تولیم

تولیم (Tm)

chemical element with the atomic number of 69
عدد اتمی69
عدد جرمی168.93422
عدد جرمی169
گروه
تناوب6
بلوکf
پروتون69 p+
نوترون100 n0
الکترون69 e-
Animated مدل بور of Tm (تولیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۷۵ pm
حجم مولی
۱۸٫۱ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۶۴ pm
Metallic Radius
شعاع یونی
۱۰۳ pm
Crystal Radius
۱۱۷ pm
شعاع واندروالسی
۲۲۷ pm
density
۹٫۳۲۱ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: تولیم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۱٫۰۲۹ eV/particle
ionization energy
۶٫۱۸۴۳۱ eV/particle
ionization energy of Tm (تولیم)
آنتالپی تبخیر
۲۳۲ kJ/mol
آنتالپی ذوب
آنتالپی استاندارد تشکیل
۲۳۲٫۲ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 31, 8, 2
مدل بور: Tm (تولیم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Tm (تولیم)
آرایش اتمی[Xe] 4f13 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f13 6s2
Enhanced مدل بور of Tm (تولیم)
Orbital Diagram of Tm (تولیم)
عدد اکسایش0, 1, 2, 3
الکترونگاتیوی
1.25
Electrophilicity Index
۱٫۲۶۱۶۰۷۹۶۲۳۷۵۲۰۱۵ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۲٬۲۲۳٫۱۵ K
نقطه ذوب
۱٬۸۱۸٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery gray
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۱۳۳ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۷٫۰۳ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۱۶ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۱٫۴ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۷ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۱۹۹ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۳۳۶۱۷۹ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۱۸۵۴۸۸
magnetic ordering
نقطه کوری
۲۵ K
دمای نیل
۵۶ K
سازه
ساختار کریستالیشش ضلعی ساده (HEX)
ثابت شبکه
۳٫۵۴ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
خواص مکانیکی مواد
سختی
مدول حجمی
۴۵ GPa
مدول برشی
۳۱ GPa
مدول یانگ
۷۴ GPa
نسبت پواسون
۰٫۲۱
سرعت صوت
دسته‌بندی
دستهلانتانیدها, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number20
Mendeleev Number37
Pettifor Number22
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۱۴۴ ± ۱۵ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۱۰۵
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۲۵
عدد کوانتومی2F7/2
گروه فضایی194 (P63/mmc)

ایزوتوپ‌های تولیم

ایزوتوپ های پایدار1
ایزوتوپ های ناپایدار38
Natural Isotopes1

144Tm

عدد جرمی144
عدد جرمی75
جرم اتمی نسبی
۱۴۳٫۹۷۶۲۱۱ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۳ ± ۰٫۹ us
اسپین10
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2005
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

145Tm

عدد جرمی145
عدد جرمی76
جرم اتمی نسبی
۱۴۴٫۹۷۰۳۸۹ ± ۰٫۰۰۰۲۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۱۷ ± ۰٫۲ us
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1998
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)100%

146Tm

عدد جرمی146
عدد جرمی77
جرم اتمی نسبی
۱۴۵٫۹۶۶۶۶۱ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵۵ ± ۲۰ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1993
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

147Tm

عدد جرمی147
عدد جرمی78
جرم اتمی نسبی
۱۴۶٫۹۶۱۳۷۹۸۸۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۳۴۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۸۰ ± ۳۰ ms
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1982
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)85%
p (proton emission)15%

148Tm

عدد جرمی148
عدد جرمی79
جرم اتمی نسبی
۱۴۷٫۹۵۸۳۸۴۰۲۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۰۰ ± ۲۰۰ ms
اسپین10
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1982
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

149Tm

عدد جرمی149
عدد جرمی80
جرم اتمی نسبی
۱۴۸٫۹۵۲۸۲۸ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۰۰ ± ۲۰۰ ms
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1987
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.26%

150Tm

عدد جرمی150
عدد جرمی81
جرم اتمی نسبی
۱۴۹٫۹۵۰۰۹ ± ۰٫۰۰۰۲۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1982
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Tm

عدد جرمی151
عدد جرمی82
جرم اتمی نسبی
۱۵۰٫۹۴۵۴۹۴۴۳۳ ± ۰٫۰۰۰۰۲۰۷۹۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۱۷ ± ۰٫۱۱ s
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1982
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

152Tm

عدد جرمی152
عدد جرمی83
جرم اتمی نسبی
۱۵۱٫۹۴۴۴۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۵۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸ ± ۱ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1980
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

