تالیم

تالیم (Tl)

عنصر شماره‌ی ۸۱ بر اساس جدول اتمی و با نشان TI
عدد اتمی81
عدد جرمی204.38
عدد جرمی205
گروه13
تناوب6
بلوکp
پروتون81 p+
نوترون124 n0
الکترون81 e-
Animated مدل بور of Tl (تالیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۹۰ pm
حجم مولی
۱۷٫۲ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۴۴ pm
Metallic Radius
۱۴۴ pm
شعاع یونی
۱۵۰ pm
Crystal Radius
۱۶۴ pm
شعاع واندروالسی
۱۹۶ pm
density
۱۱٫۸ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: تالیم0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۰٫۳۷۷ eV/particle
ionization energy
۶٫۱۰۸۲۸۷ eV/particle
ionization energy of Tl (تالیم)
آنتالپی تبخیر
۱۶۲٫۴ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۴٫۳۱ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۱۸۲٫۲ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 32, 18, 3
مدل بور: Tl (تالیم)
الکترون‌های ظرفیت3
ساختار لوویس: Tl (تالیم)
آرایش اتمی[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p1
Enhanced مدل بور of Tl (تالیم)
Orbital Diagram of Tl (تالیم)
عدد اکسایش-5, -2, -1, 1, 2, 3
الکترونگاتیوی
1.8
Electrophilicity Index
۰٫۹۱۷۳۱۰۲۷۱۵۰۵۵۳۱۷ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۱٬۷۴۶٫۱۵ K
نقطه ذوب
۵۷۷٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery white
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۴۶٫۱ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۲۹۹ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۶٫۳۲ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۱۲۹ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۶٫۷ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۱۵ m Ω
ابررسانایی
۲٫۳۸ K
مغناطیس
typediamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۳ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۱۳ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
‎−۰٫۰۰۰۰۳۵۶
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیشش ضلعی ساده (HEX)
ثابت شبکه
۳٫۴۶ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
خواص مکانیکی مواد
سختی
۱٫۲ MPa
مدول حجمی
۴۳ GPa
مدول برشی
۲٫۸ GPa
مدول یانگ
۸ GPa
نسبت پواسون
۰٫۴۵
سرعت صوت
۸۱۸ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات پس واسطه, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number81
Mendeleev Number85
Pettifor Number78
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۵۰ ± ۲ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۳٫۴
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۰۵۹
عدد کوانتومی2P1/2
گروه فضایی194 (P63/mmc)

ایزوتوپ‌های تالیم

ایزوتوپ های پایدار2
ایزوتوپ های ناپایدار41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition20570.49%20570.49%20329.52%20329.52%

176Tl

عدد جرمی176
عدد جرمی95
جرم اتمی نسبی
۱۷۶٫۰۰۰۶۲۷۷۳۱ ± ۰٫۰۰۰۰۸۹۱۶۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۲ ± ۲٫۳ ms
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2004
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

177Tl

عدد جرمی177
عدد جرمی96
جرم اتمی نسبی
۱۷۶٫۹۹۶۴۱۴۲۵۲ ± ۰٫۰۰۰۰۲۳۲۱۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸ ± ۵ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1999
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)73%
p (proton emission)

178Tl

عدد جرمی178
عدد جرمی97
جرم اتمی نسبی
۱۷۷٫۹۹۵۰۴۷ ± ۰٫۰۰۰۱۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۵۵ ± ۹ ms
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1997
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%
β+ SF (β+-delayed fission)0.15%

179Tl

عدد جرمی179
عدد جرمی98
جرم اتمی نسبی
۱۷۸٫۹۹۱۱۲۲۱۸۵ ± ۰٫۰۰۰۰۴۱۴۹۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۳۷ ± ۹ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1983
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)60%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

180Tl

عدد جرمی180
عدد جرمی99
جرم اتمی نسبی
۱۷۹٫۹۸۹۹۱۸۹۵ ± ۰٫۰۰۰۰۷۵۰۵۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۰۹ ± ۰٫۰۱ s
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1987
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
β+ SF (β+-delayed fission)0.0032%

181Tl

عدد جرمی181
عدد جرمی100
جرم اتمی نسبی
۱۸۰٫۹۸۶۲۵۹۹۷۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۷۷۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۹ ± ۰٫۱ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1996
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)8.6%

182Tl

عدد جرمی182
عدد جرمی101
جرم اتمی نسبی
۱۸۱٫۹۸۵۶۹۲۶۴۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۸۵۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۹ ± ۰٫۱ s
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1991
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.49%
β+ SF (β+-delayed fission)3.4%

183Tl

عدد جرمی183
عدد جرمی102
جرم اتمی نسبی
۱۸۲٫۹۸۲۱۹۲۸۴۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۰۱۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۹ ± ۰٫۷ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1980
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

184Tl

عدد جرمی184
عدد جرمی103
جرم اتمی نسبی
۱۸۳٫۹۸۱۸۷۴۹۷۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۷۴۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۵ ± ۰٫۲ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1976
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.78%
α (α emission)1.22%

