ტერბიუმი

ტერბიუმი (Tb)

element with the atomic number of 65
Atomic Number65
Atomic Weight158.92535
mass number159
Group
Period6
Blockf
პროტონი65 p+
ნეიტრონი94 n0
ელექტრონი65 e-
Animated ბორის მოდელი of Tb (ტერბიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
175 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
168 pm
Metallic Radius
იონური რადიუსი
92,3 pm
Crystal Radius
106,3 pm
Van der Waals radius
233 pm
density
8,23 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ტერბიუმი0153045607590105120135150165180195210225240pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Tb (ტერბიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
389 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
standard enthalpy of formation
388,7 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 27, 8, 2
ბორის მოდელი: Tb (ტერბიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Tb (ტერბიუმი)
electron configuration[Xe] 4f9 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f9 6s2
Enhanced ბორის მოდელი of Tb (ტერბიუმი)
Orbital Diagram of Tb (ტერბიუმი)
ჟანგვის რიცხვი0, 1, 2, 3, 4
ელექტროუარყოფითობა
Electrophilicity Index
1,3142725121307568 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3 503,15 K
Melting Point
1 632,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearancesilvery white
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
11,1 W/(m K)
thermal expansion
0,0000103 1/K
molar heat capacity
28,91 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,182 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
0,83 MS/m
electrical resistivity
0,0000012 m Ω
ზეგამტარობა
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,0000136 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,000002161385 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,1117784
magnetic ordering
Curie temperature
222 K
Néel temperature
230 K
სტრუქტურა
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3,6 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
38,7 GPa
shear modulus
22 GPa
Young's modulus
56 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
0,26
speed of sound
2 620 m/s
კლასიფიცირება
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number25
Mendeleev Number29
Pettifor Number26
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
170 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
23
Neutron Mass Absorption
0,009
quantum number6H15/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Terbium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes39
Natural Isotopes1

135Tb

mass number135
neutron number70
relative atomic mass
134,964516 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,01 ± 0,28 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2004
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

136Tb

mass number136
neutron number71
relative atomic mass
135,96146 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი5
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

137Tb

mass number137
neutron number72
relative atomic mass
136,95602 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

138Tb

mass number138
neutron number73
relative atomic mass
137,953193 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1993
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

139Tb

mass number139
neutron number74
relative atomic mass
138,94833 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,6 ± 0,2 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1999
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

140Tb

mass number140
neutron number75
relative atomic mass
139,945805048 ± 0,000859359 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,29 ± 0,15 s
სპინი7
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1986
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)3%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.26%

141Tb

mass number141
neutron number76
relative atomic mass
140,941448 ± 0,000113 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,5 ± 0,2 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1986
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Tb

mass number142
neutron number77
relative atomic mass
141,939280858 ± 0,000752079 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
597 ± 17 ms
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1991
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)96.8%
ϵ (electron capture)3.2%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0022%

143Tb

mass number143
neutron number78
relative atomic mass
142,935137332 ± 0,000055 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
12 ± 1 s
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1985
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

144Tb

mass number144
neutron number79
relative atomic mass
143,933045 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1982
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Tb

mass number145
neutron number80
relative atomic mass
144,928717001 ± 0,000119051 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
30,9 ± 0,6 s
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1981
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Tb

mass number146
neutron number81
relative atomic mass
145,927252739 ± 0,000048159 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8 ± 4 s
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1974
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Tb

mass number147
neutron number82
relative atomic mass
146,92405462 ± 0,000008691 Da
g-factor
3,42 ± 0,1
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,64 ± 0,03 h
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1969
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Tb

mass number148
neutron number83
relative atomic mass
147,924275476 ± 0,000013379 Da
g-factor
-0,88 ± 0,01
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
60 ± 1 m
სპინი2
nuclear quadrupole moment
-0,3 ± 0,2
აღმოჩენის თარიღი1960
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Tb

mass number149
neutron number84
relative atomic mass
148,923253792 ± 0,000003895 Da
g-factor
2,72 ± 0,04
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,118 ± 0,025 h
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1950
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83.3%
α (α emission)16.7%

150Tb

mass number150
neutron number85
relative atomic mass
149,923664799 ± 0,000007912 Da
g-factor
-0,45 ± 0,01
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,48 ± 0,16 h
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1959
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

151Tb

mass number151
neutron number86
relative atomic mass
150,92310897 ± 0,000004395 Da
g-factor
1,852 ± 0,012
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
17,609 ± 0,001 h
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1953
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9905%
α (α emission)0.0095%

152Tb

mass number152
neutron number87
relative atomic mass
151,924081855 ± 0,000042955 Da
g-factor
-0,29 ± 0,01
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
17,5 ± 0,1 h
სპინი2
nuclear quadrupole moment
0,34 ± 0,13
აღმოჩენის თარიღი1959
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

