ซีนอน

ซีนอน (Xe)

chemical element with atomic number of 54 and heaviest stable noble gas
เลขอะตอม54
มวลอะตอม131.293
เลขมวล132
หมู่18
คาบ5
บล็อกp
โปรตอน54 p+
นิวตรอน78 n0
อิเล็กตรอน54 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Xe (ซีนอน)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
131 pm
Metallic Radius
ionic radius
40 pm
Crystal Radius
54 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
216 pm
ความหนาแน่น
0.005366 g/cm³

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
499.6 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
12.1298431 eV/particle
ionization energy of Xe (ซีนอน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
12.65 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 18, 8
แบบจำลองของบอร์: Xe (ซีนอน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน8
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Xe (ซีนอน)
electron configuration[Kr] 4d10 5s2 5p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p6
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Xe (ซีนอน)
Orbital Diagram of Xe (ซีนอน)
สถานะออกซิเดชัน0, 2, 4, 6, 8
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.6
Electrophilicity Index
1.4953590614035728 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterก๊าซ
gaseous state of matterMonoatomic
จุดเดือด
165.051 K
จุดหลอมเหลว
161.4 K
critical pressure
5.842 MPa
critical temperature
289.733 K
triple point
161.405 K
81.77 kPa
appearance
สี
ไม่มีสี
appearancecolorless gas, exhibiting a blue glow when placed in a high voltage electric field
ดรรชนีหักเห
1.000702
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
0.0057 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
20.786 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.158 J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000043 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000565 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000000254
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
6.2 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
1,090 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทก๊าซมีตระกูล, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number5
Mendeleev Number116
Pettifor Number5
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
478.1 kJ/mol
polarizability
27.32 ± 0.2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
25
Neutron Mass Absorption
0.0083
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Xenon

ไอโซโทปที่มีความเสถียร5
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร38
Natural Isotopes9
Isotopic Composition12926.40%12926.40%13226.91%13226.91%13121.23%13121.23%13410.44%13410.44%1368.86%1368.86%1304.07%1304.07%1281.91%1281.91%1240.10%1240.10%1260.09%1260.09%

108Xe

เลขมวล108
เลขนิวตรอน54
น้ำหนักอะตอม
107.954232285 ± 0.000407406 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
72 ± 35 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

109Xe

เลขมวล109
เลขนิวตรอน55
น้ำหนักอะตอม
108.950434955 ± 0.000322178 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13 ± 2 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2006
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

110Xe

เลขมวล110
เลขนิวตรอน56
น้ำหนักอะตอม
109.944258759 ± 0.000108415 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
93 ± 3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%
β+ p (β+-delayed proton emission)

111Xe

เลขมวล111
เลขนิวตรอน57
น้ำหนักอะตอม
110.94147 ± 0.000124 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
740 ± 200 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)89.6%
α (α emission)10.4%
β+ p (β+-delayed proton emission)

112Xe

เลขมวล112
เลขนิวตรอน58
น้ำหนักอะตอม
111.935559068 ± 0.000008891 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.7 ± 0.8 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.8%
α (α emission)1.2%
β+ p (β+-delayed proton emission)

113Xe

เลขมวล113
เลขนิวตรอน59
น้ำหนักอะตอม
112.933221663 ± 0.000007342 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.74 ± 0.08 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)7%
β+α (β+-delayed α emission)0.007%

114Xe

เลขมวล114
เลขนิวตรอน60
น้ำหนักอะตอม
113.927980329 ± 0.000012 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10 ± 0.4 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Xe

เลขมวล115
เลขนิวตรอน61
น้ำหนักอะตอม
114.926293943 ± 0.000013 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
18 ± 3 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.34%

116Xe

เลขมวล116
เลขนิวตรอน62
น้ำหนักอะตอม
115.921580955 ± 0.000013974 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
59 ± 2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Xe

เลขมวล117
เลขนิวตรอน63
น้ำหนักอะตอม
116.920358758 ± 0.000011141 Da
g-factor
-0.23752 ± 0.0006
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
61 ± 2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.1 ± 0.4
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0029%

