தந்தாலம்

தந்தாலம் (Ta)

chemical element with the atomic number of 73
Atomic Number73
Atomic Weight180.94788
திணிவெண்181
Group5
Period6
Blockd
நேர்மின்னி73 p+
நொதுமி108 n0
எதிர்மின்னி73 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Ta (தந்தாலம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
145 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
146 pm
Metallic Radius
134 pm
ionic radius
72 pm
Crystal Radius
86 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
222 pm
அடர்த்தி
16.4 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: தந்தாலம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
7.54957 eV/particle
ionization energy of Ta (தந்தாலம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
758 kJ/mol
enthalpy of fusion
24.7 kJ/mol
standard enthalpy of formation
782 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 11, 2
போர் அணு மாதிரி: Ta (தந்தாலம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Ta (தந்தாலம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Xe] 4f14 5d3 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d3 6s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Ta (தந்தாலம்)
Orbital Diagram of Ta (தந்தாலம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.5
Electrophilicity Index
1.0716190618855992 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
5,728.15 K
Melting Point
3,290.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Gray
appearancegray blue
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
57.5 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
0.0000063 1/K
molar heat capacity
25.36 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
7.7 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000013 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
4.47 K
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.0000000107 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.000000001936 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.0001782
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
3.31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
6.5 MPa
அமுங்குமை
200 GPa
shear modulus
69 GPa
யங்கின் மட்டு
186 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.34
ஒலியின் விரைவு
3,400 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number52
Mendeleev Number49
Pettifor Number53
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
74 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
20.5
Neutron Mass Absorption
0.0041
குவாண்டம் எண்4F3/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Tantalum

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes39
Natural Isotopes1

155Ta

திணிவெண்155
neutron number82
relative atomic mass
154.974248 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.2 ± 1.3 ms
சுழற்சி11/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2007
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%

156Ta

திணிவெண்156
neutron number83
relative atomic mass
155.972087 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
106 ± 4 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)29%

157Ta

திணிவெண்157
neutron number84
relative atomic mass
156.968227445 ± 0.000161087 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.1 ± 0.4 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity+

decay modeintensity
α (α emission)96.6%
p (proton emission)3.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

158Ta

திணிவெண்158
neutron number85
relative atomic mass
157.966593 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
49 ± 4 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

159Ta

திணிவெண்159
neutron number86
relative atomic mass
158.963028046 ± 0.000021137 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.04 ± 0.09 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
α (α emission)34%

160Ta

திணிவெண்160
neutron number87
relative atomic mass
159.961541678 ± 0.00005831 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.7 ± 0.2 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

161Ta

திணிவெண்161
neutron number88
relative atomic mass
160.958369489 ± 0.000026174 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

162Ta

திணிவெண்162
neutron number89
relative atomic mass
161.957292907 ± 0.000067979 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.57 ± 0.12 s
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.926%
α (α emission)0.074%

163Ta

திணிவெண்163
neutron number90
relative atomic mass
162.954337194 ± 0.00004086 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.6 ± 1.8 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

164Ta

திணிவெண்164
neutron number91
relative atomic mass
163.953534 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.2 ± 0.3 s
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Ta

திணிவெண்165
neutron number92
relative atomic mass
164.950780287 ± 0.000014571 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
31 ± 1.5 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Ta

திணிவெண்166
neutron number93
relative atomic mass
165.950512 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
34.4 ± 0.5 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Ta

திணிவெண்167
neutron number94
relative atomic mass
166.948093 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.33 ± 0.07 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Ta

திணிவெண்168
neutron number95
relative atomic mass
167.948047 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2 ± 0.1 m
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

169Ta

திணிவெண்169
neutron number96
relative atomic mass
168.946011 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.9 ± 0.4 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Ta

திணிவெண்170
neutron number97
relative atomic mass
169.946175 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.76 ± 0.06 m
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Ta

திணிவெண்171
neutron number98
relative atomic mass
170.944476 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
23.3 ± 0.3 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Ta

