تنگستن

تنگستن (W)

یکی از عناصر با عدد اتمی ۷۴
عدد اتمی74
عدد جرمی183.84
عدد جرمی184
گروه6
تناوب6
بلوکd
پروتون74 p+
نوترون110 n0
الکترون74 e-
Animated مدل بور of W (تنگستن)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۳۵ pm
حجم مولی
۹٫۵۳ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۳۷ pm
Metallic Radius
۱۳۰ pm
شعاع یونی
۶۶ pm
Crystal Radius
۸۰ pm
شعاع واندروالسی
۲۱۸ pm
density
۱۹٫۳ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: تنگستن0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۰٫۸۱۶۲۶ eV/particle
ionization energy
۷٫۸۶۴۰۳ eV/particle
ionization energy of W (تنگستن)
آنتالپی تبخیر
۸۲۴ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۳۵ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۸۵۱ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 32, 12, 2
مدل بور: W (تنگستن)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: W (تنگستن)
آرایش اتمی[Xe] 4f14 5d4 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d4 6s2
Enhanced مدل بور of W (تنگستن)
Orbital Diagram of W (تنگستن)
عدد اکسایش-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
الکترونگاتیوی
1.7
Electrophilicity Index
۱٫۳۳۶۳۷۰۱۲۹۹۱۵۲۰۷ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۵٬۸۲۸٫۱۵ K
نقطه ذوب
۳٬۶۸۷٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
خاکستری
appearancegrayish white, lustrous
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۱۷۳ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۰۴۵ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۴٫۲۷ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۱۳۲ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۲۰ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۴۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷ m Ω
ابررسانایی
۰٫۰۱۵ K
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۴۵۹ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴۴ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۰۸۸۴
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیمکعب بدن محور (BCC)
ثابت شبکه
۳٫۱۶ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
۷٫۵ MPa
مدول حجمی
۳۱۰ GPa
مدول برشی
۱۶۱ GPa
مدول یانگ
۴۱۱ GPa
نسبت پواسون
۰٫۲۸
سرعت صوت
۵٬۱۷۴ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number57
Mendeleev Number53
Pettifor Number56
Geochemical Class
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۶۸ ± ۱۵ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۱۸٫۴
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۳۶
عدد کوانتومی5D0
گروه فضایی229 (Im_3m)

ایزوتوپ‌های تنگستن

ایزوتوپ های پایدار0
ایزوتوپ های ناپایدار41
Natural Isotopes5
Isotopic Composition18430.64%18430.64%18628.43%18628.43%18226.50%18226.50%18314.31%18314.31%1800.12%1800.12%

157W

عدد جرمی157
عدد جرمی83
جرم اتمی نسبی
۱۵۶٫۹۷۸۸۶۲ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۷۵ ± ۴۰ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0%

158W

عدد جرمی158
عدد جرمی84
جرم اتمی نسبی
۱۵۷٫۹۷۴۵۶۵ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۴۳ ± ۰٫۱۸ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1981
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

159W

عدد جرمی159
عدد جرمی85
جرم اتمی نسبی
۱۵۸٫۹۷۲۶۹۶ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۲ ± ۰٫۷ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1981
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

160W

عدد جرمی160
عدد جرمی86
جرم اتمی نسبی
۱۵۹٫۹۶۸۵۱۳۹۴۶ ± ۰٫۰۰۰۱۶۰۸۲۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۰ ± ۵ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1979
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

161W

عدد جرمی161
عدد جرمی87
جرم اتمی نسبی
۱۶۰٫۹۶۷۲۴۹ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۰۹ ± ۱۶ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1973
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)73%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)27%

162W

عدد جرمی162
عدد جرمی88
جرم اتمی نسبی
۱۶۱٫۹۶۳۵۰۰۳۴۱ ± ۰٫۰۰۰۰۱۸۹۵۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۱۹ ± ۰٫۱۲ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1973
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)45.2%

163W

عدد جرمی163
عدد جرمی89
جرم اتمی نسبی
۱۶۲٫۹۶۲۵۲۴۲۵۱ ± ۰٫۰۰۰۰۶۲۷۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۶۳ ± ۰٫۰۹ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1973
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)14%

