تلوریم

تلوریم (Te)

یکی از عنصرهای جدول تناوبی عنصرها
عدد اتمی52
عدد جرمی127.6
عدد جرمی130
گروه16
تناوب5
بلوکp
پروتون52 p+
نوترون78 n0
الکترون52 e-
Animated مدل بور of Te (تلوریم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۴۰ pm
حجم مولی
۲۰٫۵ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۳۶ pm
Metallic Radius
۱۳۷ pm
شعاع یونی
۲۲۱ pm
Crystal Radius
۲۰۷ pm
شعاع واندروالسی
۲۰۶ pm
density
۶٫۲۳۲ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: تلوریم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۱٫۹۷۰۸۷۶ eV/particle
ionization energy
۹٫۰۰۹۶۶ eV/particle
ionization energy of Te (تلوریم)
آنتالپی تبخیر
۴۹٫۸ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۱۷٫۹۱ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۱۹۶٫۶ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 18, 6
مدل بور: Te (تلوریم)
الکترون‌های ظرفیت6
ساختار لوویس: Te (تلوریم)
آرایش اتمی[Kr] 4d10 5s2 5p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p4
Enhanced مدل بور of Te (تلوریم)
Orbital Diagram of Te (تلوریم)
عدد اکسایش-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
الکترونگاتیوی
2.1
Electrophilicity Index
۲٫۱۴۱۲۱۰۹۴۷۲۱۹۲۹۳ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۱٬۲۶۱٫۱۵ K
نقطه ذوب
۷۲۲٫۶۶ K
critical pressure
دمای بحرانی
۲٬۳۲۹٫۱۵ K
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearance
ضریب شکست
۱٫۰۰۰۹۹۱
خواص مواد
رسانایی گرما
۱۴٫۳ W/(m K)
انبساط گرمایی
ظرفیت حرارتی مولی
۲۵٫۷۳ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۲۰۲ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeSemiconductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۰٫۰۱ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۱ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typediamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۳۹ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۹۸ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
‎−۰٫۰۰۰۰۲۴۳
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیمثلثی ساده (HEX)
ثابت شبکه
۴٫۴۵ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
خواص مکانیکی مواد
سختی
۲٫۲۵ MPa
مدول حجمی
۶۵ GPa
مدول برشی
۱۶ GPa
مدول یانگ
۴۳ GPa
نسبت پواسون
سرعت صوت
۲٬۶۱۰ m/s
دسته‌بندی
دستهشبه فلزات, Metalloids
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number94
Mendeleev Number102
Pettifor Number92
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۳۸ ± ۴ a₀
C6 Dispersion Coefficient
۴۴۵ a₀
allotrope
سطح مقطع نوترون
۵٫۴
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۱۳
عدد کوانتومی3P2
گروه فضایی152 (P3121)

ایزوتوپ‌های تلوریم

ایزوتوپ های پایدار4
ایزوتوپ های ناپایدار38
Natural Isotopes8
Isotopic Composition13037.87%13037.87%12835.27%12835.27%1269.82%1269.82%1257.86%1257.86%1245.27%1245.27%1222.83%1222.83%1200.10%1200.10%1230.99%1230.99%

104Te

عدد جرمی104
عدد جرمی52
جرم اتمی نسبی
۱۰۳٫۹۴۶۷۲۳۴۰۸ ± ۰٫۰۰۰۳۴۰۹۶۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2018
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

105Te

عدد جرمی105
عدد جرمی53
جرم اتمی نسبی
۱۰۴٫۹۴۳۳۰۴۵۱۶ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲۰۸۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۳۳ ± ۶۶ ns
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2006
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

106Te

عدد جرمی106
عدد جرمی54
جرم اتمی نسبی
۱۰۵٫۹۳۷۴۹۸۵۲۱ ± ۰٫۰۰۰۱۰۷۹۳۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۸ ± ۱۱ us
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1981
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

107Te

عدد جرمی107
عدد جرمی55
جرم اتمی نسبی
۱۰۶٫۹۳۴۸۸۲ ± ۰٫۰۰۰۱۰۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۲۲ ± ۰٫۰۹ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

108Te

عدد جرمی108
عدد جرمی56
جرم اتمی نسبی
۱۰۷٫۹۲۹۳۸۰۴۶۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۸۰۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۱ ± ۰٫۱ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1974
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)51%
α (α emission)49%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.4%
β+α (β+-delayed α emission)0.065%

109Te

عدد جرمی109
عدد جرمی57
جرم اتمی نسبی
۱۰۸٫۹۲۷۳۰۴۵۳۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۷۰۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۴ ± ۰٫۲ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
α (α emission)3.9%
β+ p (β+-delayed proton emission)9.4%
β+α (β+-delayed α emission)0.0049%

