ટર્બિયમનો

ટર્બિયમનો (Tb)

રાસાયણિક તત્વ
Atomic Number65
Atomic Weight158.92535
mass number159
Group
Period6
Blockf
પ્રોટોન65 p+
neutron94 n0
ઈલેક્ટ્રોન65 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Tb (ટર્બિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
175 pm
molar volume
Covalent Radius
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
92.3 pm
Crystal Radius
106.3 pm
Van der Waals radius
233 pm
density
8.23 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ટર્બિયમનો0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Tb (ટર્બિયમનો)
enthalpy of vaporization
389 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
388.7 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 27, 8, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Tb (ટર્બિયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Tb (ટર્બિયમનો)
electron configuration[Xe] 4f9 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f9 6s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Tb (ટર્બિયમનો)
Orbital Diagram of Tb (ટર્બિયમનો)
oxidation number0, 1, 2, 3, 4
વિદ્યુતઋણતા
Electrophilicity Index
1.3142725121307568 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3,503.15 K
Melting Point
1,632.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Silver
appearancesilvery white
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
11.1 W/(m K)
thermal expansion
0.0000103 1/K
molar heat capacity
28.91 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.182 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
0.83 MS/m
electrical resistivity
0.0000012 m Ω
superconductivity
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000136 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000002161385 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.1117784
magnetic ordering
Curie temperature
222 K
Néel temperature
230 K
structure
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3.6 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
bulk modulus
38.7 GPa
shear modulus
22 GPa
Young's modulus
56 GPa
Poisson's ratio
0.26
અવાજની ઝડપ
2,620 m/s
classification
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number25
Mendeleev Number29
Pettifor Number26
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
170 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
23
Neutron Mass Absorption
0.009
quantum number6H15/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Terbium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes39
Natural Isotopes1

135Tb

mass number135
neutron number70
relative atomic mass
134.964516 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.01 ± 0.28 ms
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી-

decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

136Tb

mass number136
neutron number71
relative atomic mass
135.96146 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

137Tb

mass number137
neutron number72
relative atomic mass
136.95602 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

138Tb

mass number138
neutron number73
relative atomic mass
137.953193 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1993
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

139Tb

mass number139
neutron number74
relative atomic mass
138.94833 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.6 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1999
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

140Tb

mass number140
neutron number75
relative atomic mass
139.945805048 ± 0.000859359 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.29 ± 0.15 s
પ્રચક્રણ7
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1986
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)3%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.26%

141Tb

mass number141
neutron number76
relative atomic mass
140.941448 ± 0.000113 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.5 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1986
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Tb

mass number142
neutron number77
relative atomic mass
141.939280858 ± 0.000752079 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
597 ± 17 ms
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1991
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)96.8%
ϵ (electron capture)3.2%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0022%

143Tb

mass number143
neutron number78
relative atomic mass
142.935137332 ± 0.000055 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
12 ± 1 s
પ્રચક્રણ11/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1985
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

144Tb

mass number144
neutron number79
relative atomic mass
143.933045 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1982
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Tb

mass number145
neutron number80
relative atomic mass
144.928717001 ± 0.000119051 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
30.9 ± 0.6 s
પ્રચક્રણ11/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1981
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Tb

mass number146
neutron number81
relative atomic mass
145.927252739 ± 0.000048159 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8 ± 4 s
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1974
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Tb

mass number147
neutron number82
relative atomic mass
146.92405462 ± 0.000008691 Da
g-factor
3.42 ± 0.1
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.64 ± 0.03 h
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1969
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Tb

mass number148
neutron number83
relative atomic mass
147.924275476 ± 0.000013379 Da
g-factor
-0.88 ± 0.01
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
60 ± 1 m
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
-0.3 ± 0.2
શોધની તારીખ1960
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Tb

mass number149
neutron number84
relative atomic mass
148.923253792 ± 0.000003895 Da
g-factor
2.72 ± 0.04
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.118 ± 0.025 h
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83.3%
α (α emission)16.7%

150Tb

mass number150
neutron number85
relative atomic mass
149.923664799 ± 0.000007912 Da
g-factor
-0.45 ± 0.01
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.48 ± 0.16 h
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1959
પૅરિટી

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

151Tb

mass number151
neutron number86
relative atomic mass
150.92310897 ± 0.000004395 Da
g-factor
1.852 ± 0.012
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
17.609 ± 0.001 h
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1953
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9905%
α (α emission)0.0095%

152Tb

mass number152
neutron number87
relative atomic mass
151.924081855 ± 0.000042955 Da
g-factor
-0.29 ± 0.01
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
17.5 ± 0.1 h
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
0.34 ± 0.13
શોધની તારીખ1959
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

