۳ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۵٫۳۶ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۱۴ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۷٫۷ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۱۳ m Ω
ابررسانایی
۴٫۴۷ K
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱۰۷ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۳۶ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۱۷۸۲
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیمکعب بدن محور (BCC)
ثابت شبکه
۳٫۳۱ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
۶٫۵ MPa
مدول حجمی
۲۰۰ GPa
مدول برشی
۶۹ GPa
مدول یانگ
۱۸۶ GPa
نسبت پواسون
۰٫۳۴
سرعت صوت
۳٬۴۰۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number52
Mendeleev Number49
Pettifor Number53
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۷۴ ± ۲۰ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۲۰٫۵
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۴۱
عدد کوانتومی4F3/2
گروه فضایی229 (Im_3m)

ایزوتوپ‌های تانتال

ایزوتوپ های پایدار1
ایزوتوپ های ناپایدار39
Natural Isotopes1

155Ta

عدد جرمی155
عدد جرمی82
جرم اتمی نسبی
۱۵۴٫۹۷۴۲۴۸ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۲ ± ۱٫۳ ms
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2007
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)100%

156Ta

عدد جرمی156
عدد جرمی83
جرم اتمی نسبی
۱۵۵٫۹۷۲۰۸۷ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰۶ ± ۴ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1992
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)29%

157Ta

عدد جرمی157
عدد جرمی84
جرم اتمی نسبی
۱۵۶٫۹۶۸۲۲۷۴۴۵ ± ۰٫۰۰۰۱۶۱۰۸۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۱ ± ۰٫۴ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1979
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)96.6%
p (proton emission)3.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

158Ta

عدد جرمی158
عدد جرمی85
جرم اتمی نسبی
۱۵۷٫۹۶۶۵۹۳ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۹ ± ۴ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

159Ta

عدد جرمی159
عدد جرمی86
جرم اتمی نسبی
۱۵۸٫۹۶۳۰۲۸۰۴۶ ± ۰٫۰۰۰۰۲۱۱۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۰۴ ± ۰٫۰۹ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1979
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
α (α emission)34%

160Ta

عدد جرمی160
عدد جرمی87
جرم اتمی نسبی
۱۵۹٫۹۶۱۵۴۱۶۷۸ ± ۰٫۰۰۰۰۵۸۳۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۷ ± ۰٫۲ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

161Ta

عدد جرمی161
عدد جرمی88
جرم اتمی نسبی
۱۶۰٫۹۵۸۳۶۹۴۸۹ ± ۰٫۰۰۰۰۲۶۱۷۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1979
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

162Ta

عدد جرمی162
عدد جرمی89
جرم اتمی نسبی
۱۶۱٫۹۵۷۲۹۲۹۰۷ ± ۰٫۰۰۰۰۶۷۹۷۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۵۷ ± ۰٫۱۲ s
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1985
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.926%
α (α emission)0.074%

163Ta

عدد جرمی163
عدد جرمی90
جرم اتمی نسبی
۱۶۲٫۹۵۴۳۳۷۱۹۴ ± ۰٫۰۰۰۰۴۰۸۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۶ ± ۱٫۸ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1985
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

164Ta

عدد جرمی164
عدد جرمی91
جرم اتمی نسبی
۱۶۳٫۹۵۳۵۳۴ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴٫۲ ± ۰٫۳ s
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1982
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Ta

عدد جرمی165
عدد جرمی92
جرم اتمی نسبی
۱۶۴٫۹۵۰۷۸۰۲۸۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۴۵۷۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۱ ± ۱٫۵ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1982
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Ta

عدد جرمی166
عدد جرمی93
جرم اتمی نسبی
۱۶۵٫۹۵۰۵۱۲ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۴٫۴ ± ۰٫۵ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1977
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Ta

عدد جرمی167
عدد جرمی94
جرم اتمی نسبی
۱۶۶٫۹۴۸۰۹۳ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۳۳ ± ۰٫۰۷ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1982
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Ta

عدد جرمی168
عدد جرمی95
جرم اتمی نسبی
۱۶۷٫۹۴۸۰۴۷ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲ ± ۰٫۱ m
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

169Ta

عدد جرمی169
عدد جرمی96
جرم اتمی نسبی
۱۶۸٫۹۴۶۰۱۱ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۹ ± ۰٫۴ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Ta

عدد جرمی170
عدد جرمی97
جرم اتمی نسبی
۱۶۹٫۹۴۶۱۷۵ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۷۶ ± ۰٫۰۶ m
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Ta

عدد جرمی171
عدد جرمی98
جرم اتمی نسبی
۱۷۰٫۹۴۴۴۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۳٫۳ ± ۰٫۳ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Ta

عدد جرمی172
عدد جرمی99
جرم اتمی نسبی
۱۷۱٫۹۴۴۸۹۵ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۶٫۸ ± ۰٫۳ m
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1964
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Ta

عدد جرمی173
عدد جرمی100
جرم اتمی نسبی
۱۷۲٫۹۴۳۷۵ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
۰٫۶۸ ± ۰٫۰۱۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۱۴ ± ۰٫۱۳ h
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
‎−۱٫۸ ± ۰٫۲
تاریخ کشف1960
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Ta

عدد جرمی174
عدد جرمی101
جرم اتمی نسبی
۱۷۳٫۹۴۴۴۵۴ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۱۴ ± ۰٫۰۸ h
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1960
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Ta

