துலியம்

துலியம் (Tm)

chemical element with the atomic number of 69
Atomic Number69
Atomic Weight168.93422
திணிவெண்169
Group
Period6
Blockf
நேர்மின்னி69 p+
நொதுமி100 n0
எதிர்மின்னி69 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Tm (துலியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
175 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
164 pm
Metallic Radius
ionic radius
103 pm
Crystal Radius
117 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
227 pm
அடர்த்தி
9.321 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: துலியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
6.18431 eV/particle
ionization energy of Tm (துலியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
232 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
232.2 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 31, 8, 2
போர் அணு மாதிரி: Tm (துலியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Tm (துலியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Xe] 4f13 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f13 6s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Tm (துலியம்)
Orbital Diagram of Tm (துலியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்0, 1, 2, 3
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.25
Electrophilicity Index
1.2616079623752015 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2,223.15 K
Melting Point
1,818.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery gray
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.0000133 1/K
molar heat capacity
27.03 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
1.4 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.0000007 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.00000199 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.000000336179 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.0185488
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
25 K
Néel temperature
56 K
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3.54 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
45 GPa
shear modulus
31 GPa
யங்கின் மட்டு
74 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.21
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number20
Mendeleev Number37
Pettifor Number22
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
144 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
105
Neutron Mass Absorption
0.025
குவாண்டம் எண்2F7/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Thulium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes38
Natural Isotopes1

144Tm

திணிவெண்144
neutron number75
relative atomic mass
143.976211 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.3 ± 0.9 us
சுழற்சி10
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2005
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

145Tm

திணிவெண்145
neutron number76
relative atomic mass
144.970389 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.17 ± 0.2 us
சுழற்சி11/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1998
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%

146Tm

திணிவெண்146
neutron number77
relative atomic mass
145.966661 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
155 ± 20 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1993
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

147Tm

திணிவெண்147
neutron number78
relative atomic mass
146.961379887 ± 0.000007341 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
580 ± 30 ms
சுழற்சி11/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)85%
p (proton emission)15%

148Tm

திணிவெண்148
neutron number79
relative atomic mass
147.958384026 ± 0.000011 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
700 ± 200 ms
சுழற்சி10
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

149Tm

திணிவெண்149
neutron number80
relative atomic mass
148.952828 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
900 ± 200 ms
சுழற்சி11/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.26%

150Tm

திணிவெண்150
neutron number81
relative atomic mass
149.95009 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Tm

திணிவெண்151
neutron number82
relative atomic mass
150.945494433 ± 0.000020799 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.17 ± 0.11 s
சுழற்சி11/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

152Tm

திணிவெண்152
neutron number83
relative atomic mass
151.944476 ± 0.000058 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8 ± 1 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

153Tm

திணிவெண்153
neutron number84
relative atomic mass
152.942058023 ± 0.00001286 Da
g-factor
1.26 ± 0.02
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.48 ± 0.01 s
சுழற்சி11/2
nuclear quadrupole moment
0.5 ± 1
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity-

decay modeintensity
α (α emission)91%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)9%

154Tm

திணிவெண்154
neutron number85
relative atomic mass
153.941570062 ± 0.000015471 Da
g-factor
-0.57 ± 0.01
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.1 ± 0.3 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
0.4 ± 0.9
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity

decay modeintensity
α (α emission)54%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)46%

155Tm

திணிவெண்155
neutron number86
relative atomic mass
154.939209576 ± 0.000010651 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
21.6 ± 0.2 s
சுழற்சி11/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.17%
α (α emission)0.83%

156Tm

திணிவெண்156
neutron number87
relative atomic mass
155.938985746 ± 0.000015328 Da
g-factor
0.2 ± 0.015
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
83.8 ± 1.8 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
-0.48 ± 0.11
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.064%

157Tm

திணிவெண்157
neutron number88
relative atomic mass
156.936973 ± 0.00003 Da
g-factor
0.952 ± 0.03
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.63 ± 0.09 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)7.5%

158Tm

திணிவெண்158
neutron number89
relative atomic mass
157.936979525 ± 0.000027074 Da
g-factor
0.02 ± 0.01
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.98 ± 0.06 m
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
0.74 ± 0.11
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

159Tm

திணிவெண்159
neutron number90
relative atomic mass
158.934975 ± 0.00003 Da
g-factor
1.368 ± 0.012
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.13 ± 0.16 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
1.93 ± 0.07
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Tm

