تربیم

تربیم (Tb)

element with the atomic number of 65
عدد اتمی65
عدد جرمی158.92535
عدد جرمی159
گروه
تناوب6
بلوکf
پروتون65 p+
نوترون94 n0
الکترون65 e-
Animated مدل بور of Tb (تربیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۷۵ pm
حجم مولی
۱۹٫۲ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۶۸ pm
Metallic Radius
شعاع یونی
۹۲٫۳ pm
Crystal Radius
۱۰۶٫۳ pm
شعاع واندروالسی
۲۳۳ pm
density
۸٫۲۳ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: تربیم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۱٫۱۶۵ eV/particle
ionization energy
۵٫۸۶۳۸ eV/particle
ionization energy of Tb (تربیم)
آنتالپی تبخیر
۳۸۹ kJ/mol
آنتالپی ذوب
آنتالپی استاندارد تشکیل
۳۸۸٫۷ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 27, 8, 2
مدل بور: Tb (تربیم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Tb (تربیم)
آرایش اتمی[Xe] 4f9 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f9 6s2
Enhanced مدل بور of Tb (تربیم)
Orbital Diagram of Tb (تربیم)
عدد اکسایش0, 1, 2, 3, 4
الکترونگاتیوی
Electrophilicity Index
۱٫۳۱۴۲۷۲۵۱۲۱۳۰۷۵۶۸ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۳٬۵۰۳٫۱۵ K
نقطه ذوب
۱٬۶۳۲٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery white
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۱۱٫۱ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۱۰۳ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۸٫۹۱ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۱۸۲ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۰٫۸۳ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۱۲ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۱۳۶ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۲۱۶۱۳۸۵ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۱۱۱۷۷۸۴
magnetic ordering
نقطه کوری
۲۲۲ K
دمای نیل
۲۳۰ K
سازه
ساختار کریستالیشش ضلعی ساده (HEX)
ثابت شبکه
۳٫۶ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
خواص مکانیکی مواد
سختی
مدول حجمی
۳۸٫۷ GPa
مدول برشی
۲۲ GPa
مدول یانگ
۵۶ GPa
نسبت پواسون
۰٫۲۶
سرعت صوت
۲٬۶۲۰ m/s
دسته‌بندی
دستهلانتانیدها, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number25
Mendeleev Number29
Pettifor Number26
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۱۷۰ ± ۲۰ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۲۳
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۹
عدد کوانتومی6H15/2
گروه فضایی194 (P63/mmc)

ایزوتوپ‌های تربیم

ایزوتوپ های پایدار1
ایزوتوپ های ناپایدار39
Natural Isotopes1

135Tb

عدد جرمی135
عدد جرمی70
جرم اتمی نسبی
۱۳۴٫۹۶۴۵۱۶ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۰۱ ± ۰٫۲۸ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2004
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

136Tb

عدد جرمی136
عدد جرمی71
جرم اتمی نسبی
۱۳۵٫۹۶۱۴۶ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

137Tb

عدد جرمی137
عدد جرمی72
جرم اتمی نسبی
۱۳۶٫۹۵۶۰۲ ± ۰٫۰۰۰۴۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

138Tb

عدد جرمی138
عدد جرمی73
جرم اتمی نسبی
۱۳۷٫۹۵۳۱۹۳ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1993
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

139Tb

عدد جرمی139
عدد جرمی74
جرم اتمی نسبی
۱۳۸٫۹۴۸۳۳ ± ۰٫۰۰۰۳۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۶ ± ۰٫۲ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1999
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

140Tb

عدد جرمی140
عدد جرمی75
جرم اتمی نسبی
۱۳۹٫۹۴۵۸۰۵۰۴۸ ± ۰٫۰۰۰۸۵۹۳۵۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۲۹ ± ۰٫۱۵ s
اسپین7
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1986
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)3%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.26%

141Tb

عدد جرمی141
عدد جرمی76
جرم اتمی نسبی
۱۴۰٫۹۴۱۴۴۸ ± ۰٫۰۰۰۱۱۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۵ ± ۰٫۲ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1986
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Tb

عدد جرمی142
عدد جرمی77
جرم اتمی نسبی
۱۴۱٫۹۳۹۲۸۰۸۵۸ ± ۰٫۰۰۰۷۵۲۰۷۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۹۷ ± ۱۷ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1991
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)96.8%
ϵ (electron capture)3.2%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0022%

143Tb

عدد جرمی143
عدد جرمی78
جرم اتمی نسبی
۱۴۲٫۹۳۵۱۳۷۳۳۲ ± ۰٫۰۰۰۰۵۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲ ± ۱ s
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1985
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

