தங்ஸ்தென்

தங்ஸ்தென் (W)

74 ஐ அணு எண்ணாகக் கொண்ட ஒரு தனிமம்
Atomic Number74
Atomic Weight183.84
திணிவெண்184
Group6
Period6
Blockd
நேர்மின்னி74 p+
நொதுமி110 n0
எதிர்மின்னி74 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of W (தங்ஸ்தென்)

Physical Property

அணு ஆரம்
135 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
137 pm
Metallic Radius
130 pm
ionic radius
66 pm
Crystal Radius
80 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
218 pm
அடர்த்தி
19.3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: தங்ஸ்தென்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
0.81626 eV/particle
ionization energy
7.86403 eV/particle
ionization energy of W (தங்ஸ்தென்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
824 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
851 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 12, 2
போர் அணு மாதிரி: W (தங்ஸ்தென்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: W (தங்ஸ்தென்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Xe] 4f14 5d4 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d4 6s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of W (தங்ஸ்தென்)
Orbital Diagram of W (தங்ஸ்தென்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.7
Electrophilicity Index
1.336370129915207 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
5,828.15 K
Melting Point
3,687.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Gray
appearancegrayish white, lustrous
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.0000045 1/K
molar heat capacity
24.27 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.132 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
20 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000004999999999997 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
0.015 K
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.00000000459 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.000000000844 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.0000884
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
3.16 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
7.5 MPa
அமுங்குமை
310 GPa
shear modulus
161 GPa
யங்கின் மட்டு
411 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.28
ஒலியின் விரைவு
5,174 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number57
Mendeleev Number53
Pettifor Number56
Geochemical Class
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
68 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
18.4
Neutron Mass Absorption
0.0036
குவாண்டம் எண்5D0
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Tungsten

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes41
Natural Isotopes5
Isotopic Composition18430.64%18430.64%18628.43%18628.43%18226.50%18226.50%18314.31%18314.31%1800.12%1800.12%

157W

திணிவெண்157
neutron number83
relative atomic mass
156.978862 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
275 ± 40 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0%

158W

திணிவெண்158
neutron number84
relative atomic mass
157.974565 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.43 ± 0.18 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

159W

திணிவெண்159
neutron number85
relative atomic mass
158.972696 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.2 ± 0.7 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

160W

திணிவெண்160
neutron number86
relative atomic mass
159.968513946 ± 0.000160828 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
90 ± 5 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity+

decay modeintensity
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

161W

திணிவெண்161
neutron number87
relative atomic mass
160.967249 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
409 ± 16 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity-

decay modeintensity
α (α emission)73%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)27%

162W

திணிவெண்162
neutron number88
relative atomic mass
161.963500341 ± 0.000018955 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.19 ± 0.12 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)45.2%

163W

திணிவெண்163
neutron number89
relative atomic mass
162.962524251 ± 0.000062722 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.63 ± 0.09 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)14%

164W

திணிவெண்164
neutron number90
relative atomic mass
163.958952445 ± 0.000010384 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.3 ± 0.2 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.2%
α (α emission)3.8%

165W

திணிவெண்165
neutron number91
relative atomic mass
164.958280663 ± 0.000027649 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.1 ± 0.5 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

166W

திணிவெண்166
neutron number92
relative atomic mass
165.955031952 ± 0.000010159 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
19.2 ± 0.6 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.965%
α (α emission)0.035%

167W

திணிவெண்167
neutron number93
relative atomic mass
166.95481108 ± 0.000020078 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
19.9 ± 0.5 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.96%
α (α emission)0.04%

168W

திணிவெண்168
neutron number94
relative atomic mass
167.951805459 ± 0.000014233 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
50.9 ± 1.9 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0032%

169W

திணிவெண்169
neutron number95
relative atomic mass
168.951778689 ± 0.000016571 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
74 ± 6 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170W

திணிவெண்170
neutron number96
relative atomic mass
169.949231235 ± 0.000014165 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.42 ± 0.04 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171W

திணிவெண்171
neutron number97
relative atomic mass
170.949451 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.38 ± 0.04 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172W