118Xe

เลขมวล118
เลขนิวตรอน64
น้ำหนักอะตอม
117.916178678 ± 0.000011141 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.8 ± 0.9 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Xe

เลขมวล119
เลขนิวตรอน65
น้ำหนักอะตอม
118.915410641 ± 0.000011141 Da
g-factor
-0.26168 ± 0.0006
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.8 ± 0.3 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.29 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)79%
ϵ (electron capture)21%

120Xe

เลขมวล120
เลขนิวตรอน66
น้ำหนักอะตอม
119.911784267 ± 0.000012686 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
46 ± 0.6 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Xe

เลขมวล121
เลขนิวตรอน67
น้ำหนักอะตอม
120.911453012 ± 0.000010995 Da
g-factor
-0.2804 ± 0.0012
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
40.1 ± 2 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.31 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Xe

เลขมวล122
เลขนิวตรอน68
น้ำหนักอะตอม
121.908367655 ± 0.000011928 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
20.1 ± 0.1 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

123Xe

เลขมวล123
เลขนิวตรอน69
น้ำหนักอะตอม
122.908482235 ± 0.000010234 Da
g-factor
-0.3 ± 0.006
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.08 ± 0.02 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Xe

เลขมวล124
เลขนิวตรอน70
น้ำหนักอะตอม
123.905885174 ± 0.000001457 Da
g-factor
0
natural abundance
0.095 ± 0.005
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

125Xe

เลขมวล125
เลขนิวตรอน71
น้ำหนักอะตอม
124.90638764 ± 0.000001518 Da
g-factor
-0.538 ± 0.006
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
16.87 ± 0.08 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Xe

เลขมวล126
เลขนิวตรอน72
น้ำหนักอะตอม
125.904297422 ± 0.000000006 Da
g-factor
0
natural abundance
0.089 ± 0.003
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

127Xe

เลขมวล127
เลขนิวตรอน73
น้ำหนักอะตอม
126.905183636 ± 0.000004388 Da
g-factor
-1.0066 ± 0.0022
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
36.342 ± 0.003 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

128Xe

เลขมวล128
เลขนิวตรอน74
น้ำหนักอะตอม
127.90353075341 ± 0.00000000558 Da
g-factor
0
natural abundance
1.91 ± 0.013
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

129Xe

เลขมวล129
เลขนิวตรอน75
น้ำหนักอะตอม
128.90478085742 ± 0.00000000542 Da
g-factor
-1.555922 ± 0.000032
natural abundance
26.401 ± 0.138
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

130Xe

เลขมวล130
เลขนิวตรอน76
น้ำหนักอะตอม
129.903509346 ± 0.00000001 Da
g-factor
0
natural abundance
4.071 ± 0.022
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

131Xe

เลขมวล131
เลขนิวตรอน77
น้ำหนักอะตอม
130.90508412808 ± 0.00000000549 Da
g-factor
0.46123 ± 0.0000046666666666667
natural abundance
21.232 ± 0.051
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.114 ± 0.001
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

132Xe

เลขมวล132
เลขนิวตรอน78
น้ำหนักอะตอม
131.90415508346 ± 0.00000000544 Da
g-factor
0
natural abundance
26.909 ± 0.055
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

133Xe

เลขมวล133
เลขนิวตรอน79
น้ำหนักอะตอม
132.905910748 ± 0.000002576 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.2474 ± 0.0005 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.14 ± 0.005
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

134Xe

เลขมวล134
เลขนิวตรอน80
น้ำหนักอะตอม
133.90539303 ± 0.000000006 Da
g-factor
0
natural abundance
10.436 ± 0.035
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

135Xe

เลขมวล135
เลขนิวตรอน81
น้ำหนักอะตอม
134.907231441 ± 0.000003938 Da
g-factor
0.60213333333333 ± 0.00046666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.14 ± 0.02 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.21 ± 0.007
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

