ایتریم

ایتریم (Y)

ایتریم یک عنصر فلزی و جزو فلزات واسطه است که در طبیعت یافت شده نماد شیمیایی آنYو عدد اتمی آن 39 میباشد.
عدد اتمی39
عدد جرمی88.90584
عدد جرمی89
گروه3
تناوب5
بلوکd
پروتون39 p+
نوترون50 n0
الکترون39 e-
Animated مدل بور of Y (ایتریم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۸۰ pm
حجم مولی
۱۹٫۸ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۶۳ pm
Metallic Radius
۱۶۲ pm
شعاع یونی
۹۰ pm
Crystal Radius
۱۰۴ pm
شعاع واندروالسی
۲۳۲ pm
density
۴٫۴۷ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ایتریم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
۹۶۷ kJ/mol
میل ترکیبی الکترون
۰٫۳۰۷ eV/particle
ionization energy
۶٫۲۱۷۲۶ eV/particle
ionization energy of Y (ایتریم)
آنتالپی تبخیر
۳۶۷ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۱۱٫۵ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۴۲۴٫۷ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 9, 2
مدل بور: Y (ایتریم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Y (ایتریم)
آرایش اتمی[Kr] 4d1 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d1 5s2
Enhanced مدل بور of Y (ایتریم)
Orbital Diagram of Y (ایتریم)
عدد اکسایش0, 1, 2, 3
الکترونگاتیوی
1.22
Electrophilicity Index
۰٫۹۰۰۲۵۵۸۳۷۸۹۰۳۸۰۶ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۳٬۶۱۸٫۱۵ K
نقطه ذوب
۱٬۷۹۵٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery white
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۱۰۶ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۶٫۵۳ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۲۹۸ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۱٫۸ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۵۷ m Ω
ابررسانایی
۱٫۳ K
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۶۶۶ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۵۹۲۱ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۲۹۷۸
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیشش ضلعی ساده (HEX)
ثابت شبکه
۳٫۶۵ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
خواص مکانیکی مواد
سختی
مدول حجمی
۴۱ GPa
مدول برشی
۲۶ GPa
مدول یانگ
۶۴ GPa
نسبت پواسون
۰٫۲۴
سرعت صوت
۳٬۳۰۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number21
Mendeleev Number12
Pettifor Number19
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
۹۴۵٫۹ kJ/mol
قطبش‌پذیری
۱۶۲ ± ۱۲ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۱٫۲۸
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۰۵۹
عدد کوانتومی2D3/2
گروه فضایی194 (P63/mmc)

ایزوتوپ‌های ایتریم

ایزوتوپ های پایدار1
ایزوتوپ های ناپایدار34
Natural Isotopes1

75Y

عدد جرمی75
عدد جرمی36
جرم اتمی نسبی
۷۴٫۹۶۵۸۴ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

76Y

عدد جرمی76
عدد جرمی37
جرم اتمی نسبی
۷۵٫۹۵۸۹۳۷ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۸ ± ۹ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2001
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)

77Y

عدد جرمی77
عدد جرمی38
جرم اتمی نسبی
۷۶٫۹۵۰۱۴۶ ± ۰٫۰۰۰۲۱۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۳ ± ۱۷ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1999
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

78Y

عدد جرمی78
عدد جرمی39
جرم اتمی نسبی
۷۷٫۹۴۳۹۹ ± ۰٫۰۰۰۳۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۴ ± ۵ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1992
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

79Y

عدد جرمی79
عدد جرمی40
جرم اتمی نسبی
۷۸٫۹۳۷۹۴۶ ± ۰٫۰۰۰۰۸۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴٫۸ ± ۰٫۶ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1992
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Y

عدد جرمی80
عدد جرمی41
جرم اتمی نسبی
۷۹٫۹۳۴۳۵۴۷۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۷۰۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰٫۱ ± ۰٫۵ s
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1981
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Y

عدد جرمی81
عدد جرمی42
جرم اتمی نسبی
۸۰٫۹۲۹۴۵۴۲۸۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۸۰۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۰٫۴ ± ۱ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1981
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Y

