ટૅલ્યુરિયમનો

ટૅલ્યુરિયમનો (Te)

chemical element with symbol Te and atomic number 52
Atomic Number52
Atomic Weight127.6
mass number130
Group16
Period5
Blockp
પ્રોટોન52 p+
neutron78 n0
ઈલેક્ટ્રોન52 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Te (ટૅલ્યુરિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
140 pm
molar volume
Covalent Radius
136 pm
Metallic Radius
137 pm
ionic radius
221 pm
Crystal Radius
207 pm
Van der Waals radius
206 pm
density
6.232 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ટૅલ્યુરિયમનો0153045607590105120135150165180195210pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
1.970876 eV/particle
ionization energy
9.00966 eV/particle
ionization energy of Te (ટૅલ્યુરિયમનો)
enthalpy of vaporization
49.8 kJ/mol
enthalpy of fusion
17.91 kJ/mol
standard enthalpy of formation
196.6 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 18, 6
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Te (ટૅલ્યુરિયમનો)
valence electron6
Lewis structure: Te (ટૅલ્યુરિયમનો)
electron configuration[Kr] 4d10 5s2 5p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p4
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Te (ટૅલ્યુરિયમનો)
Orbital Diagram of Te (ટૅલ્યુરિયમનો)
oxidation number-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
વિદ્યુતઋણતા
2.1
Electrophilicity Index
2.141210947219293 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
1,261.15 K
Melting Point
722.66 K
critical pressure
critical temperature
2,329.15 K
triple point
appearance
color
Silver
appearance
refractive index
1.000991
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
14.3 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
25.73 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.202 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeSemiconductor
electrical conductivity
0.01 MS/m
electrical resistivity
0.0001 m Ω
superconductivity
magnetism
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000039 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000498 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000243
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureSimple Trigonal (HEX)
lattice constant
4.45 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
2.25 MPa
bulk modulus
65 GPa
shear modulus
16 GPa
Young's modulus
43 GPa
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
2,610 m/s
classification
CategoryMetalloids, Metalloids
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number94
Mendeleev Number102
Pettifor Number92
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
38 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
445 a₀
allotrope
Neutron cross section
5.4
Neutron Mass Absorption
0.0013
quantum number3P2
space group152 (P3121)

Isotopes of Tellurium

Stable Isotopes4
Unstable Isotopes38
Natural Isotopes8
Isotopic Composition13037.87%13037.87%12835.27%12835.27%1269.82%1269.82%1257.86%1257.86%1245.27%1245.27%1222.83%1222.83%1200.10%1200.10%1230.99%1230.99%

104Te

mass number104
neutron number52
relative atomic mass
103.946723408 ± 0.000340967 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2018
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

105Te

mass number105
neutron number53
relative atomic mass
104.943304516 ± 0.000322084 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
633 ± 66 ns
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2006
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

106Te

mass number106
neutron number54
relative atomic mass
105.937498521 ± 0.000107934 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
78 ± 11 us
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1981
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

107Te

mass number107
neutron number55
relative atomic mass
106.934882 ± 0.000108 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.22 ± 0.09 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1979
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

108Te

mass number108
neutron number56
relative atomic mass
107.929380469 ± 0.000005808 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.1 ± 0.1 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1974
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)51%
α (α emission)49%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.4%
β+α (β+-delayed α emission)0.065%

109Te

mass number109
neutron number57
relative atomic mass
108.927304532 ± 0.000004704 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.4 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
α (α emission)3.9%
β+ p (β+-delayed proton emission)9.4%
β+α (β+-delayed α emission)0.0049%

110Te

mass number110
neutron number58
relative atomic mass
109.922458102 ± 0.000007058 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
18.6 ± 0.8 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

111Te

mass number111
neutron number59
relative atomic mass
110.921000587 ± 0.0000069 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
26.2 ± 0.6 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

112Te

mass number112
neutron number60
relative atomic mass
111.916727848 ± 0.000009 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1976
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

113Te

mass number113
neutron number61
relative atomic mass
112.915891 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.7 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1974
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Te

mass number114
neutron number62
relative atomic mass
113.91208782 ± 0.000026224 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
15.2 ± 0.7 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1968
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Te

mass number115
neutron number63
relative atomic mass
114.911902 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.8 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1961
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

116Te

mass number116
neutron number64
relative atomic mass
115.908465558 ± 0.000025986 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.49 ± 0.04 h
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1958
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Te

mass number117
neutron number65
relative atomic mass
116.908646227 ± 0.000014444 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
62 ± 2 m
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1958
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)75%
e+ (positron emission)25%

118Te

mass number118
neutron number66
relative atomic mass
117.905860104 ± 0.000019652 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6 ± 0.02 d
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

119Te

mass number119
neutron number67
relative atomic mass
118.906405699 ± 0.000007813 Da
g-factor
0.5 ± 0.1
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
16.05 ± 0.05 h
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)97.94%
e+ (positron emission)2.06%

