தல்லியம்

தல்லியம் (Tl)

chemical element with symbol Tl and atomic number 81
Atomic Number81
Atomic Weight204.38
திணிவெண்205
Group13
Period6
Blockp
நேர்மின்னி81 p+
நொதுமி124 n0
எதிர்மின்னி81 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Tl (தல்லியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
190 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
144 pm
Metallic Radius
144 pm
ionic radius
150 pm
Crystal Radius
164 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
196 pm
அடர்த்தி
11.8 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: தல்லியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
6.108287 eV/particle
ionization energy of Tl (தல்லியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
162.4 kJ/mol
enthalpy of fusion
4.31 kJ/mol
standard enthalpy of formation
182.2 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 18, 3
போர் அணு மாதிரி: Tl (தல்லியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி3
Lewis structure: Tl (தல்லியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p1
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Tl (தல்லியம்)
Orbital Diagram of Tl (தல்லியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-5, -2, -1, 1, 2, 3
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.8
Electrophilicity Index
0.9173102715055317 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
1,746.15 K
Melting Point
577.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery white
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
46.1 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
0.0000299 1/K
molar heat capacity
26.32 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.129 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
6.7 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000015 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
2.38 K
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.000000003 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.000000000613 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.0000356
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3.46 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
1.2 MPa
அமுங்குமை
43 GPa
shear modulus
2.8 GPa
யங்கின் மட்டு
8 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.45
ஒலியின் விரைவு
818 m/s
classification
CategoryPost-transition metals, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number81
Mendeleev Number85
Pettifor Number78
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
50 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
3.4
Neutron Mass Absorption
0.00059
குவாண்டம் எண்2P1/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Thallium

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition20570.49%20570.49%20329.52%20329.52%

176Tl

திணிவெண்176
neutron number95
relative atomic mass
176.000627731 ± 0.000089166 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.2 ± 2.3 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2004
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

177Tl

திணிவெண்177
neutron number96
relative atomic mass
176.996414252 ± 0.000023218 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
18 ± 5 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity+

decay modeintensity
α (α emission)73%
p (proton emission)

178Tl

திணிவெண்178
neutron number97
relative atomic mass
177.995047 ± 0.00011 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
255 ± 9 ms
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity-

decay modeintensity
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%
β+ SF (β+-delayed fission)0.15%

179Tl

திணிவெண்179
neutron number98
relative atomic mass
178.991122185 ± 0.000041495 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
437 ± 9 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity+

decay modeintensity
α (α emission)60%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

180Tl

திணிவெண்180
neutron number99
relative atomic mass
179.98991895 ± 0.000075058 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.09 ± 0.01 s
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
β+ SF (β+-delayed fission)0.0032%

181Tl

திணிவெண்181
neutron number100
relative atomic mass
180.986259978 ± 0.000009771 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.9 ± 0.1 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1996
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)8.6%

182Tl

திணிவெண்182
neutron number101
relative atomic mass
181.985692649 ± 0.000012856 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.9 ± 0.1 s
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1991
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.49%
β+ SF (β+-delayed fission)3.4%

183Tl

திணிவெண்183
neutron number102
relative atomic mass
182.982192843 ± 0.000010017 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.9 ± 0.7 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

184Tl

திணிவெண்184
neutron number103
relative atomic mass
183.981874973 ± 0.000010747 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.5 ± 0.2 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1976
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.78%
α (α emission)1.22%

185Tl

திணிவெண்185
neutron number104
relative atomic mass
184.978789189 ± 0.000022194 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
19.5 ± 0.5 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1976
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

186Tl

திணிவெண்186
neutron number105
relative atomic mass
185.978654787 ± 0.000022276 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.5 ± 0.5 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

187Tl

திணிவெண்187
neutron number106
relative atomic mass
186.97590474 ± 0.00000864 Da
g-factor
3.08 ± 0.12
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1976
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

188Tl

திணிவெண்188
neutron number107
relative atomic mass
187.976020886 ± 0.000032103 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
71 ± 2 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Tl

திணிவெண்189
neutron number108
relative atomic mass
188.973573525 ± 0.000008983 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.3 ± 0.2 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

190Tl

திணிவெண்190
neutron number109
relative atomic mass
189.973841771 ± 0.000007784 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.6 ± 0.3 m
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

191Tl

திணிவெண்191
neutron number110
relative atomic mass
190.971784093 ± 0.000007889 Da
g-factor
3.164 ± 0.008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192Tl

திணிவெண்192
neutron number111
relative atomic mass
191.972225 ± 0.000034 Da
g-factor
0.0995 ± 0.0015
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.6 ± 0.4 m
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

193Tl

திணிவெண்193
neutron number112
relative atomic mass
192.970501994 ± 0.0000072 Da
g-factor
3.17 ± 0.006
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
21.6 ± 0.8 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