153Tb

mass number153
neutron number88
relative atomic mass
152.923441694 ± 0.000004237 Da
g-factor
1.388 ± 0.008
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.34 ± 0.01 d
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
1.08 ± 0.14
શોધની તારીખ1957
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

154Tb

mass number154
neutron number89
relative atomic mass
153.924683681 ± 0.000048641 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.994 ± 0.039 h
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1972
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

155Tb

mass number155
neutron number90
relative atomic mass
154.923509511 ± 0.000010552 Da
g-factor
1.3533333333333 ± 0.013333333333333
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.32 ± 0.06 d
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
1.41 ± 0.06
શોધની તારીખ1957
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

156Tb

mass number156
neutron number91
relative atomic mass
155.924754209 ± 0.000004044 Da
g-factor
0.56666666666667 ± 0.066666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.35 ± 0.1 d
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
2.3 ± 0.8
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

157Tb

mass number157
neutron number92
relative atomic mass
156.924031888 ± 0.000001092 Da
g-factor
1.3533333333333 ± 0.013333333333333
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
71 ± 7 y
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
1.4 ± 0.08
શોધની તારીખ1960
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

158Tb

mass number158
neutron number93
relative atomic mass
157.925419942 ± 0.00000136 Da
g-factor
0.58433333333333 ± 0.0023333333333333
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
180 ± 11 y
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1957
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83.4%
β (β decay)16.6%

159Tb

mass number159
neutron number94
relative atomic mass
158.925353707 ± 0.000001184 Da
g-factor
1.3393333333333 ± 0.0026666666666667
natural abundance
100
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
1.432 ± 0.008
શોધની તારીખ1933
પૅરિટી+

160Tb

mass number160
neutron number95
relative atomic mass
159.927174553 ± 0.000001191 Da
g-factor
0.566 ± 0.0026666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
72.3 ± 0.2 d
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
3.85 ± 0.05
શોધની તારીખ1943
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

161Tb

mass number161
neutron number96
relative atomic mass
160.927576806 ± 0.000001308 Da
g-factor
1.4666666666667 ± 0.066666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6.948 ± 0.005 d
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
1.3 ± 0.6
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

162Tb

mass number162
neutron number97
relative atomic mass
161.9292754 ± 0.0000022 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
7.6 ± 0.15 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1965
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

163Tb

mass number163
neutron number98
relative atomic mass
162.930653609 ± 0.000004358 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
19.5 ± 0.3 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1966
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

164Tb

mass number164
neutron number99
relative atomic mass
163.933327561 ± 0.000002 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3 ± 0.1 m
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1968
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

165Tb

mass number165
neutron number100
relative atomic mass
164.934955198 ± 0.000001654 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.11 ± 0.1 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1983
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

166Tb

mass number166
neutron number101
relative atomic mass
165.937939727 ± 0.00000157 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
27.1 ± 1.5 s
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1996
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

167Tb

mass number167
neutron number102
relative atomic mass
166.940007046 ± 0.000002071 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
18.9 ± 1.6 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1999
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

168Tb

mass number168
neutron number103
relative atomic mass
167.943337074 ± 0.0000045 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.4 ± 0.4 s
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1999
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

169Tb

mass number169
neutron number104
relative atomic mass
168.945807 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.13 ± 0.32 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

170Tb

mass number170
neutron number105
relative atomic mass
169.949855 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
960 ± 78 ms
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

171Tb

mass number171
neutron number106
relative atomic mass
170.953011 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.23 ± 0.1 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

172Tb

mass number172
neutron number107
relative atomic mass
171.957391 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
760 ± 190 ms
પ્રચક્રણ6
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

173Tb

mass number173
neutron number108
relative atomic mass
172.960805 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2018
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

174Tb

mass number174
neutron number109
relative atomic mass
173.965679 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2018
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Terbium element

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકCarl Mosander
શોધનું સ્થળSweden
શોધની તારીખ1843
etymologyNamed after Ytterby, a village in Sweden.
ઉચ્ચારTUR-bi-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
1.2 mg/kg
natural abundance (ocean)
0.00000014 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
natural abundance (ઉલ્કા)
0.0000039 %
natural abundance (સૂર્ય)
0.00000001 %
Abundance in Universe
0.00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2739
2p4.3076
2s17.0278
3d13.7015
3p19.9853
3s20.4485
4d34.69
4f39.1352
4p31.6012
4s30.98
5p48.039
5s45.8295
6s56.6996