164W

عدد جرمی164
عدد جرمی90
جرم اتمی نسبی
۱۶۳٫۹۵۸۹۵۲۴۴۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۳۸۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۳ ± ۰٫۲ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1973
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.2%
α (α emission)3.8%

165W

عدد جرمی165
عدد جرمی91
جرم اتمی نسبی
۱۶۴٫۹۵۸۲۸۰۶۶۳ ± ۰٫۰۰۰۰۲۷۶۴۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۱ ± ۰٫۵ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1975
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

166W

عدد جرمی166
عدد جرمی92
جرم اتمی نسبی
۱۶۵٫۹۵۵۰۳۱۹۵۲ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۱۵۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹٫۲ ± ۰٫۶ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1975
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.965%
α (α emission)0.035%

167W

عدد جرمی167
عدد جرمی93
جرم اتمی نسبی
۱۶۶٫۹۵۴۸۱۱۰۸ ± ۰٫۰۰۰۰۲۰۰۷۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹٫۹ ± ۰٫۵ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1985
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.96%
α (α emission)0.04%

168W

عدد جرمی168
عدد جرمی94
جرم اتمی نسبی
۱۶۷٫۹۵۱۸۰۵۴۵۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۴۲۳۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۰٫۹ ± ۱٫۹ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1971
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0032%

169W

عدد جرمی169
عدد جرمی95
جرم اتمی نسبی
۱۶۸٫۹۵۱۷۷۸۶۸۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۶۵۷۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۴ ± ۶ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1985
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170W

عدد جرمی170
عدد جرمی96
جرم اتمی نسبی
۱۶۹٫۹۴۹۲۳۱۲۳۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۴۱۶۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۴۲ ± ۰٫۰۴ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1971
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171W

عدد جرمی171
عدد جرمی97
جرم اتمی نسبی
۱۷۰٫۹۴۹۴۵۱ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۳۸ ± ۰٫۰۴ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1983
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172W

عدد جرمی172
عدد جرمی98
جرم اتمی نسبی
۱۷۱٫۹۴۷۲۹۲ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۶ ± ۰٫۹ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1964
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173W

عدد جرمی173
عدد جرمی99
جرم اتمی نسبی
۱۷۲٫۹۴۷۶۸۹ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۶ ± ۰٫۲ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1963
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174W

عدد جرمی174
عدد جرمی100
جرم اتمی نسبی
۱۷۳٫۹۴۶۰۷۹ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۳٫۲ ± ۲٫۱ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1964
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175W

عدد جرمی175
عدد جرمی101
جرم اتمی نسبی
۱۷۴٫۹۴۶۷۱۷ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۵٫۲ ± ۰٫۶ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1963
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176W

عدد جرمی176
عدد جرمی102
جرم اتمی نسبی
۱۷۵٫۹۴۵۶۳۴ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۵ ± ۰٫۱ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

177W

عدد جرمی177
عدد جرمی103
جرم اتمی نسبی
۱۷۶٫۹۴۶۶۴۳ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳۲٫۴ ± ۲ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1950
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178W

عدد جرمی178
عدد جرمی104
جرم اتمی نسبی
۱۷۷٫۹۴۵۸۸۵۷۹۱ ± ۰٫۰۰۰۰۱۶۳۱۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۱٫۶ ± ۰٫۳ d
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

179W

عدد جرمی179
عدد جرمی105
جرم اتمی نسبی
۱۷۸٫۹۴۷۰۷۹۳۷۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵۶۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۷٫۰۵ ± ۰٫۱۶ m
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1950
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180W

عدد جرمی180
عدد جرمی106
جرم اتمی نسبی
۱۷۹٫۹۴۶۷۱۳۳۰۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۵۴۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
۰٫۱۲ ± ۰٫۰۱
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۵۹ ± ۰٫۵ Ey
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1937
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

181W

عدد جرمی181
عدد جرمی107
جرم اتمی نسبی
۱۸۰٫۹۴۸۲۱۸۷۳۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۵۵۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲۰٫۹۵۶ ± ۰٫۰۱۹ d
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1947
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

