செனன்

செனன் (Xe)

அணு எண் 54 கொண்ட வேதித் தனிமம்
Atomic Number54
Atomic Weight131.293
திணிவெண்132
Group18
Period5
Blockp
நேர்மின்னி54 p+
நொதுமி78 n0
எதிர்மின்னி54 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Xe (செனன்)

Physical Property

அணு ஆரம்
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
131 pm
Metallic Radius
ionic radius
40 pm
Crystal Radius
54 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
216 pm
அடர்த்தி
0.005366 g/cm³

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
499.6 kJ/mol
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
12.1298431 eV/particle
ionization energy of Xe (செனன்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
12.65 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 18, 8
போர் அணு மாதிரி: Xe (செனன்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி8
Lewis structure: Xe (செனன்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Kr] 4d10 5s2 5p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p6
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Xe (செனன்)
Orbital Diagram of Xe (செனன்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்0, 2, 4, 6, 8
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.6
Electrophilicity Index
1.4953590614035728 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைGas
gaseous state of matterMonoatomic
Boiling Point
165.051 K
Melting Point
161.4 K
critical pressure
5.842 MPa
critical temperature
289.733 K
மும்மைப் புள்ளி
161.405 K
81.77 kPa
appearance
நிறம்
Colorless
appearancecolorless gas, exhibiting a blue glow when placed in a high voltage electric field
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
1.000702
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
0.0057 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
20.786 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.158 J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
மின் கடத்துதிறன்
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.0000000043 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.000000000565 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.0000000254
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
6.2 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
1,090 m/s
classification
CategoryNoble gases, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number5
Mendeleev Number116
Pettifor Number5
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
478.1 kJ/mol
polarizability
27.32 ± 0.2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
25
Neutron Mass Absorption
0.0083
குவாண்டம் எண்1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Xenon

Stable Isotopes5
Unstable Isotopes38
Natural Isotopes9
Isotopic Composition12926.40%12926.40%13226.91%13226.91%13121.23%13121.23%13410.44%13410.44%1368.86%1368.86%1304.07%1304.07%1281.91%1281.91%1240.10%1240.10%1260.09%1260.09%

108Xe

திணிவெண்108
neutron number54
relative atomic mass
107.954232285 ± 0.000407406 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
72 ± 35 us
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

109Xe

திணிவெண்109
neutron number55
relative atomic mass
108.950434955 ± 0.000322178 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
13 ± 2 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2006
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

110Xe

திணிவெண்110
neutron number56
relative atomic mass
109.944258759 ± 0.000108415 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
93 ± 3 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%
β+ p (β+-delayed proton emission)

111Xe

திணிவெண்111
neutron number57
relative atomic mass
110.94147 ± 0.000124 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
740 ± 200 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)89.6%
α (α emission)10.4%
β+ p (β+-delayed proton emission)

112Xe

திணிவெண்112
neutron number58
relative atomic mass
111.935559068 ± 0.000008891 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.7 ± 0.8 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.8%
α (α emission)1.2%
β+ p (β+-delayed proton emission)

113Xe

திணிவெண்113
neutron number59
relative atomic mass
112.933221663 ± 0.000007342 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.74 ± 0.08 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)7%
β+α (β+-delayed α emission)0.007%

114Xe

திணிவெண்114
neutron number60
relative atomic mass
113.927980329 ± 0.000012 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10 ± 0.4 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Xe

திணிவெண்115
neutron number61
relative atomic mass
114.926293943 ± 0.000013 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
18 ± 3 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.34%

116Xe

திணிவெண்116
neutron number62
relative atomic mass
115.921580955 ± 0.000013974 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
59 ± 2 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Xe

திணிவெண்117
neutron number63
relative atomic mass
116.920358758 ± 0.000011141 Da
g-factor
-0.23752 ± 0.0006
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
61 ± 2 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
1.1 ± 0.4
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0029%

118Xe

திணிவெண்118
neutron number64
relative atomic mass
117.916178678 ± 0.000011141 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.8 ± 0.9 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1965
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Xe

திணிவெண்119
neutron number65
relative atomic mass
118.915410641 ± 0.000011141 Da
g-factor
-0.26168 ± 0.0006
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.8 ± 0.3 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
1.29 ± 0.05
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1965
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)79%
ϵ (electron capture)21%

120Xe

திணிவெண்120
neutron number66
relative atomic mass
119.911784267 ± 0.000012686 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
46 ± 0.6 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1965
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Xe

திணிவெண்121
neutron number67
relative atomic mass
120.911453012 ± 0.000010995 Da
g-factor
-0.2804 ± 0.0012
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
40.1 ± 2 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
1.31 ± 0.05
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Xe

திணிவெண்122
neutron number68
relative atomic mass
121.908367655 ± 0.000011928 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
20.1 ± 0.1 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

123Xe

திணிவெண்123
neutron number69
relative atomic mass
122.908482235 ± 0.000010234 Da
g-factor
-0.3 ± 0.006
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.08 ± 0.02 h
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Xe

திணிவெண்124
neutron number70
relative atomic mass
123.905885174 ± 0.000001457 Da
g-factor
0
natural abundance
0.095 ± 0.005
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1922
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