185Tl

عدد جرمی185
عدد جرمی104
جرم اتمی نسبی
۱۸۴٫۹۷۸۷۸۹۱۸۹ ± ۰٫۰۰۰۰۲۲۱۹۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹٫۵ ± ۰٫۵ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1976
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

186Tl

عدد جرمی186
عدد جرمی105
جرم اتمی نسبی
۱۸۵٫۹۷۸۶۵۴۷۸۷ ± ۰٫۰۰۰۰۲۲۲۷۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۵ ± ۰٫۵ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1975
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

187Tl

عدد جرمی187
عدد جرمی106
جرم اتمی نسبی
۱۸۶٫۹۷۵۹۰۴۷۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۶۴ Da
g-factor
۳٫۰۸ ± ۰٫۱۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1976
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

188Tl

عدد جرمی188
عدد جرمی107
جرم اتمی نسبی
۱۸۷٫۹۷۶۰۲۰۸۸۶ ± ۰٫۰۰۰۰۳۲۱۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۱ ± ۲ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1970
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Tl

عدد جرمی189
عدد جرمی108
جرم اتمی نسبی
۱۸۸٫۹۷۳۵۷۳۵۲۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۹۸۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۳ ± ۰٫۲ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

190Tl

عدد جرمی190
عدد جرمی109
جرم اتمی نسبی
۱۸۹٫۹۷۳۸۴۱۷۷۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۷۸۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۶ ± ۰٫۳ m
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1970
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

191Tl

عدد جرمی191
عدد جرمی110
جرم اتمی نسبی
۱۹۰٫۹۷۱۷۸۴۰۹۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۸۸۹ Da
g-factor
۳٫۱۶۴ ± ۰٫۰۰۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1974
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192Tl

عدد جرمی192
عدد جرمی111
جرم اتمی نسبی
۱۹۱٫۹۷۲۲۲۵ ± ۰٫۰۰۰۰۳۴ Da
g-factor
۰٫۰۹۹۵ ± ۰٫۰۰۱۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۶ ± ۰٫۴ m
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1961
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

193Tl

عدد جرمی193
عدد جرمی112
جرم اتمی نسبی
۱۹۲٫۹۷۰۵۰۱۹۹۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۲ Da
g-factor
۳٫۱۷ ± ۰٫۰۰۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۱٫۶ ± ۰٫۸ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1960
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

194Tl

عدد جرمی194
عدد جرمی113
جرم اتمی نسبی
۱۹۳٫۹۷۱۰۸۱۴۰۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵ Da
g-factor
۰٫۰۶۹۵ ± ۰٫۰۰۱۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۳ ± ۰٫۵ m
اسپین2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۲۸۲ ± ۰٫۰۰۷
تاریخ کشف1960
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

195Tl

عدد جرمی195
عدد جرمی114
جرم اتمی نسبی
۱۹۴٫۹۶۹۷۷۴۰۵۲ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۹۴۴ Da
g-factor
۳٫۱۴ ± ۰٫۰۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۱۶ ± ۰٫۰۵ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1955
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Tl

عدد جرمی196
عدد جرمی115
جرم اتمی نسبی
۱۹۵٫۹۷۰۴۸۱۱۸۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳ Da
g-factor
۰٫۰۳۶ ± ۰٫۰۰۱۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۸۴ ± ۰٫۰۳ h
اسپین2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۱۷۸ ± ۰٫۰۱۴
تاریخ کشف1955
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

197Tl

عدد جرمی197
عدد جرمی116
جرم اتمی نسبی
۱۹۶٫۹۶۹۵۶۰۴۹۲ ± ۰٫۰۰۰۰۱۴۵۷۳ Da
g-factor
۳٫۱۴ ± ۰٫۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۸۴ ± ۰٫۰۴ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1955
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

198Tl

عدد جرمی198
عدد جرمی117
جرم اتمی نسبی
۱۹۷٫۹۷۰۴۴۶۶۶۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۱ Da
g-factor
۰ ± ۰٫۰۰۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۳ ± ۰٫۵ h
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1949
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Tl

عدد جرمی199
عدد جرمی118
جرم اتمی نسبی
۱۹۸٫۹۶۹۸۷۷ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
۳٫۱۸ ± ۰٫۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۴۲ ± ۰٫۰۸ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1949
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Tl

عدد جرمی200
عدد جرمی119
جرم اتمی نسبی
۱۹۹٫۹۷۰۹۶۳۶۰۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۱۸۲ Da
g-factor
۰٫۰۲ ± ۰٫۰۰۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۶٫۱ ± ۰٫۱ h
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1949
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

201Tl

عدد جرمی201
عدد جرمی120
جرم اتمی نسبی
۲۰۰٫۹۷۰۸۲۰۲۳۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵۲۲۸ Da
g-factor
۳٫۱۹۸ ± ۰٫۰۰۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۰۴۲۱ ± ۰٫۰۰۰۸ d
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