திணிவெண்172
neutron number98
relative atomic mass
171.947292 ± 0.00003 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.6 ± 0.9 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173W

திணிவெண்173
neutron number99
relative atomic mass
172.947689 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.6 ± 0.2 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174W

திணிவெண்174
neutron number100
relative atomic mass
173.946079 ± 0.00003 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
33.2 ± 2.1 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175W

திணிவெண்175
neutron number101
relative atomic mass
174.946717 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
35.2 ± 0.6 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176W

திணிவெண்176
neutron number102
relative atomic mass
175.945634 ± 0.00003 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.5 ± 0.1 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

177W

திணிவெண்177
neutron number103
relative atomic mass
176.946643 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
132.4 ± 2 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178W

திணிவெண்178
neutron number104
relative atomic mass
177.945885791 ± 0.000016316 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
21.6 ± 0.3 d
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

179W

திணிவெண்179
neutron number105
relative atomic mass
178.947079378 ± 0.000015644 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
37.05 ± 0.16 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180W

திணிவெண்180
neutron number106
relative atomic mass
179.946713304 ± 0.000001545 Da
g-factor
0
natural abundance
0.12 ± 0.01
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.59 ± 0.5 Ey
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

181W

திணிவெண்181
neutron number107
relative atomic mass
180.948218733 ± 0.000001554 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
120.956 ± 0.019 d
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

182W

திணிவெண்182
neutron number108
relative atomic mass
181.948205636 ± 0.000000799 Da
g-factor
0
natural abundance
26.5 ± 0.16
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1930
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

183W

திணிவெண்183
neutron number109
relative atomic mass
182.950224416 ± 0.000000798 Da
g-factor
natural abundance
14.31 ± 0.04
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1930
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

184W

திணிவெண்184
neutron number110
relative atomic mass
183.95093318 ± 0.000000792 Da
g-factor
0
natural abundance
30.64 ± 0.02
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1930
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

185W

திணிவெண்185
neutron number111
relative atomic mass
184.953421206 ± 0.000000793 Da
g-factor
0.362 ± 0.0093333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
75.1 ± 0.3 d
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

186W

திணிவெண்186
neutron number112
relative atomic mass
185.95436514 ± 0.000001302 Da
g-factor
0
natural abundance
28.43 ± 0.19
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1930
parity+

decay modeintensity
(double β decay)
α (α emission)

187W

திணிவெண்187
neutron number113
relative atomic mass
186.957161249 ± 0.000001302 Da
g-factor
0.414 ± 0.01
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
23.809 ± 0.025 h
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

188W

திணிவெண்188
neutron number114
relative atomic mass
187.958488325 ± 0.000003316 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
69.77 ± 0.05 d
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

189W

திணிவெண்189
neutron number115
relative atomic mass
188.961557 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11.6 ± 0.2 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

190W

திணிவெண்190
neutron number116
relative atomic mass
189.963103542 ± 0.000037993 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
30 ± 1.5 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1976
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

191W

திணிவெண்191
neutron number117
relative atomic mass
190.966531 ± 0.000045 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity-

decay modeintensity
β (β decay)

192W

திணிவெண்192
neutron number118
relative atomic mass
191.968202 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

193W

திணிவெண்193
neutron number119
relative atomic mass
192.971884 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)

194W

திணிவெண்194
neutron number120
relative atomic mass
193.973795 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2008
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

195W

திணிவெண்195
neutron number121
relative atomic mass
194.977735 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)

196W

திணிவெண்196
neutron number122
relative atomic mass
195.979882 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

197W

திணிவெண்197
neutron number123
relative atomic mass
196.984036 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
Wolfram evaporated crystals and 1cm3 cube

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Fausto and Juan José de Elhuyar
location of discoverySpain
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1783
சொற்பிறப்பியல்Swedish: tung sten (heavy stone): symbol from its German name wolfram.
pronunciationTUNG-sten (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
1.25 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.0001 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.000012 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0000004 %
Abundance in Universe
0.00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4343
2p4.4258
2s19.3302
3d13.5476
3p21.3824
3s22.13
4d36.8268
4f39.2892
4p34.4516
4s33.4412
5d57.258
5p52.6745
5s50.4585
6s64.1456