125Xe

திணிவெண்125
neutron number71
relative atomic mass
124.90638764 ± 0.000001518 Da
g-factor
-0.538 ± 0.006
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
16.87 ± 0.08 h
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Xe

திணிவெண்126
neutron number72
relative atomic mass
125.904297422 ± 0.000000006 Da
g-factor
0
natural abundance
0.089 ± 0.003
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1922
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

127Xe

திணிவெண்127
neutron number73
relative atomic mass
126.905183636 ± 0.000004388 Da
g-factor
-1.0066 ± 0.0022
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
36.342 ± 0.003 d
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

128Xe

திணிவெண்128
neutron number74
relative atomic mass
127.90353075341 ± 0.00000000558 Da
g-factor
0
natural abundance
1.91 ± 0.013
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1922
parity+

129Xe

திணிவெண்129
neutron number75
relative atomic mass
128.90478085742 ± 0.00000000542 Da
g-factor
-1.555922 ± 0.000032
natural abundance
26.401 ± 0.138
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1920
parity+

130Xe

திணிவெண்130
neutron number76
relative atomic mass
129.903509346 ± 0.00000001 Da
g-factor
0
natural abundance
4.071 ± 0.022
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1922
parity+

131Xe

திணிவெண்131
neutron number77
relative atomic mass
130.90508412808 ± 0.00000000549 Da
g-factor
0.46123 ± 0.0000046666666666667
natural abundance
21.232 ± 0.051
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
-0.114 ± 0.001
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1920
parity+

132Xe

திணிவெண்132
neutron number78
relative atomic mass
131.90415508346 ± 0.00000000544 Da
g-factor
0
natural abundance
26.909 ± 0.055
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1920
parity+

133Xe

திணிவெண்133
neutron number79
relative atomic mass
132.905910748 ± 0.000002576 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.2474 ± 0.0005 d
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.14 ± 0.005
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

134Xe

திணிவெண்134
neutron number80
relative atomic mass
133.90539303 ± 0.000000006 Da
g-factor
0
natural abundance
10.436 ± 0.035
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1920
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

135Xe

திணிவெண்135
neutron number81
relative atomic mass
134.907231441 ± 0.000003938 Da
g-factor
0.60213333333333 ± 0.00046666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.14 ± 0.02 h
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.21 ± 0.007
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

136Xe

திணிவெண்136
neutron number82
relative atomic mass
135.907214474 ± 0.000000007 Da
g-factor
0
natural abundance
8.857 ± 0.072
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.18 ± 0.05 Zy
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1920
parity+

decay modeintensity
(double β decay)100%

137Xe

திணிவெண்137
neutron number83
relative atomic mass
136.911557771 ± 0.000000111 Da
g-factor
-0.27725714285714 ± 0.00028571428571429
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.818 ± 0.013 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
-0.47 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1943
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

138Xe

திணிவெண்138
neutron number84
relative atomic mass
137.914146268 ± 0.00000301 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.14 ± 0.07 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1943
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

139Xe

திணிவெண்139
neutron number85
relative atomic mass
138.9187922 ± 0.0000023 Da
g-factor
-0.20266666666667 ± 0.0010666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
39.68 ± 0.14 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.39 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

140Xe

திணிவெண்140
neutron number86
relative atomic mass
139.921645814 ± 0.0000025 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
13.6 ± 0.1 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

141Xe

திணிவெண்141
neutron number87
relative atomic mass
140.926787181 ± 0.0000031 Da
g-factor
0.004 ± 0.0012
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.73 ± 0.01 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
-0.57 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.044%

142Xe

திணிவெண்142
neutron number88
relative atomic mass
141.929973095 ± 0.0000029 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.23 ± 0.02 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.37%

143Xe

திணிவெண்143
neutron number89
relative atomic mass
142.93536955 ± 0.000005 Da
g-factor
-0.184 ± 0.0008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
511 ± 6 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.91 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

144Xe

திணிவெண்144
neutron number90
relative atomic mass
143.938945076 ± 0.0000057 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
388 ± 7 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2003
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

145Xe

திணிவெண்145
neutron number91
relative atomic mass
144.944719631 ± 0.000012 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
188 ± 4 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2003
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5%
2n (2-neutron emission)

146Xe

திணிவெண்146
neutron number92
relative atomic mass
145.948518245 ± 0.000026 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
146 ± 6 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.9%

147Xe

திணிவெண்147
neutron number93
relative atomic mass
146.954482 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
88 ± 14 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%
2n (2-neutron emission)

148Xe

திணிவெண்148
neutron number94
relative atomic mass
147.958508 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
85 ± 15 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

149Xe

திணிவெண்149
neutron number95
relative atomic mass
148.964573 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

150Xe

திணிவெண்150
neutron number96
relative atomic mass
149.968878 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Xenon discharge tube

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Sir William Ramsay; M. W. Travers
location of discoveryEngland
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1898
சொற்பிறப்பியல்Greek: xenos (strange).
pronunciationZEE-non (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.00003 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.00005 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
Abundance in Universe
0.000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0785
2p4.1654
2s14.197
3d14.0532
3p18.3324
3s18.4236
4d32.1068
4p29.0428
4s27.8272
5p41.5755
5s39.782