182W

عدد جرمی182
عدد جرمی108
جرم اتمی نسبی
۱۸۱٫۹۴۸۲۰۵۶۳۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۷۹۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲۶٫۵ ± ۰٫۱۶
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1930
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)

183W

عدد جرمی183
عدد جرمی109
جرم اتمی نسبی
۱۸۲٫۹۵۰۲۲۴۴۱۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۷۹۸ Da
g-factor
natural abundance
۱۴٫۳۱ ± ۰٫۰۴
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1930
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)

184W

عدد جرمی184
عدد جرمی110
جرم اتمی نسبی
۱۸۳٫۹۵۰۹۳۳۱۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۷۹۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
۳۰٫۶۴ ± ۰٫۰۲
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1930
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)

185W

عدد جرمی185
عدد جرمی111
جرم اتمی نسبی
۱۸۴٫۹۵۳۴۲۱۲۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۷۹۳ Da
g-factor
۰٫۳۶۲ ± ۰٫۰۰۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۵٫۱ ± ۰٫۳ d
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1940
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

186W

عدد جرمی186
عدد جرمی112
جرم اتمی نسبی
۱۸۵٫۹۵۴۳۶۵۱۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۳۰۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲۸٫۴۳ ± ۰٫۱۹
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1930
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
(double β decay)
α (α emission)

187W

عدد جرمی187
عدد جرمی113
جرم اتمی نسبی
۱۸۶٫۹۵۷۱۶۱۲۴۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۳۰۲ Da
g-factor
۰٫۴۱۴ ± ۰٫۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۳٫۸۰۹ ± ۰٫۰۲۵ h
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1940
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

188W

عدد جرمی188
عدد جرمی114
جرم اتمی نسبی
۱۸۷٫۹۵۸۴۸۸۳۲۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۳۱۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۹٫۷۷ ± ۰٫۰۵ d
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1951
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

189W

عدد جرمی189
عدد جرمی115
جرم اتمی نسبی
۱۸۸٫۹۶۱۵۵۷ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱٫۶ ± ۰٫۲ m
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1963
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

190W

عدد جرمی190
عدد جرمی116
جرم اتمی نسبی
۱۸۹٫۹۶۳۱۰۳۵۴۲ ± ۰٫۰۰۰۰۳۷۹۹۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰ ± ۱٫۵ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1976
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

191W

عدد جرمی191
عدد جرمی117
جرم اتمی نسبی
۱۹۰٫۹۶۶۵۳۱ ± ۰٫۰۰۰۰۴۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1999
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

192W

عدد جرمی192
عدد جرمی118
جرم اتمی نسبی
۱۹۱٫۹۶۸۲۰۲ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1999
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

193W

عدد جرمی193
عدد جرمی119
جرم اتمی نسبی
۱۹۲٫۹۷۱۸۸۴ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2009
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

194W

عدد جرمی194
عدد جرمی120
جرم اتمی نسبی
۱۹۳٫۹۷۳۷۹۵ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2008
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

195W

عدد جرمی195
عدد جرمی121
جرم اتمی نسبی
۱۹۴٫۹۷۷۷۳۵ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2012
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

196W

عدد جرمی196
عدد جرمی122
جرم اتمی نسبی
۱۹۵٫۹۷۹۸۸۲ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2012
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

197W

عدد جرمی197
عدد جرمی123
جرم اتمی نسبی
۱۹۶٫۹۸۴۰۳۶ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2012
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
Wolfram evaporated crystals and 1cm3 cube

تاریخ

کاشفFausto and Juan José de Elhuyar
مکان کشفSpain
تاریخ کشف1783
ریشه‌شناسیSwedish: tung sten (heavy stone): symbol from its German name wolfram.
pronunciationTUNG-sten (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۱٫۲۵ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۱ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۰۱۲ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۰۴ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۵ %

Nuclear Screening Constants

1s1.4343
2p4.4258
2s19.3302
3d13.5476
3p21.3824
3s22.13
4d36.8268
4f39.2892
4p34.4516
4s33.4412
5d57.258
5p52.6745
5s50.4585
6s64.1456