110Te

عدد جرمی110
عدد جرمی58
جرم اتمی نسبی
۱۰۹٫۹۲۲۴۵۸۱۰۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۰۵۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸٫۶ ± ۰٫۸ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1977
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

111Te

عدد جرمی111
عدد جرمی59
جرم اتمی نسبی
۱۱۰٫۹۲۱۰۰۰۵۸۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۶٫۲ ± ۰٫۶ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1967
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

112Te

عدد جرمی112
عدد جرمی60
جرم اتمی نسبی
۱۱۱٫۹۱۶۷۲۷۸۴۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲ ± ۰٫۲ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1976
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

113Te

عدد جرمی113
عدد جرمی61
جرم اتمی نسبی
۱۱۲٫۹۱۵۸۹۱ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۷ ± ۰٫۲ m
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1974
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Te

عدد جرمی114
عدد جرمی62
جرم اتمی نسبی
۱۱۳٫۹۱۲۰۸۷۸۲ ± ۰٫۰۰۰۰۲۶۲۲۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵٫۲ ± ۰٫۷ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1968
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Te

عدد جرمی115
عدد جرمی63
جرم اتمی نسبی
۱۱۴٫۹۱۱۹۰۲ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۸ ± ۰٫۲ m
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1961
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

116Te

عدد جرمی116
عدد جرمی64
جرم اتمی نسبی
۱۱۵٫۹۰۸۴۶۵۵۵۸ ± ۰٫۰۰۰۰۲۵۹۸۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۴۹ ± ۰٫۰۴ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1958
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Te

عدد جرمی117
عدد جرمی65
جرم اتمی نسبی
۱۱۶٫۹۰۸۶۴۶۲۲۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۴۴۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۲ ± ۲ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1958
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)75%
e+ (positron emission)25%

118Te

عدد جرمی118
عدد جرمی66
جرم اتمی نسبی
۱۱۷٫۹۰۵۸۶۰۱۰۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۹۶۵۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶ ± ۰٫۰۲ d
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

119Te

عدد جرمی119
عدد جرمی67
جرم اتمی نسبی
۱۱۸٫۹۰۶۴۰۵۶۹۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۸۱۳ Da
g-factor
۰٫۵ ± ۰٫۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۶٫۰۵ ± ۰٫۰۵ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)97.94%
e+ (positron emission)2.06%

120Te

عدد جرمی120
عدد جرمی68
جرم اتمی نسبی
۱۱۹٫۹۰۴۰۶۵۷۷۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۸۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
۰٫۰۹ ± ۰٫۰۱
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1936
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
+ (double β+ decay)

121Te

عدد جرمی121
عدد جرمی69
جرم اتمی نسبی
۱۲۰٫۹۰۴۹۴۵۰۶۵ ± ۰٫۰۰۰۰۲۷۷۳۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹٫۳۱ ± ۰٫۰۷ d
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1939
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Te

عدد جرمی122
عدد جرمی70
جرم اتمی نسبی
۱۲۱٫۹۰۳۰۴۴۷۰۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۵۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲٫۵۵ ± ۰٫۱۲
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1932
پاریته+

123Te

عدد جرمی123
عدد جرمی71
جرم اتمی نسبی
۱۲۲٫۹۰۴۲۷۱۰۲۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۵۴ Da
g-factor
natural abundance
۰٫۸۹ ± ۰٫۰۳
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1932
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

124Te

عدد جرمی124
عدد جرمی72
جرم اتمی نسبی
۱۲۳٫۹۰۲۸۱۸۳۴۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۵۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
۴٫۷۴ ± ۰٫۱۴
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1932
پاریته+

125Te

عدد جرمی125
عدد جرمی73
جرم اتمی نسبی
۱۲۴٫۹۰۴۴۳۱۱۷۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۵۱ Da
g-factor
natural abundance
۷٫۰۷ ± ۰٫۱۵
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1931
پاریته+

126Te

عدد جرمی126
عدد جرمی74
جرم اتمی نسبی
۱۲۵٫۹۰۳۳۱۲۱۴۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۵۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
۸٫۸۴ ± ۰٫۲۵
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1924
پاریته+

127Te

عدد جرمی127
عدد جرمی75
جرم اتمی نسبی
۱۲۶٫۹۰۵۲۲۶۹۹۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۶۵ Da
g-factor
۰٫۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۳۵ ± ۰٫۰۷ h
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1938
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

128Te

عدد جرمی128
عدد جرمی76
جرم اتمی نسبی
۱۲۷٫۹۰۴۴۶۱۲۳۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۷۵۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
۳۱٫۷۴ ± ۰٫۰۸
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۲۵ ± ۰٫۰۹ Yy
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1924
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
(double β decay)100%