عدد جرمی82
عدد جرمی43
جرم اتمی نسبی
۸۱٫۹۲۶۹۳۰۱۸۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۹۰۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۳ ± ۰٫۲ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1980
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Y

عدد جرمی83
عدد جرمی44
جرم اتمی نسبی
۸۲٫۹۲۲۴۸۴۰۲۶ ± ۰٫۰۰۰۰۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۰۸ ± ۰٫۰۸ m
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1962
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Y

عدد جرمی84
عدد جرمی45
جرم اتمی نسبی
۸۳٫۹۲۰۶۷۱۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۶۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۹٫۵ ± ۰٫۸ m
اسپین6
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1962
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Y

عدد جرمی85
عدد جرمی46
جرم اتمی نسبی
۸۴٫۹۱۶۴۳۳۰۳۹ ± ۰٫۰۰۰۰۲۰۳۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۶۸ ± ۰٫۰۵ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1952
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Y

عدد جرمی86
عدد جرمی47
جرم اتمی نسبی
۸۵٫۹۱۴۸۸۶۰۹۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵۱۸۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴٫۷۴ ± ۰٫۰۲ h
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1951
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Y

عدد جرمی87
عدد جرمی48
جرم اتمی نسبی
۸۶٫۹۱۰۸۷۶۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۱ Da
g-factor
‎−۰٫۳۸ ± ۰٫۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۹٫۸ ± ۰٫۳ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1940
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Y

عدد جرمی88
عدد جرمی49
جرم اتمی نسبی
۸۷٫۹۰۹۵۰۱۲۷۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۶۱ Da
g-factor
‎−۰٫۱۰۵ ± ۰٫۰۰۲۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰۶٫۶۲۹ ± ۰٫۰۲۴ d
اسپین4
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۶ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1948
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Y

عدد جرمی89
عدد جرمی50
جرم اتمی نسبی
۸۸٫۹۰۵۸۳۸۱۵۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۶۳ Da
g-factor
‎−۰٫۲۷۴۵۹۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱
natural abundance
۱۰۰
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1923
پاریته-

90Y

عدد جرمی90
عدد جرمی51
جرم اتمی نسبی
۸۹٫۹۰۷۱۴۱۷۴۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۷۹ Da
g-factor
‎−۰٫۸۱۴ ± ۰٫۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۴٫۰۵ ± ۰٫۰۵ h
اسپین2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۱۲۵ ± ۰٫۰۱۱
تاریخ کشف1937
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

91Y

عدد جرمی91
عدد جرمی52
جرم اتمی نسبی
۹۰٫۹۰۷۲۹۸۰۴۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۹۷۸ Da
g-factor
۰٫۳۲۷۸ ± ۰٫۰۰۱۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۸٫۵۱ ± ۰٫۰۶ d
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1943
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

92Y

عدد جرمی92
عدد جرمی53
جرم اتمی نسبی
۹۱٫۹۰۸۹۴۵۷۵۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۷۹۸ Da
g-factor
‎−۰٫۳۳۵ ± ۰٫۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۵۴ ± ۰٫۰۱ h
اسپین2
nuclear quadrupole moment
۰ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1940
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

93Y

عدد جرمی93
عدد جرمی54
جرم اتمی نسبی
۹۲٫۹۰۹۵۷۸۴۳۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۲۵۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۱۸ ± ۰٫۰۸ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1948
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

94Y

عدد جرمی94
عدد جرمی55
جرم اتمی نسبی
۹۳٫۹۱۱۵۹۲۰۶۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۸۴۹ Da
g-factor
‎−۰٫۱۲ ± ۰٫۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸٫۷ ± ۰٫۱ m
اسپین2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۰۳ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1948
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

95Y

عدد جرمی95
عدد جرمی56
جرم اتمی نسبی
۹۴٫۹۱۲۸۱۹۶۹۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۲۷۷ Da
g-factor
‎−۰٫۳۲ ± ۰٫۰۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۳ ± ۰٫۱ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1959
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