202Tl

عدد جرمی202
عدد جرمی121
جرم اتمی نسبی
۲۰۱٫۹۷۲۱۰۸۸۷۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۹۷۲ Da
g-factor
۰٫۰۳ ± ۰٫۰۰۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲٫۳۱ ± ۰٫۰۸ d
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1940
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

203Tl

عدد جرمی203
عدد جرمی122
جرم اتمی نسبی
۲۰۲٫۹۷۲۳۴۴۰۹۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۵۷ Da
g-factor
natural abundance
۲۹٫۵۱۵ ± ۰٫۰۴۴
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1931
پاریته+

204Tl

عدد جرمی204
عدد جرمی123
جرم اتمی نسبی
۲۰۳٫۹۷۳۸۶۳۴۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۳۸ Da
g-factor
۰٫۰۴۵ ± ۰٫۰۰۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۷۸۳ ± ۰٫۰۱۲ y
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1953
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)97.08%
EC+B+2.92%

205Tl

عدد جرمی205
عدد جرمی124
جرم اتمی نسبی
۲۰۴٫۹۷۴۴۲۷۳۱۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۳۳ Da
g-factor
natural abundance
۷۰٫۴۸۵ ± ۰٫۰۴۴
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1931
پاریته+

206Tl

عدد جرمی206
عدد جرمی125
جرم اتمی نسبی
۲۰۵٫۹۷۶۱۱۰۱۰۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۳۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۲۰۲ ± ۰٫۰۱۱ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1935
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

207Tl

عدد جرمی207
عدد جرمی126
جرم اتمی نسبی
۲۰۶٫۹۷۷۴۱۸۶۰۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۸۳۹ Da
g-factor
۳٫۷۳۸ ± ۰٫۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۷۷ ± ۰٫۰۲ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1908
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

208Tl

عدد جرمی208
عدد جرمی127
جرم اتمی نسبی
۲۰۷٫۹۸۲۰۱۸۰۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۹۸۹ Da
g-factor
۰٫۰۵۸۲ ± ۰٫۰۰۲۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۰۵۳ ± ۰٫۰۰۴ m
اسپین5
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1909
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

209Tl

عدد جرمی209
عدد جرمی128
جرم اتمی نسبی
۲۰۸٫۹۸۵۳۵۱۷۱۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۵۵۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۱۶۲ ± ۰٫۰۰۷ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

210Tl

عدد جرمی210
عدد جرمی129
جرم اتمی نسبی
۲۰۹٫۹۹۰۰۷۲۹۴۲ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۴۵۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۳ ± ۰٫۰۳ m
اسپین5
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1909
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.009%

211Tl

عدد جرمی211
عدد جرمی130
جرم اتمی نسبی
۲۱۰٫۹۹۳۴۷۵ ± ۰٫۰۰۰۰۴۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۱ ± ۱۶ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1998
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.2%

212Tl

عدد جرمی212
عدد جرمی131
جرم اتمی نسبی
۲۱۱٫۹۹۸۳۳۵ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۱ ± ۸ s
اسپین5
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1998
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.8%

213Tl

عدد جرمی213
عدد جرمی132
جرم اتمی نسبی
۲۱۳٫۰۰۱۹۱۵ ± ۰٫۰۰۰۰۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۳٫۸ ± ۴٫۴ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%

214Tl

عدد جرمی214
عدد جرمی133
جرم اتمی نسبی
۲۱۴٫۰۰۶۹۴ ± ۰٫۰۰۰۲۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱ ± ۲٫۴ s
اسپین5
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%

215Tl

عدد جرمی215
عدد جرمی134
جرم اتمی نسبی
۲۱۵٫۰۱۰۷۶۸ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۷ ± ۳٫۸ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4.6%

216Tl

عدد جرمی216
عدد جرمی135
جرم اتمی نسبی
۲۱۶٫۰۱۵۹۶۴ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۹ ± ۳٫۳ s
اسپین5
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11.5%

217Tl

عدد جرمی217
عدد جرمی136
جرم اتمی نسبی
۲۱۷٫۰۲۰۰۳۲ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

218Tl

عدد جرمی218
عدد جرمی137
جرم اتمی نسبی
۲۱۸٫۰۲۵۴۵۴ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین6
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Thallium pieces in ampoule
Thallium-croprotated

تاریخ

کاشفSir William Crookes
مکان کشفEngland
تاریخ کشف1861
ریشه‌شناسیGreek: thallos (green twig), for a bright green line in its spectrum.
pronunciationTHAL-i-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۸۵ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۱۹ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۰۰۷۸ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۰۱ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۵ %

Nuclear Screening Constants

1s1.5591
2p4.5138
2s21.3158
3d13.4658
3p22.6335
3s23.5809
4d37.6112
4f38.1324
4p35.7832
4s34.9212
5d58.975
5p53.9115
5s51.878
6p68.7462
6s68.1804