194Tl

திணிவெண்194
neutron number113
relative atomic mass
193.971081408 ± 0.000015 Da
g-factor
0.0695 ± 0.0015
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
33 ± 0.5 m
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
-0.282 ± 0.007
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

195Tl

திணிவெண்195
neutron number114
relative atomic mass
194.969774052 ± 0.000011944 Da
g-factor
3.14 ± 0.08
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.16 ± 0.05 h
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Tl

திணிவெண்196
neutron number115
relative atomic mass
195.970481189 ± 0.000013 Da
g-factor
0.036 ± 0.0015
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.84 ± 0.03 h
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
-0.178 ± 0.014
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

197Tl

திணிவெண்197
neutron number116
relative atomic mass
196.969560492 ± 0.000014573 Da
g-factor
3.14 ± 0.04
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.84 ± 0.04 h
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

198Tl

திணிவெண்198
neutron number117
relative atomic mass
197.970446669 ± 0.0000081 Da
g-factor
0 ± 0.005
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.3 ± 0.5 h
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Tl

திணிவெண்199
neutron number118
relative atomic mass
198.969877 ± 0.00003 Da
g-factor
3.18 ± 0.04
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.42 ± 0.08 h
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Tl

திணிவெண்200
neutron number119
relative atomic mass
199.970963608 ± 0.000006182 Da
g-factor
0.02 ± 0.005
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
26.1 ± 0.1 h
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

201Tl

திணிவெண்201
neutron number120
relative atomic mass
200.970820235 ± 0.000015228 Da
g-factor
3.198 ± 0.006
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.0421 ± 0.0008 d
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

202Tl

திணிவெண்202
neutron number121
relative atomic mass
201.972108874 ± 0.000001972 Da
g-factor
0.03 ± 0.005
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12.31 ± 0.08 d
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

203Tl

திணிவெண்203
neutron number122
relative atomic mass
202.972344098 ± 0.000001257 Da
g-factor
natural abundance
29.515 ± 0.044
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1931
parity+

204Tl

திணிவெண்204
neutron number123
relative atomic mass
203.97386342 ± 0.000001238 Da
g-factor
0.045 ± 0.005
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.783 ± 0.012 y
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1953
parity-

decay modeintensity
β (β decay)97.08%
EC+B+2.92%

205Tl

திணிவெண்205
neutron number124
relative atomic mass
204.974427318 ± 0.00000133 Da
g-factor
natural abundance
70.485 ± 0.044
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1931
parity+

206Tl

திணிவெண்206
neutron number125
relative atomic mass
205.976110108 ± 0.00000138 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.202 ± 0.011 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1935
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

207Tl

திணிவெண்207
neutron number126
relative atomic mass
206.977418605 ± 0.000005839 Da
g-factor
3.738 ± 0.01
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.77 ± 0.02 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1908
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

208Tl

திணிவெண்208
neutron number127
relative atomic mass
207.982018006 ± 0.000001989 Da
g-factor
0.0582 ± 0.0026
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.053 ± 0.004 m
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1909
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

209Tl

திணிவெண்209
neutron number128
relative atomic mass
208.985351713 ± 0.000006559 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.162 ± 0.007 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

210Tl

திணிவெண்210
neutron number129
relative atomic mass
209.990072942 ± 0.000012456 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.3 ± 0.03 m
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1909
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.009%

211Tl

திணிவெண்211
neutron number130
relative atomic mass
210.993475 ± 0.000045 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
81 ± 16 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.2%

212Tl

திணிவெண்212
neutron number131
relative atomic mass
211.998335 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
31 ± 8 s
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.8%

213Tl

திணிவெண்213
neutron number132
relative atomic mass
213.001915 ± 0.000029 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
23.8 ± 4.4 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%

214Tl

திணிவெண்214
neutron number133
relative atomic mass
214.00694 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11 ± 2.4 s
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%

215Tl

திணிவெண்215
neutron number134
relative atomic mass
215.010768 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.7 ± 3.8 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4.6%

216Tl

திணிவெண்216
neutron number135
relative atomic mass
216.015964 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.9 ± 3.3 s
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11.5%

217Tl

திணிவெண்217
neutron number136
relative atomic mass
217.020032 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

218Tl

திணிவெண்218
neutron number137
relative atomic mass
218.025454 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Thallium pieces in ampoule
Thallium-croprotated

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Sir William Crookes
location of discoveryEngland
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1861
சொற்பிறப்பியல்Greek: thallos (green twig), for a bright green line in its spectrum.
pronunciationTHAL-i-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.85 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.000019 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.0000078 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0000001 %
Abundance in Universe
0.00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5591
2p4.5138
2s21.3158
3d13.4658
3p22.6335
3s23.5809
4d37.6112
4f38.1324
4p35.7832
4s34.9212
5d58.975
5p53.9115
5s51.878
6p68.7462
6s68.1804