96Y

عدد جرمی96
عدد جرمی57
جرم اتمی نسبی
۹۵٫۹۱۵۹۰۹۳۰۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۵۲۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۳۴ ± ۰٫۰۵ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1975
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

97Y

عدد جرمی97
عدد جرمی58
جرم اتمی نسبی
۹۶٫۹۱۸۲۸۶۷۰۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۲۰۱ Da
g-factor
‎−۰٫۲۴ ± ۰٫۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۷۵ ± ۰٫۰۳ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1970
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.055%

98Y

عدد جرمی98
عدد جرمی59
جرم اتمی نسبی
۹۷٫۹۲۲۳۹۴۸۴۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۵۰۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۴۸ ± ۲ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1970
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.33%

99Y

عدد جرمی99
عدد جرمی60
جرم اتمی نسبی
۹۸٫۹۲۴۱۶۰۸۳۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۱۰۱ Da
g-factor
۱٫۲۷۲ ± ۰٫۰۰۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۴۸۴ ± ۰٫۰۰۷ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۱٫۵۵ ± ۰٫۱۷
تاریخ کشف1975
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.77%

100Y

عدد جرمی100
عدد جرمی61
جرم اتمی نسبی
۹۹٫۹۲۷۷۲۷۶۷۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲ Da
g-factor
۰٫۶۸۷۵ ± ۰٫۰۰۲۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۴۰ ± ۳۰ ms
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1977
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

101Y

عدد جرمی101
عدد جرمی62
جرم اتمی نسبی
۱۰۰٫۹۳۰۱۶۰۸۱۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۶۰۱ Da
g-factor
۱٫۲۸۸ ± ۰٫۰۰۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۲۶ ± ۲۰ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۱٫۵۳ ± ۰٫۱۷
تاریخ کشف1983
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.3%

102Y

عدد جرمی102
عدد جرمی63
جرم اتمی نسبی
۱۰۱٫۹۳۴۳۲۸۴۷۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۳۸۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۶۰ ± ۴۰ ms
اسپین5
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1980
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.6%

103Y

عدد جرمی103
عدد جرمی64
جرم اتمی نسبی
۱۰۲٫۹۳۷۲۴۳۷۹۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۰۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۳۹ ± ۱۲ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

104Y

عدد جرمی104
عدد جرمی65
جرم اتمی نسبی
۱۰۳٫۹۴۱۹۴۳ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹۷ ± ۴ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)

105Y

عدد جرمی105
عدد جرمی66
جرم اتمی نسبی
۱۰۴٫۹۴۵۷۱۱ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۵ ± ۹ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)82%
2n (2-neutron emission)

106Y

عدد جرمی106
عدد جرمی67
جرم اتمی نسبی
۱۰۵٫۹۵۰۸۴۲ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۵ ± ۶ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

107Y

عدد جرمی107
عدد جرمی68
جرم اتمی نسبی
۱۰۶٫۹۵۴۹۴۳ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۳٫۵ ± ۰٫۳ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

108Y

عدد جرمی108
عدد جرمی69
جرم اتمی نسبی
۱۰۷٫۹۶۰۵۱۵ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰ ± ۵ ms
اسپین6
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

109Y

عدد جرمی109
عدد جرمی70
جرم اتمی نسبی
۱۰۸٫۹۶۵۱۳۱ ± ۰٫۰۰۰۷۵۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۵ ± ۵ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Yttrium sublimed dendritic and 1cm3 cube

تاریخ

کاشفJohann Gadolin
مکان کشفFinland
تاریخ کشف1789
ریشه‌شناسیFrom the Swedish village, Ytterby, where one of its minerals was first found.
pronunciationIT-ri-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۳۳ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۱۳ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۱۹ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۱ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۷ %

Nuclear Screening Constants

1s0.8244
2p3.9968
2s10.3778
3d13.6029
3p15.9075
3s15.4485
4d23.0416
4p26.2544
4s24.7364
5s32.744