திணிவெண்160
neutron number91
relative atomic mass
159.935264177 ± 0.000035089 Da
g-factor
0.16 ± 0.02
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.4 ± 0.3 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
0.58 ± 0.04
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Tm

திணிவெண்161
neutron number92
relative atomic mass
160.933549 ± 0.00003 Da
g-factor
0.68571428571429 ± 0.0057142857142857
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
30.2 ± 0.8 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
2.9 ± 0.07
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1959
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Tm

திணிவெண்162
neutron number93
relative atomic mass
161.934001211 ± 0.000027974 Da
g-factor
0.068 ± 0.008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
21.7 ± 0.19 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
0.69 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Tm

திணிவெண்163
neutron number94
relative atomic mass
162.932658282 ± 0.00000592 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.81 ± 0.005 h
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1959
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Tm

திணிவெண்164
neutron number95
relative atomic mass
163.933538019 ± 0.000026845 Da
g-factor
2.37 ± 0.03
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2 ± 0.1 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
0.71 ± 0.05
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)61%
e+ (positron emission)39%

165Tm

திணிவெண்165
neutron number96
relative atomic mass
164.932441843 ± 0.000001779 Da
g-factor
-0.278 ± 0.004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
30.06 ± 0.03 h
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1953
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Tm

திணிவெண்166
neutron number97
relative atomic mass
165.933562136 ± 0.000012401 Da
g-factor
0.0463 ± 0.00035
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.7 ± 0.03 h
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
2.14 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Tm

திணிவெண்167
neutron number98
relative atomic mass
166.932857206 ± 0.00000135 Da
g-factor
-0.394 ± 0.004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.25 ± 0.02 d
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

168Tm

திணிவெண்168
neutron number99
relative atomic mass
167.934178457 ± 0.0000018 Da
g-factor
0.075666666666667 ± 0.0036666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
93.1 ± 0.2 d
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
3.23 ± 0.07
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)0.01%

169Tm

திணிவெண்169
neutron number100
relative atomic mass
168.934218956 ± 0.000000792 Da
g-factor
-0.462 ± 0.003
natural abundance
100
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

170Tm

திணிவெண்170
neutron number101
relative atomic mass
169.935807093 ± 0.000000785 Da
g-factor
0.247 ± 0.004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
128.6 ± 0.3 d
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
0.74 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1936
parity-

decay modeintensity
β (β decay)99.869%
ϵ (electron capture)0.131%

171Tm

திணிவெண்171
neutron number102
relative atomic mass
170.936435162 ± 0.000001043 Da
g-factor
-0.46 ± 0.008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.92 ± 0.01 y
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

172Tm

திணிவெண்172
neutron number103
relative atomic mass
171.938406959 ± 0.000005884 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
63.6 ± 0.3 h
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1956
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

173Tm

திணிவெண்173
neutron number104
relative atomic mass
172.93960663 ± 0.000004723 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.24 ± 0.08 h
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

174Tm

திணிவெண்174
neutron number105
relative atomic mass
173.942174061 ± 0.00004801 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.4 ± 0.1 m
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

175Tm

திணிவெண்175
neutron number106
relative atomic mass
174.94384231 ± 0.000053677 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
15.2 ± 0.5 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

176Tm

திணிவெண்176
neutron number107
relative atomic mass
175.946997707 ± 0.000107354 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.85 ± 0.03 m
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

177Tm

திணிவெண்177
neutron number108
relative atomic mass
176.948932 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
95 ± 7 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

178Tm

திணிவெண்178
neutron number109
relative atomic mass
177.952506 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2008
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

179Tm

திணிவெண்179
neutron number110
relative atomic mass
178.955018 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

180Tm

திணிவெண்180
neutron number111
relative atomic mass
179.959023 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

181Tm

திணிவெண்181
neutron number112
relative atomic mass
180.961954 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

182Tm

திணிவெண்182
neutron number113
relative atomic mass
181.966194 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Thulium sublimed dendritic and 1cm3 cube

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Per Theodor Cleve
location of discoverySweden
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1879
சொற்பிறப்பியல்From Thule ancient name of Scandinavia.
pronunciationTHOO-li-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.52 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.00000017 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.0000029 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.00000002 %
Abundance in Universe
0.00000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3437
2p4.3588
2s18.0522
3d13.6257
3p20.5239
3s21.0816
4d36.056
4f40.366
4p33.012
4s31.8624
5p51.272
5s48.963
6s60.4158