153Tb

mass number153
neutron number88
relative atomic mass
152,923441694 ± 0,000004237 Da
g-factor
1,388 ± 0,008
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,34 ± 0,01 d
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
1,08 ± 0,14
აღმოჩენის თარიღი1957
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

154Tb

mass number154
neutron number89
relative atomic mass
153,924683681 ± 0,000048641 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,994 ± 0,039 h
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1972
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

155Tb

mass number155
neutron number90
relative atomic mass
154,923509511 ± 0,000010552 Da
g-factor
1,3533333333333 ± 0,013333333333333
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,32 ± 0,06 d
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
1,41 ± 0,06
აღმოჩენის თარიღი1957
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

156Tb

mass number156
neutron number91
relative atomic mass
155,924754209 ± 0,000004044 Da
g-factor
0,56666666666667 ± 0,066666666666667
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,35 ± 0,1 d
სპინი3
nuclear quadrupole moment
2,3 ± 0,8
აღმოჩენის თარიღი1950
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

157Tb

mass number157
neutron number92
relative atomic mass
156,924031888 ± 0,000001092 Da
g-factor
1,3533333333333 ± 0,013333333333333
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
71 ± 7 y
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
1,4 ± 0,08
აღმოჩენის თარიღი1960
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

158Tb

mass number158
neutron number93
relative atomic mass
157,925419942 ± 0,00000136 Da
g-factor
0,58433333333333 ± 0,0023333333333333
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
180 ± 11 y
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1957
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83.4%
β (β decay)16.6%

159Tb

mass number159
neutron number94
relative atomic mass
158,925353707 ± 0,000001184 Da
g-factor
1,3393333333333 ± 0,0026666666666667
natural abundance
100
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
1,432 ± 0,008
აღმოჩენის თარიღი1933
parity+

160Tb

mass number160
neutron number95
relative atomic mass
159,927174553 ± 0,000001191 Da
g-factor
0,566 ± 0,0026666666666667
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
72,3 ± 0,2 d
სპინი3
nuclear quadrupole moment
3,85 ± 0,05
აღმოჩენის თარიღი1943
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

161Tb

mass number161
neutron number96
relative atomic mass
160,927576806 ± 0,000001308 Da
g-factor
1,4666666666667 ± 0,066666666666667
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6,948 ± 0,005 d
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
1,3 ± 0,6
აღმოჩენის თარიღი1949
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

162Tb

mass number162
neutron number97
relative atomic mass
161,9292754 ± 0,0000022 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,6 ± 0,15 m
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1965
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

163Tb

mass number163
neutron number98
relative atomic mass
162,930653609 ± 0,000004358 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
19,5 ± 0,3 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1966
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

164Tb

mass number164
neutron number99
relative atomic mass
163,933327561 ± 0,000002 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3 ± 0,1 m
სპინი5
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1968
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

165Tb

mass number165
neutron number100
relative atomic mass
164,934955198 ± 0,000001654 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,11 ± 0,1 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1983
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

166Tb

mass number166
neutron number101
relative atomic mass
165,937939727 ± 0,00000157 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
27,1 ± 1,5 s
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1996
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

167Tb

mass number167
neutron number102
relative atomic mass
166,940007046 ± 0,000002071 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
18,9 ± 1,6 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1999
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

168Tb

mass number168
neutron number103
relative atomic mass
167,943337074 ± 0,0000045 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,4 ± 0,4 s
სპინი4
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1999
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

169Tb

mass number169
neutron number104
relative atomic mass
168,945807 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,13 ± 0,32 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

170Tb

mass number170
neutron number105
relative atomic mass
169,949855 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
960 ± 78 ms
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

171Tb

mass number171
neutron number106
relative atomic mass
170,953011 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,23 ± 0,1 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

172Tb

mass number172
neutron number107
relative atomic mass
171,957391 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
760 ± 190 ms
სპინი6
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

173Tb

mass number173
neutron number108
relative atomic mass
172,960805 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2018
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

174Tb

mass number174
neutron number109
relative atomic mass
173,965679 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2018
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Terbium element

ისტორია

აღმომჩენიCarl Mosander
location of discoverySweden
აღმოჩენის თარიღი1843
ეტიმოლოგიაNamed after Ytterby, a village in Sweden.
pronunciationTUR-bi-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
1,2 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,00000014 mg/L
natural abundance (human body)
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,0000039 %
natural abundance (მზე)
0,00000001 %
Abundance in Universe
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2739
2p4.3076
2s17.0278
3d13.7015
3p19.9853
3s20.4485
4d34.69
4f39.1352
4p31.6012
4s30.98
5p48.039
5s45.8295
6s56.6996