153Tm

عدد جرمی153
عدد جرمی84
جرم اتمی نسبی
۱۵۲٫۹۴۲۰۵۸۰۲۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۸۶ Da
g-factor
۱٫۲۶ ± ۰٫۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۴۸ ± ۰٫۰۱ s
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۵ ± ۱
تاریخ کشف1964
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)91%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)9%

154Tm

عدد جرمی154
عدد جرمی85
جرم اتمی نسبی
۱۵۳٫۹۴۱۵۷۰۰۶۲ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵۴۷۱ Da
g-factor
‎−۰٫۵۷ ± ۰٫۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۱ ± ۰٫۳ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
۰٫۴ ± ۰٫۹
تاریخ کشف1964
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)54%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)46%

155Tm

عدد جرمی155
عدد جرمی86
جرم اتمی نسبی
۱۵۴٫۹۳۹۲۰۹۵۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۶۵۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۱٫۶ ± ۰٫۲ s
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1971
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.17%
α (α emission)0.83%

156Tm

عدد جرمی156
عدد جرمی87
جرم اتمی نسبی
۱۵۵٫۹۳۸۹۸۵۷۴۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵۳۲۸ Da
g-factor
۰٫۲ ± ۰٫۰۱۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۳٫۸ ± ۱٫۸ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۴۸ ± ۰٫۱۱
تاریخ کشف1971
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.064%

157Tm

عدد جرمی157
عدد جرمی88
جرم اتمی نسبی
۱۵۶٫۹۳۶۹۷۳ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
۰٫۹۵۲ ± ۰٫۰۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۶۳ ± ۰٫۰۹ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1974
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)7.5%

158Tm

عدد جرمی158
عدد جرمی89
جرم اتمی نسبی
۱۵۷٫۹۳۶۹۷۹۵۲۵ ± ۰٫۰۰۰۰۲۷۰۷۴ Da
g-factor
۰٫۰۲ ± ۰٫۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۹۸ ± ۰٫۰۶ m
اسپین2
nuclear quadrupole moment
۰٫۷۴ ± ۰٫۱۱
تاریخ کشف1970
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

159Tm

عدد جرمی159
عدد جرمی90
جرم اتمی نسبی
۱۵۸٫۹۳۴۹۷۵ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
۱٫۳۶۸ ± ۰٫۰۱۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۱۳ ± ۰٫۱۶ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۱٫۹۳ ± ۰٫۰۷
تاریخ کشف1971
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Tm

عدد جرمی160
عدد جرمی91
جرم اتمی نسبی
۱۵۹٫۹۳۵۲۶۴۱۷۷ ± ۰٫۰۰۰۰۳۵۰۸۹ Da
g-factor
۰٫۱۶ ± ۰٫۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۴ ± ۰٫۳ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
۰٫۵۸ ± ۰٫۰۴
تاریخ کشف1970
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Tm

عدد جرمی161
عدد جرمی92
جرم اتمی نسبی
۱۶۰٫۹۳۳۵۴۹ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
۰٫۶۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۹ ± ۰٫۰۰۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰٫۲ ± ۰٫۸ m
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۲٫۹ ± ۰٫۰۷
تاریخ کشف1959
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Tm

عدد جرمی162
عدد جرمی93
جرم اتمی نسبی
۱۶۱٫۹۳۴۰۰۱۲۱۱ ± ۰٫۰۰۰۰۲۷۹۷۴ Da
g-factor
۰٫۰۶۸ ± ۰٫۰۰۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۱٫۷ ± ۰٫۱۹ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
۰٫۶۹ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1963
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Tm

عدد جرمی163
عدد جرمی94
جرم اتمی نسبی
۱۶۲٫۹۳۲۶۵۸۲۸۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۹۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۸۱ ± ۰٫۰۰۵ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1959
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Tm

عدد جرمی164
عدد جرمی95
جرم اتمی نسبی
۱۶۳٫۹۳۳۵۳۸۰۱۹ ± ۰٫۰۰۰۰۲۶۸۴۵ Da
g-factor
۲٫۳۷ ± ۰٫۰۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲ ± ۰٫۱ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
۰٫۷۱ ± ۰٫۰۵
تاریخ کشف1960
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)61%
e+ (positron emission)39%

165Tm

عدد جرمی165
عدد جرمی96
جرم اتمی نسبی
۱۶۴٫۹۳۲۴۴۱۸۴۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۷۷۹ Da
g-factor
‎−۰٫۲۷۸ ± ۰٫۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰٫۰۶ ± ۰٫۰۳ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1953
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Tm

عدد جرمی166
عدد جرمی97
جرم اتمی نسبی
۱۶۵٫۹۳۳۵۶۲۱۳۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۴۰۱ Da
g-factor
۰٫۰۴۶۳ ± ۰٫۰۰۰۳۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۷ ± ۰٫۰۳ h
اسپین2
nuclear quadrupole moment
۲٫۱۴ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Tm