120Te

mass number120
neutron number68
relative atomic mass
119.904065779 ± 0.00000188 Da
g-factor
0
natural abundance
0.09 ± 0.01
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1936
પૅરિટી+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

121Te

mass number121
neutron number69
relative atomic mass
120.904945065 ± 0.000027734 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
19.31 ± 0.07 d
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1939
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Te

mass number122
neutron number70
relative atomic mass
121.903044708 ± 0.000001456 Da
g-factor
0
natural abundance
2.55 ± 0.12
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1932
પૅરિટી+

123Te

mass number123
neutron number71
relative atomic mass
122.904271022 ± 0.000001454 Da
g-factor
natural abundance
0.89 ± 0.03
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1932
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

124Te

mass number124
neutron number72
relative atomic mass
123.902818341 ± 0.000001451 Da
g-factor
0
natural abundance
4.74 ± 0.14
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1932
પૅરિટી+

125Te

mass number125
neutron number73
relative atomic mass
124.904431178 ± 0.000001451 Da
g-factor
natural abundance
7.07 ± 0.15
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1931
પૅરિટી+

126Te

mass number126
neutron number74
relative atomic mass
125.903312144 ± 0.000001453 Da
g-factor
0
natural abundance
8.84 ± 0.25
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1924
પૅરિટી+

127Te

mass number127
neutron number75
relative atomic mass
126.905226993 ± 0.000001465 Da
g-factor
0.42333333333333 ± 0.0026666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.35 ± 0.07 h
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1938
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

128Te

mass number128
neutron number76
relative atomic mass
127.904461237 ± 0.000000758 Da
g-factor
0
natural abundance
31.74 ± 0.08
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.25 ± 0.09 Yy
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1924
પૅરિટી+

decay modeintensity
(double β decay)100%

129Te

mass number129
neutron number77
relative atomic mass
128.906596419 ± 0.000000763 Da
g-factor
0.468 ± 0.0026666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
69.6 ± 0.3 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.055 ± 0.013
શોધની તારીખ1939
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

130Te

mass number130
neutron number78
relative atomic mass
129.906222745 ± 0.000000011 Da
g-factor
0
natural abundance
34.08 ± 0.62
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
791 ± 21 Ey
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1924
પૅરિટી+

decay modeintensity
(double β decay)100%

131Te

mass number131
neutron number79
relative atomic mass
130.90852221 ± 0.000000065 Da
g-factor
0.464 ± 0.006
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
25 ± 0.1 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1939
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

132Te

mass number132
neutron number80
relative atomic mass
131.908546713 ± 0.000003742 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.204 ± 0.013 d
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

133Te

mass number133
neutron number81
relative atomic mass
132.91096333 ± 0.000002218 Da
g-factor
0.56666666666667 ± 0.013333333333333
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
12.5 ± 0.3 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.23 ± 0.09
શોધની તારીખ1940
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

134Te

mass number134
neutron number82
relative atomic mass
133.911396376 ± 0.000002948 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
41.8 ± 0.8 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

135Te

mass number135
neutron number83
relative atomic mass
134.916554715 ± 0.000001848 Da
g-factor
-0.19714285714286 ± 0.014285714285714
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
19 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
0.29 ± 0.09
શોધની તારીખ1969
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

136Te

mass number136
neutron number84
relative atomic mass
135.92010118 ± 0.000002448 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
17.63 ± 0.09 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1974
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.37%

137Te

mass number137
neutron number85
relative atomic mass
136.925599354 ± 0.000002254 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.49 ± 0.05 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1975
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.94%

138Te

mass number138
neutron number86
relative atomic mass
137.929472452 ± 0.000004065 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.46 ± 0.25 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1975
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4.8%

139Te

mass number139
neutron number87
relative atomic mass
138.935367191 ± 0.0000038 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
724 ± 81 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

140Te

mass number140
neutron number88
relative atomic mass
139.939487057 ± 0.000015434 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
351 ± 5 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

141Te

mass number141
neutron number89
relative atomic mass
140.945604 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
193 ± 16 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

142Te

mass number142
neutron number90
relative atomic mass
141.950027 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
147 ± 8 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

143Te

mass number143
neutron number91
relative atomic mass
142.956489 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
120 ± 8 ms
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

144Te

mass number144
neutron number92
relative atomic mass
143.961116 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
93 ± 60 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2015
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

145Te

mass number145
neutron number93
relative atomic mass
144.967783 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2018
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Tellurium element 2

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકFranz Müller von Reichenstein
શોધનું સ્થળRomania
શોધની તારીખ1782
etymologyLatin: tellus (earth).
ઉચ્ચારte-LOOR-i-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.001 mg/kg
natural abundance (ocean)
natural abundance (માનવ શરીર)
natural abundance (ઉલ્કા)
0.00021 %
natural abundance (સૂર્ય)
Abundance in Universe
0.0000009 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0432
2p4.14
2s13.6688
3d14.1607
3p17.9911
3s18.0019
4d32.04
4p28.878
4s27.5916
5p41.1915
5s39.462