129Te

عدد جرمی129
عدد جرمی77
جرم اتمی نسبی
۱۲۸٫۹۰۶۵۹۶۴۱۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۷۶۳ Da
g-factor
۰٫۴۶۸ ± ۰٫۰۰۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۹٫۶ ± ۰٫۳ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۵۵ ± ۰٫۰۱۳
تاریخ کشف1939
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

130Te

عدد جرمی130
عدد جرمی78
جرم اتمی نسبی
۱۲۹٫۹۰۶۲۲۲۷۴۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
۳۴٫۰۸ ± ۰٫۶۲
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۹۱ ± ۲۱ Ey
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1924
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
(double β decay)100%

131Te

عدد جرمی131
عدد جرمی79
جرم اتمی نسبی
۱۳۰٫۹۰۸۵۲۲۲۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۶۵ Da
g-factor
۰٫۴۶۴ ± ۰٫۰۰۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۵ ± ۰٫۱ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1939
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

132Te

عدد جرمی132
عدد جرمی80
جرم اتمی نسبی
۱۳۱٫۹۰۸۵۴۶۷۱۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۷۴۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۲۰۴ ± ۰٫۰۱۳ d
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

133Te

عدد جرمی133
عدد جرمی81
جرم اتمی نسبی
۱۳۲٫۹۱۰۹۶۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۲۱۸ Da
g-factor
۰٫۵۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲٫۵ ± ۰٫۳ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۲۳ ± ۰٫۰۹
تاریخ کشف1940
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

134Te

عدد جرمی134
عدد جرمی82
جرم اتمی نسبی
۱۳۳٫۹۱۱۳۹۶۳۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۹۴۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۱٫۸ ± ۰٫۸ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

135Te

عدد جرمی135
عدد جرمی83
جرم اتمی نسبی
۱۳۴٫۹۱۶۵۵۴۷۱۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۸۴۸ Da
g-factor
‎−۰٫۱۹۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۶ ± ۰٫۰۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹ ± ۰٫۲ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۲۹ ± ۰٫۰۹
تاریخ کشف1969
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

136Te

عدد جرمی136
عدد جرمی84
جرم اتمی نسبی
۱۳۵٫۹۲۰۱۰۱۱۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۴۴۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷٫۶۳ ± ۰٫۰۹ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1974
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.37%

137Te

عدد جرمی137
عدد جرمی85
جرم اتمی نسبی
۱۳۶٫۹۲۵۵۹۹۳۵۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۲۵۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۴۹ ± ۰٫۰۵ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1975
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.94%

138Te

عدد جرمی138
عدد جرمی86
جرم اتمی نسبی
۱۳۷٫۹۲۹۴۷۲۴۵۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۰۶۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۴۶ ± ۰٫۲۵ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1975
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4.8%

139Te

عدد جرمی139
عدد جرمی87
جرم اتمی نسبی
۱۳۸٫۹۳۵۳۶۷۱۹۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۲۴ ± ۸۱ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

140Te

عدد جرمی140
عدد جرمی88
جرم اتمی نسبی
۱۳۹٫۹۳۹۴۸۷۰۵۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵۴۳۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۵۱ ± ۵ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

141Te

عدد جرمی141
عدد جرمی89
جرم اتمی نسبی
۱۴۰٫۹۴۵۶۰۴ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹۳ ± ۱۶ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

142Te

عدد جرمی142
عدد جرمی90
جرم اتمی نسبی
۱۴۱٫۹۵۰۰۲۷ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴۷ ± ۸ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

143Te

عدد جرمی143
عدد جرمی91
جرم اتمی نسبی
۱۴۲٫۹۵۶۴۸۹ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲۰ ± ۸ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

144Te

عدد جرمی144
عدد جرمی92
جرم اتمی نسبی
۱۴۳٫۹۶۱۱۱۶ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۳ ± ۶۰ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2015
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

145Te

عدد جرمی145
عدد جرمی93
جرم اتمی نسبی
۱۴۴٫۹۶۷۷۸۳ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2018
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Tellurium element 2

تاریخ

کاشفFranz Müller von Reichenstein
مکان کشفRomania
تاریخ کشف1782
ریشه‌شناسیLatin: tellus (earth).
pronunciationte-LOOR-i-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۰۰۱ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۲۱ %
natural abundance (خورشید)
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۹ %

Nuclear Screening Constants

1s1.0432
2p4.14
2s13.6688
3d14.1607
3p17.9911
3s18.0019
4d32.04
4p28.878
4s27.5916
5p41.1915
5s39.462