136Xe

เลขมวล136
เลขนิวตรอน82
น้ำหนักอะตอม
135.907214474 ± 0.000000007 Da
g-factor
0
natural abundance
8.857 ± 0.072
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.18 ± 0.05 Zy
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

decay modeintensity
(double β decay)100%

137Xe

เลขมวล137
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
136.911557771 ± 0.000000111 Da
g-factor
-0.27725714285714 ± 0.00028571428571429
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.818 ± 0.013 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.47 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1943
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

138Xe

เลขมวล138
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
137.914146268 ± 0.00000301 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.14 ± 0.07 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1943
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

139Xe

เลขมวล139
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
138.9187922 ± 0.0000023 Da
g-factor
-0.20266666666667 ± 0.0010666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
39.68 ± 0.14 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.39 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

140Xe

เลขมวล140
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
139.921645814 ± 0.0000025 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13.6 ± 0.1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

141Xe

เลขมวล141
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
140.926787181 ± 0.0000031 Da
g-factor
0.004 ± 0.0012
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.73 ± 0.01 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.57 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.044%

142Xe

เลขมวล142
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
141.929973095 ± 0.0000029 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.23 ± 0.02 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.37%

143Xe

เลขมวล143
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
142.93536955 ± 0.000005 Da
g-factor
-0.184 ± 0.0008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
511 ± 6 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.91 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

144Xe

เลขมวล144
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
143.938945076 ± 0.0000057 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
388 ± 7 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

145Xe

เลขมวล145
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
144.944719631 ± 0.000012 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
188 ± 4 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5%
2n (2-neutron emission)

146Xe

เลขมวล146
เลขนิวตรอน92
น้ำหนักอะตอม
145.948518245 ± 0.000026 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
146 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.9%

147Xe

เลขมวล147
เลขนิวตรอน93
น้ำหนักอะตอม
146.954482 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
88 ± 14 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%
2n (2-neutron emission)

148Xe

เลขมวล148
เลขนิวตรอน94
น้ำหนักอะตอม
147.958508 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
85 ± 15 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

149Xe

เลขมวล149
เลขนิวตรอน95
น้ำหนักอะตอม
148.964573 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

150Xe

เลขมวล150
เลขนิวตรอน96
น้ำหนักอะตอม
149.968878 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Xenon discharge tube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Sir William Ramsay; M. W. Travers
สถานที่ค้นพบEngland
ถูกค้นพบเมื่อ1898
ศัพทมูลวิทยาGreek: xenos (strange).
pronunciationZEE-non (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.00003 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.00005 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0785
2p4.1654
2s14.197
3d14.0532
3p18.3324
3s18.4236
4d32.1068
4p29.0428
4s27.8272
5p41.5755
5s39.782