திணிவெண்172
neutron number99
relative atomic mass
171.944895 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
36.8 ± 0.3 m
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Ta

திணிவெண்173
neutron number100
relative atomic mass
172.94375 ± 0.00003 Da
g-factor
0.68 ± 0.012
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.14 ± 0.13 h
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
-1.8 ± 0.2
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Ta

திணிவெண்174
neutron number101
relative atomic mass
173.944454 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.14 ± 0.08 h
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Ta

திணிவெண்175
neutron number102
relative atomic mass
174.943737 ± 0.00003 Da
g-factor
0.64857142857143 ± 0.014285714285714
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.5 ± 0.2 h
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
3.5 ± 0.3
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Ta

திணிவெண்176
neutron number103
relative atomic mass
175.944857 ± 0.000033 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.09 ± 0.05 h
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Ta

திணிவெண்177
neutron number104
relative atomic mass
176.94448194 ± 0.000003558 Da
g-factor
0.64285714285714 ± 0.014285714285714
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
56.36 ± 0.13 h
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Ta

திணிவெண்178
neutron number105
relative atomic mass
177.94568 ± 0.000056 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.36 ± 0.08 h
சுழற்சி7
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Ta

திணிவெண்179
neutron number106
relative atomic mass
178.94593905 ± 0.000001574 Da
g-factor
0.65314285714286 ± 0.0017142857142857
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.82 ± 0.03 y
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
3.27 ± 0.04
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

180Ta

திணிவெண்180
neutron number107
relative atomic mass
179.947467589 ± 0.000002219 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.154 ± 0.006 h
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)85%
β (β decay)15%

181Ta

திணிவெண்181
neutron number108
relative atomic mass
180.947998528 ± 0.000001692 Da
g-factor
natural abundance
99.98799 ± 0.00032
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
3.17 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1932
parity+

182Ta

திணிவெண்182
neutron number109
relative atomic mass
181.950154612 ± 0.000001693 Da
g-factor
1.0066666666667 ± 0.01
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
114.74 ± 0.12 d
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
2.6 ± 0.3
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

183Ta

திணிவெண்183
neutron number110
relative atomic mass
182.95137538 ± 0.000001707 Da
g-factor
0.67428571428571 ± 0.0085714285714286
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.1 ± 0.1 d
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

184Ta

திணிவெண்184
neutron number111
relative atomic mass
183.954009958 ± 0.000027923 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.7 ± 0.1 h
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

185Ta

திணிவெண்185
neutron number112
relative atomic mass
184.955561317 ± 0.000015202 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
49.4 ± 1.5 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

186Ta

திணிவெண்186
neutron number113
relative atomic mass
185.958553036 ± 0.000064425 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.5 ± 0.3 m
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

187Ta

திணிவெண்187
neutron number114
relative atomic mass
186.960391 ± 0.00006 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.3 ± 6 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

188Ta

திணிவெண்188
neutron number115
relative atomic mass
187.963596 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
19.6 ± 2 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

189Ta

திணிவெண்189
neutron number116
relative atomic mass
188.96569 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

190Ta

திணிவெண்190
neutron number117
relative atomic mass
189.969168 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.3 ± 0.7 s
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

191Ta

திணிவெண்191
neutron number118
relative atomic mass
190.97153 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

192Ta

திணிவெண்192
neutron number119
relative atomic mass
191.975201 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.2 ± 0.7 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

193Ta

திணிவெண்193
neutron number120
relative atomic mass
192.97766 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

194Ta

திணிவெண்194
neutron number121
relative atomic mass
193.98161 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Tantalum single crystal and 1cm3 cube

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Anders Ekeberg
location of discoverySweden
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1802
சொற்பிறப்பியல்From king Tantalus of Greek mythology, father of Niobe.
pronunciationTAN-te-lem (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.000002 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.000002 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
Abundance in Universe
0.000000008 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4163
2p4.4136
2s19.0702
3d13.5589
3p21.1996
3s21.9085
4d36.676
4f39.5296
4p34.2652
4s33.2412
5d56.632
5p52.5265
5s50.3065
6s63.475