عدد جرمی167
عدد جرمی98
جرم اتمی نسبی
۱۶۶٫۹۳۲۸۵۷۲۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۳۵ Da
g-factor
‎−۰٫۳۹۴ ± ۰٫۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۲۵ ± ۰٫۰۲ d
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

168Tm

عدد جرمی168
عدد جرمی99
جرم اتمی نسبی
۱۶۷٫۹۳۴۱۷۸۴۵۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۸ Da
g-factor
۰٫۰۷۵۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۳۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۳٫۱ ± ۰٫۲ d
اسپین3
nuclear quadrupole moment
۳٫۲۳ ± ۰٫۰۷
تاریخ کشف1949
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)0.01%

169Tm

عدد جرمی169
عدد جرمی100
جرم اتمی نسبی
۱۶۸٫۹۳۴۲۱۸۹۵۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۷۹۲ Da
g-factor
‎−۰٫۴۶۲ ± ۰٫۰۰۳
natural abundance
۱۰۰
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1934
پاریته+

170Tm

عدد جرمی170
عدد جرمی101
جرم اتمی نسبی
۱۶۹٫۹۳۵۸۰۷۰۹۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۷۸۵ Da
g-factor
۰٫۲۴۷ ± ۰٫۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲۸٫۶ ± ۰٫۳ d
اسپین1
nuclear quadrupole moment
۰٫۷۴ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1936
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)99.869%
ϵ (electron capture)0.131%

171Tm

عدد جرمی171
عدد جرمی102
جرم اتمی نسبی
۱۷۰٫۹۳۶۴۳۵۱۶۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۰۴۳ Da
g-factor
‎−۰٫۴۶ ± ۰٫۰۰۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۹۲ ± ۰٫۰۱ y
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

172Tm

عدد جرمی172
عدد جرمی103
جرم اتمی نسبی
۱۷۱٫۹۳۸۴۰۶۹۵۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۸۸۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۳٫۶ ± ۰٫۳ h
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1956
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

173Tm

عدد جرمی173
عدد جرمی104
جرم اتمی نسبی
۱۷۲٫۹۳۹۶۰۶۶۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۷۲۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۲۴ ± ۰٫۰۸ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1961
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

174Tm

عدد جرمی174
عدد جرمی105
جرم اتمی نسبی
۱۷۳٫۹۴۲۱۷۴۰۶۱ ± ۰٫۰۰۰۰۴۸۰۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۴ ± ۰٫۱ m
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1960
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

175Tm

عدد جرمی175
عدد جرمی106
جرم اتمی نسبی
۱۷۴٫۹۴۳۸۴۲۳۱ ± ۰٫۰۰۰۰۵۳۶۷۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵٫۲ ± ۰٫۵ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1961
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

176Tm

عدد جرمی176
عدد جرمی107
جرم اتمی نسبی
۱۷۵٫۹۴۶۹۹۷۷۰۷ ± ۰٫۰۰۰۱۰۷۳۵۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۸۵ ± ۰٫۰۳ m
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1961
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

177Tm

عدد جرمی177
عدد جرمی108
جرم اتمی نسبی
۱۷۶٫۹۴۸۹۳۲ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۵ ± ۷ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1989
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

178Tm

عدد جرمی178
عدد جرمی109
جرم اتمی نسبی
۱۷۷٫۹۵۲۵۰۶ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2008
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

179Tm

عدد جرمی179
عدد جرمی110
جرم اتمی نسبی
۱۷۸٫۹۵۵۰۱۸ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2012
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

180Tm

عدد جرمی180
عدد جرمی111
جرم اتمی نسبی
۱۷۹٫۹۵۹۰۲۳ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2012
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

181Tm

عدد جرمی181
عدد جرمی112
جرم اتمی نسبی
۱۸۰٫۹۶۱۹۵۴ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2012
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

182Tm

عدد جرمی182
عدد جرمی113
جرم اتمی نسبی
۱۸۱٫۹۶۶۱۹۴ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Thulium sublimed dendritic and 1cm3 cube

تاریخ

کاشفPer Theodor Cleve
مکان کشفSweden
تاریخ کشف1879
ریشه‌شناسیFrom Thule ancient name of Scandinavia.
pronunciationTHOO-li-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۵۲ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۰۰۱۷ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۰۰۲۹ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۲ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱ %

Nuclear Screening Constants

1s1.3437
2p4.3588
2s18.0522
3d13.6257
3p20.5239
3s21.0816
4d36.056
4f40.366
4p33.012
4s31.8624
5p51.272
5s48.963
6s60.4158