alias

 • Xe

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลxenon
 • ฝรั่งเศสxénon
 • อิตาลีxeno
 • อังกฤษxenon
 • นอร์เวย์นีนอสก์xenon
 • สวีเดนxenon
 • เดนมาร์กxenon
 • เยอรมันXenon
 • ฮังการีxenon
 • โปแลนด์ksenon
 • แอฟริกานส์xenon
 • อัมฮาราዜኖን
 • อารากอนXenón
 • อาหรับزينون
 • อาเซอร์ไบจานKsenon
 • เบลารุสксенон
 • บัลแกเรียксенон
 • บังกลาজেনন
 • เบรตันKsenon
 • บอสเนียksenon
 • คาตาลันxenó
 • คอร์ซิกาXenu
 • เช็กxenon
 • ชูวัชКсенон
 • เวลส์Senon
 • กรีกξένο
 • เอสเปรันโตksenono
 • สเปนxenón
 • เอสโตเนียKsenoon
 • บาสก์xenon
 • เปอร์เซียزنون
 • ฟินแลนด์ksenon
 • ฟรูลีXenon
 • ไอริชXeanón
 • กาลิเซียxenon
 • กัวรานีTatapytagua
 • มานซ์Xenon
 • ฮิบรูקסנון
 • ฮินดีज़ेनान
 • ฮินดีฟิจิXenon
 • โครเอเชียKsenon
 • อาร์เมเนียքսենոն
 • อินเตอร์ลิงกัวxenon
 • อินโดนีเซียxenon
 • อีโดxenono
 • ไอซ์แลนด์xenon
 • ญี่ปุ่นキセノン
 • โลชบันfangynavni
 • ชวาXenon
 • จอร์เจียქსენონი
 • คาซัคКсенон
 • กันนาดาಝೆನಾನ್
 • เกาหลี제논
 • โกมิКсенон
 • ละตินxenon
 • ลักเซมเบิร์กXenon
 • ลิมเบิร์กXenon
 • ลิกูเรียSeno
 • ลิทัวเนียKsenonas
 • ลัตเวียksenons
 • มาซิโดเนียксенон
 • มาลายาลัมസെനൊൺ
 • มราฐีझेनॉन
 • มารีตะวันตกКсенон
 • มาเลย์xenon
 • พม่าဇီနွန်
 • เยอรมันต่ำXenon
 • ดัตช์xenon
 • อ็อกซิตันXenon
 • โปรตุเกสxenón
 • เคชวาSenun
 • โรมาเนียxenon
 • รัสเซียксенон
 • ซิซิลีxenon
 • เซอร์โบ-โครเอเชียKsenon
 • สโลวักxenón
 • สโลวีเนียKsenon
 • เซอร์เบียксенон
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Xenon
 • สวาฮีลีXenoni
 • ทมิฬசெனான்
 • ตากาล็อกHenon
 • ตุรกีKsenon
 • อุยกูร์كسېنون
 • ยูเครนксенон
 • อูรดูزینون
 • อุซเบกKsenon
 • เวปส์Ksenon
 • เวียดนามxenon
 • วาเรย์Xenon
 • คัลมืยค์Ксенөн
 • ยิดดิชקסענאן
 • โยรูบาKsenon
 • จีน
 • เซบูXenon
 • เคิร์ดตอนกลางزێنۆن
 • โอดิยาଜେନନ
 • คุชราตઝેનોન
 • ปัญจาบਜ਼ੀਨਾਨ
 • ตาตาร์ксенон
 • สกอตส์xenon
 • โซมาลีSiinoon
 • พีดมอนต์Xénon
 • เอียร์ซยาКсенон
 • จีนคลาสสิก
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)ксэнон
 • แอลเบเนียKsenoni
 • อาโรมาเนียXenon
 • ฟริเซียนตะวันตกksenon
 • คีร์กีซКсенон
 • เชอร์ชสลาวิกѮєнонъ
 • cdoSă̤
 • โปรตุเกส (บราซิล)xenônio
 • มอลตาkseno
 • อัสตูเรียสXenón
 • ลอมบาร์ดXenon
 • เกลิกสกอตSenon
 • จีนกั้น
 • จีนแคะXenon
 • เตลูกูజెనాన్
 • จีนมินหนานXenon
 • มองโกเลียксенон
 • ทิเบตཛེན་རླུང་།
 • โภชปุรีजेनॉन
 • ทาจิกксенон
 • ตาตาร์ (ซีริลลิก)ксенон
 • kbpSɛnɔɔ
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาxenon
 • oloKsenon
 • เนวาร์जेनन
 • สันสกฤตजेनन
 • เนปาลजेनन
 • บาลีजेनन
 • ฟริเซียนเหนือKseenon
 • จีนอู๋
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • ซาร์เดญาXenòn
 • อาหรับโมร็อกโกݣزينون
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Xenon
 • อังกฤษ (แคนาดา)Xenon
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)xenon
 • มีนังกาเบาSenon
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์زينون
 • พัชโตزېنون
 • บิกอลXenon
 • ลาฮ์นดาزینون
 • มณีปุระꯖꯦꯅꯣꯟ
 • คอร์นิชKsenon
 • บาหลีXénon
 • ซุนดาXénon
 • แฟโรXenon
 • มาเลย์ (อาหรับ)زينون
 • ซูลูIXhwe