144Tb

عدد جرمی144
عدد جرمی79
جرم اتمی نسبی
۱۴۳٫۹۳۳۰۴۵ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1982
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Tb

عدد جرمی145
عدد جرمی80
جرم اتمی نسبی
۱۴۴٫۹۲۸۷۱۷۰۰۱ ± ۰٫۰۰۰۱۱۹۰۵۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰٫۹ ± ۰٫۶ s
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1981
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Tb

عدد جرمی146
عدد جرمی81
جرم اتمی نسبی
۱۴۵٫۹۲۷۲۵۲۷۳۹ ± ۰٫۰۰۰۰۴۸۱۵۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸ ± ۴ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1974
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Tb

عدد جرمی147
عدد جرمی82
جرم اتمی نسبی
۱۴۶٫۹۲۴۰۵۴۶۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۶۹۱ Da
g-factor
۳٫۴۲ ± ۰٫۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۶۴ ± ۰٫۰۳ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Tb

عدد جرمی148
عدد جرمی83
جرم اتمی نسبی
۱۴۷٫۹۲۴۲۷۵۴۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳۳۷۹ Da
g-factor
‎−۰٫۸۸ ± ۰٫۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۰ ± ۱ m
اسپین2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۳ ± ۰٫۲
تاریخ کشف1960
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Tb

عدد جرمی149
عدد جرمی84
جرم اتمی نسبی
۱۴۸٫۹۲۳۲۵۳۷۹۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۸۹۵ Da
g-factor
۲٫۷۲ ± ۰٫۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۱۱۸ ± ۰٫۰۲۵ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83.3%
α (α emission)16.7%

150Tb

عدد جرمی150
عدد جرمی85
جرم اتمی نسبی
۱۴۹٫۹۲۳۶۶۴۷۹۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۹۱۲ Da
g-factor
‎−۰٫۴۵ ± ۰٫۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۴۸ ± ۰٫۱۶ h
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1959
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

151Tb

عدد جرمی151
عدد جرمی86
جرم اتمی نسبی
۱۵۰٫۹۲۳۱۰۸۹۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۳۹۵ Da
g-factor
۱٫۸۵۲ ± ۰٫۰۱۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷٫۶۰۹ ± ۰٫۰۰۱ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1953
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9905%
α (α emission)0.0095%

152Tb

عدد جرمی152
عدد جرمی87
جرم اتمی نسبی
۱۵۱٫۹۲۴۰۸۱۸۵۵ ± ۰٫۰۰۰۰۴۲۹۵۵ Da
g-factor
‎−۰٫۲۹ ± ۰٫۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷٫۵ ± ۰٫۱ h
اسپین2
nuclear quadrupole moment
۰٫۳۴ ± ۰٫۱۳
تاریخ کشف1959
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

153Tb

عدد جرمی153
عدد جرمی88
جرم اتمی نسبی
۱۵۲٫۹۲۳۴۴۱۶۹۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۲۳۷ Da
g-factor
۱٫۳۸۸ ± ۰٫۰۰۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۳۴ ± ۰٫۰۱ d
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۱٫۰۸ ± ۰٫۱۴
تاریخ کشف1957
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

154Tb

عدد جرمی154
عدد جرمی89
جرم اتمی نسبی
۱۵۳٫۹۲۴۶۸۳۶۸۱ ± ۰٫۰۰۰۰۴۸۶۴۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۹۹۴ ± ۰٫۰۳۹ h
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1972
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

155Tb

عدد جرمی155
عدد جرمی90
جرم اتمی نسبی
۱۵۴٫۹۲۳۵۰۹۵۱۱ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۵۵۲ Da
g-factor
۱٫۳۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۳۲ ± ۰٫۰۶ d
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۱٫۴۱ ± ۰٫۰۶
تاریخ کشف1957
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

156Tb

عدد جرمی156
عدد جرمی91
جرم اتمی نسبی
۱۵۵٫۹۲۴۷۵۴۲۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۰۴۴ Da
g-factor
۰٫۵۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۳۵ ± ۰٫۱ d
اسپین3
nuclear quadrupole moment
۲٫۳ ± ۰٫۸
تاریخ کشف1950
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

157Tb

عدد جرمی157
عدد جرمی92
جرم اتمی نسبی
۱۵۶٫۹۲۴۰۳۱۸۸۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۰۹۲ Da
g-factor
۱٫۳۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۱ ± ۷ y
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۱٫۴ ± ۰٫۰۸
تاریخ کشف1960
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