عدد جرمی175
عدد جرمی102
جرم اتمی نسبی
۱۷۴٫۹۴۳۷۳۷ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
۰٫۶۴۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۳ ± ۰٫۰۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۵ ± ۰٫۲ h
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۳٫۵ ± ۰٫۳
تاریخ کشف1960
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Ta

عدد جرمی176
عدد جرمی103
جرم اتمی نسبی
۱۷۵٫۹۴۴۸۵۷ ± ۰٫۰۰۰۰۳۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۰۹ ± ۰٫۰۵ h
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1948
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Ta

عدد جرمی177
عدد جرمی104
جرم اتمی نسبی
۱۷۶٫۹۴۴۴۸۱۹۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۵۵۸ Da
g-factor
۰٫۶۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴ ± ۰٫۰۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۶٫۳۶ ± ۰٫۱۳ h
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Ta

عدد جرمی178
عدد جرمی105
جرم اتمی نسبی
۱۷۷٫۹۴۵۶۸ ± ۰٫۰۰۰۰۵۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۳۶ ± ۰٫۰۸ h
اسپین7
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1950
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Ta

عدد جرمی179
عدد جرمی106
جرم اتمی نسبی
۱۷۸٫۹۴۵۹۳۹۰۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۵۷۴ Da
g-factor
۰٫۶۵۳۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۶ ± ۰٫۰۰۱۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۸۲ ± ۰٫۰۳ y
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۳٫۲۷ ± ۰٫۰۴
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

180Ta

عدد جرمی180
عدد جرمی107
جرم اتمی نسبی
۱۷۹٫۹۴۷۴۶۷۵۸۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۲۱۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۱۵۴ ± ۰٫۰۰۶ h
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1938
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)85%
β (β decay)15%

181Ta

عدد جرمی181
عدد جرمی108
جرم اتمی نسبی
۱۸۰٫۹۴۷۹۹۸۵۲۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۶۹۲ Da
g-factor
natural abundance
۹۹٫۹۸۷۹۹ ± ۰٫۰۰۰۳۲
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۳٫۱۷ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1932
پاریته+

182Ta

عدد جرمی182
عدد جرمی109
جرم اتمی نسبی
۱۸۱٫۹۵۰۱۵۴۶۱۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۶۹۳ Da
g-factor
۱٫۰۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱۴٫۷۴ ± ۰٫۱۲ d
اسپین3
nuclear quadrupole moment
۲٫۶ ± ۰٫۳
تاریخ کشف1938
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

183Ta

عدد جرمی183
عدد جرمی110
جرم اتمی نسبی
۱۸۲٫۹۵۱۳۷۵۳۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۷۰۷ Da
g-factor
۰٫۶۷۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱ ± ۰٫۰۰۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۱ ± ۰٫۱ d
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

184Ta

عدد جرمی184
عدد جرمی111
جرم اتمی نسبی
۱۸۳٫۹۵۴۰۰۹۹۵۸ ± ۰٫۰۰۰۰۲۷۹۲۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۷ ± ۰٫۱ h
اسپین5
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1955
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

185Ta

عدد جرمی185
عدد جرمی112
جرم اتمی نسبی
۱۸۴٫۹۵۵۵۶۱۳۱۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵۲۰۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۹٫۴ ± ۱٫۵ m
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

186Ta

عدد جرمی186
عدد جرمی113
جرم اتمی نسبی
۱۸۵٫۹۵۸۵۵۳۰۳۶ ± ۰٫۰۰۰۰۶۴۴۲۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۵ ± ۰٫۳ m
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1955
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

187Ta

عدد جرمی187
عدد جرمی114
جرم اتمی نسبی
۱۸۶٫۹۶۰۳۹۱ ± ۰٫۰۰۰۰۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۳ ± ۶ m
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1999
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

188Ta

عدد جرمی188
عدد جرمی115
جرم اتمی نسبی
۱۸۷٫۹۶۳۵۹۶ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹٫۶ ± ۲ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1999
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

189Ta

عدد جرمی189
عدد جرمی116
جرم اتمی نسبی
۱۸۸٫۹۶۵۶۹ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1999
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

190Ta

عدد جرمی190
عدد جرمی117
جرم اتمی نسبی
۱۸۹٫۹۶۹۱۶۸ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۳ ± ۰٫۷ s
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2009
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

191Ta

عدد جرمی191
عدد جرمی118
جرم اتمی نسبی
۱۹۰٫۹۷۱۵۳ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2009
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

192Ta

عدد جرمی192
عدد جرمی119
جرم اتمی نسبی
۱۹۱٫۹۷۵۲۰۱ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۲ ± ۰٫۷ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2009
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

193Ta

عدد جرمی193
عدد جرمی120
جرم اتمی نسبی
۱۹۲٫۹۷۷۶۶ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2012
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

194Ta

عدد جرمی194
عدد جرمی121
جرم اتمی نسبی
۱۹۳٫۹۸۱۶۱ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2012
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Tantalum single crystal and 1cm3 cube

تاریخ

کاشفAnders Ekeberg
مکان کشفSweden
تاریخ کشف1802
ریشه‌شناسیFrom king Tantalus of Greek mythology, father of Niobe.
pronunciationTAN-te-lem (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۰۲ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۰۰۲ %
natural abundance (خورشید)
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۸ %

Nuclear Screening Constants

1s1.4163
2p4.4136
2s19.0702
3d13.5589
3p21.1996
3s21.9085
4d36.676
4f39.5296
4p34.2652
4s33.2412
5d56.632
5p52.5265
5s50.3065
6s63.475