Tecbi

Tecbi (Tb)

element with the atomic number of 65
Số nguyên tử65
Nguyên tử khối158.92535
số khối159
Nhóm
Chu kỳ6
Phân lớpf
Prô ton65 p+
Nơ tron94 n0
Electrons65 e-
Animated Mô hình Bohr of Tb (Tecbi)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
175 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
92,3 pm
Crystal Radius
106,3 pm
Bán kính van der Waals
233 pm
mật độ
8,23 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of Tb (Tecbi)
Nhiệt bay hơi
389 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
388,7 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 27, 8, 2
Mô hình Bohr: Tb (Tecbi)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Tb (Tecbi)
Cấu hình electron[Xe] 4f9 6s2
Enhanced Mô hình Bohr of Tb (Tecbi)
Orbital Diagram of Tb (Tecbi)
trạng thái oxy hóa0, 1, 2, 3, 4
độ âm điện
Electrophilicity
1,3142725121307568 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
3.503,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.632,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery white
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
11,1 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
0,0000103 1/K
molar heat capacity
28,91 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,182 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
0,83 MS/m
điện trở suất
0,0000012 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,0000136 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000002161385 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,1117784
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
222 K
Nhiệt độ Néel
230 K
Structure
Cấu trúc tinh thểLục giác đơn giản (HEX)
lattice constant
3,6 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
38,7 GPa
Modul ngang
22 GPa
mô đun Young
56 GPa
Hệ số Poisson
0,26
tốc độ âm thanh
2.620 m/s
phân loại
Danh mụcNhóm Lantan, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number25
Mendeleev Number29
Pettifor Number26
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
170 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
23
Neutron Mass Absorption
0,009
Số lượng tử6H15/2
space group194 (P63/mmc)

Đồng vị của Terbi

Các đồng vị bền1
Các đồng vị không bền39
Radioactive Isotopes39

135Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
134,964516 ± 0,000429 Da
số khối135
g-factor
chu kỳ bán rã
1,01 ± 0,28 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity-

135Tb Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

136Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
135,96146 ± 0,000537 Da
số khối136
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

136Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

137Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
136,95602 ± 0,00043 Da
số khối137
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

137Tb Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

138Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
137,953193 ± 0,000322 Da
số khối138
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1993
parity+

138Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)0%

139Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
138,94833 ± 0,00032 Da
số khối139
g-factor
chu kỳ bán rã
1,6 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1999
parity-

139Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

140Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
139,945805048 ± 0,000859359 Da
số khối140
g-factor
chu kỳ bán rã
2,29 ± 0,15 s
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1986
parity+

140Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)3%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.26%

141Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
140,941448 ± 0,000113 Da
số khối141
g-factor
chu kỳ bán rã
3,5 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1986
parity-

141Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
141,939280858 ± 0,000752079 Da
số khối142
g-factor
chu kỳ bán rã
597 ± 17 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1991
parity+

142Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)96.8%
ϵ (electron capture)3.2%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0022%

143Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
142,935137332 ± 0,000055 Da
số khối143
g-factor
chu kỳ bán rã
12 ± 1 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1985
parity-

143Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

144Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
143,933045 ± 0,00003 Da
số khối144
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1982
parity+

144Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
144,928717001 ± 0,000119051 Da
số khối145
g-factor
chu kỳ bán rã
30,9 ± 0,6 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1981
parity-

145Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
145,927252739 ± 0,000048159 Da
số khối146
g-factor
chu kỳ bán rã
8 ± 4 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1974
parity+

146Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
146,92405462 ± 0,000008691 Da
số khối147
g-factor
3,42 ± 0,1
chu kỳ bán rã
1,64 ± 0,03 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1969
parity+

147Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
147,924275476 ± 0,000013379 Da
số khối148
g-factor
-0,88 ± 0,01
chu kỳ bán rã
60 ± 1 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
-0,3 ± 0,2
ngày khám phá1960
parity-

148Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
148,923253792 ± 0,000003895 Da
số khối149
g-factor
2,72 ± 0,04
chu kỳ bán rã
4,118 ± 0,025 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1950
parity+

149Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83.3%
α (α emission)16.7%

150Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
149,923664799 ± 0,000007912 Da
số khối150
g-factor
-0,45 ± 0,01
chu kỳ bán rã
3,48 ± 0,16 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1959
parity

150Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

151Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
150,92310897 ± 0,000004395 Da
số khối151
g-factor
1,852 ± 0,012
chu kỳ bán rã
17,609 ± 0,001 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1953
parity+

151Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9905%
α (α emission)0.0095%

152Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
151,924081855 ± 0,000042955 Da
số khối152
g-factor
-0,29 ± 0,01
chu kỳ bán rã
17,5 ± 0,1 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,34 ± 0,13
ngày khám phá1959
parity-

152Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

153Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
152,923441694 ± 0,000004237 Da
số khối153
g-factor
1,388 ± 0,008
chu kỳ bán rã
2,34 ± 0,01 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,08 ± 0,14
ngày khám phá1957
parity+

153Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

154Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
153,924683681 ± 0,000048641 Da
số khối154
g-factor
chu kỳ bán rã
9,994 ± 0,039 h
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity-

154Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)%

155Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
154,923509511 ± 0,000010552 Da
số khối155
g-factor
1,3533333333333 ± 0,013333333333333
chu kỳ bán rã
5,32 ± 0,06 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,41 ± 0,06
ngày khám phá1957
parity+

155Tb Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

156Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
155,924754209 ± 0,000004044 Da
số khối156
g-factor
0,56666666666667 ± 0,066666666666667
chu kỳ bán rã
5,35 ± 0,1 d
Spin3
nuclear quadrupole moment
2,3 ± 0,8
ngày khám phá1950
parity-

156Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)%

157Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
156,924031888 ± 0,000001092 Da
số khối157
g-factor
1,3533333333333 ± 0,013333333333333
chu kỳ bán rã
71 ± 7 y
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,4 ± 0,08
ngày khám phá1960
parity+

157Tb Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

158Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
157,925419942 ± 0,00000136 Da
số khối158
g-factor
0,58433333333333 ± 0,0023333333333333
chu kỳ bán rã
180 ± 11 y
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1957
parity-

158Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83.4%
β (β decay)16.6%

159Tb

natural abundance
100
relative atomic mass
158,925353707 ± 0,000001184 Da
số khối159
g-factor
1,3393333333333 ± 0,0026666666666667
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,432 ± 0,008
ngày khám phá1933
parity+

160Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
159,927174553 ± 0,000001191 Da
số khối160
g-factor
0,566 ± 0,0026666666666667
chu kỳ bán rã
72,3 ± 0,2 d
Spin3
nuclear quadrupole moment
3,85 ± 0,05
ngày khám phá1943
parity-

160Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

161Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
160,927576806 ± 0,000001308 Da
số khối161
g-factor
1,4666666666667 ± 0,066666666666667
chu kỳ bán rã
6,948 ± 0,005 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,3 ± 0,6
ngày khám phá1949
parity+

161Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

162Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
161,9292754 ± 0,0000022 Da
số khối162
g-factor
chu kỳ bán rã
7,6 ± 0,15 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1965
parity-

162Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

163Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
162,930653609 ± 0,000004358 Da
số khối163
g-factor
chu kỳ bán rã
19,5 ± 0,3 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1966
parity+

163Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

164Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
163,933327561 ± 0,000002 Da
số khối164
g-factor
chu kỳ bán rã
3 ± 0,1 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1968
parity+

164Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

165Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
164,934955198 ± 0,000001654 Da
số khối165
g-factor
chu kỳ bán rã
2,11 ± 0,1 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1983
parity+

165Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

166Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
165,937939727 ± 0,00000157 Da
số khối166
g-factor
chu kỳ bán rã
27,1 ± 1,5 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1996
parity-

166Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

167Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
166,940007046 ± 0,000002071 Da
số khối167
g-factor
chu kỳ bán rã
18,9 ± 1,6 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1999
parity+

167Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

168Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
167,943337074 ± 0,0000045 Da
số khối168
g-factor
chu kỳ bán rã
9,4 ± 0,4 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1999
parity-

168Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

169Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
168,945807 ± 0,000322 Da
số khối169
g-factor
chu kỳ bán rã
5,13 ± 0,32 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity+

169Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

170Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
169,949855 ± 0,000322 Da
số khối170
g-factor
chu kỳ bán rã
960 ± 78 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity-

170Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

171Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
170,953011 ± 0,000429 Da
số khối171
g-factor
chu kỳ bán rã
1,23 ± 0,1 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity+

171Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

172Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
171,957391 ± 0,000537 Da
số khối172
g-factor
chu kỳ bán rã
760 ± 190 ms
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity+

172Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

173Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
172,960805 ± 0,000537 Da
số khối173
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2018
parity+

173Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

174Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
173,965679 ± 0,000537 Da
số khối174
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2018
parity-

174Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Terbium element

lịch sử

được phát hiện bởiCarl Mosander
nơi khám pháSweden
ngày khám phá1843
từ nguyên họcNamed after Ytterby, a village in Sweden.
cách phát âmTUR-bi-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
1,2 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00000014 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,0000039 %
Abundance in Sun
0,00000001 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2739
2p4.3076
2s17.0278
3d13.7015
3p19.9853
3s20.4485
4d34.69
4f39.1352
4p31.6012
4s30.98
5p48.039
5s45.8295
6s56.6996