158Tb

عدد جرمی158
عدد جرمی93
جرم اتمی نسبی
۱۵۷٫۹۲۵۴۱۹۹۴۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۳۶ Da
g-factor
۰٫۵۸۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸۰ ± ۱۱ y
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1957
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83.4%
β (β decay)16.6%

159Tb

عدد جرمی159
عدد جرمی94
جرم اتمی نسبی
۱۵۸٫۹۲۵۳۵۳۷۰۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۱۸۴ Da
g-factor
۱٫۳۳۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
۱۰۰
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۱٫۴۳۲ ± ۰٫۰۰۸
تاریخ کشف1933
پاریته+

160Tb

عدد جرمی160
عدد جرمی95
جرم اتمی نسبی
۱۵۹٫۹۲۷۱۷۴۵۵۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۱۹۱ Da
g-factor
۰٫۵۶۶ ± ۰٫۰۰۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۲٫۳ ± ۰٫۲ d
اسپین3
nuclear quadrupole moment
۳٫۸۵ ± ۰٫۰۵
تاریخ کشف1943
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

161Tb

عدد جرمی161
عدد جرمی96
جرم اتمی نسبی
۱۶۰٫۹۲۷۵۷۶۸۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۳۰۸ Da
g-factor
۱٫۴۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۹۴۸ ± ۰٫۰۰۵ d
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۱٫۳ ± ۰٫۶
تاریخ کشف1949
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

162Tb

عدد جرمی162
عدد جرمی97
جرم اتمی نسبی
۱۶۱٫۹۲۹۲۷۵۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۶ ± ۰٫۱۵ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1965
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

163Tb

عدد جرمی163
عدد جرمی98
جرم اتمی نسبی
۱۶۲٫۹۳۰۶۵۳۶۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۳۵۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹٫۵ ± ۰٫۳ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1966
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

164Tb

عدد جرمی164
عدد جرمی99
جرم اتمی نسبی
۱۶۳٫۹۳۳۳۲۷۵۶۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳ ± ۰٫۱ m
اسپین5
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1968
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

165Tb

عدد جرمی165
عدد جرمی100
جرم اتمی نسبی
۱۶۴٫۹۳۴۹۵۵۱۹۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۶۵۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۱۱ ± ۰٫۱ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1983
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

166Tb

عدد جرمی166
عدد جرمی101
جرم اتمی نسبی
۱۶۵٫۹۳۷۹۳۹۷۲۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۵۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۷٫۱ ± ۱٫۵ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1996
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

167Tb

عدد جرمی167
عدد جرمی102
جرم اتمی نسبی
۱۶۶٫۹۴۰۰۰۷۰۴۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۰۷۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸٫۹ ± ۱٫۶ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1999
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

168Tb

عدد جرمی168
عدد جرمی103
جرم اتمی نسبی
۱۶۷٫۹۴۳۳۳۷۰۷۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۴ ± ۰٫۴ s
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1999
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

169Tb

عدد جرمی169
عدد جرمی104
جرم اتمی نسبی
۱۶۸٫۹۴۵۸۰۷ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۱۳ ± ۰٫۳۲ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2012
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

170Tb

عدد جرمی170
عدد جرمی105
جرم اتمی نسبی
۱۶۹٫۹۴۹۸۵۵ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۶۰ ± ۷۸ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2012
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

171Tb

عدد جرمی171
عدد جرمی106
جرم اتمی نسبی
۱۷۰٫۹۵۳۰۱۱ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۲۳ ± ۰٫۱ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2012
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

172Tb

عدد جرمی172
عدد جرمی107
جرم اتمی نسبی
۱۷۱٫۹۵۷۳۹۱ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۶۰ ± ۱۹۰ ms
اسپین6
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2012
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

173Tb

عدد جرمی173
عدد جرمی108
جرم اتمی نسبی
۱۷۲٫۹۶۰۸۰۵ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2018
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

174Tb

عدد جرمی174
عدد جرمی109
جرم اتمی نسبی
۱۷۳٫۹۶۵۶۷۹ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2018
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Terbium element

تاریخ

کاشفCarl Mosander
مکان کشفSweden
تاریخ کشف1843
ریشه‌شناسیNamed after Ytterby, a village in Sweden.
pronunciationTUR-bi-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۱٫۲ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۰۰۱۴ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۰۰۳۹ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۵ %

Nuclear Screening Constants

1s1.2739
2p4.3076
2s17.0278
3d13.7015
3p19.9853
3s20.4485
4d34.69
4f39.1352
4p31.6012
4s30.98
5p48.039
5s45.8295
6s56.6996