ઇટ્રીયમનો

ઇટ્રીયમનો (Y)

chemical element with symbol Y and atomic number 39
Atomic Number39
Atomic Weight88.90584
mass number89
Group3
Period5
Blockd
પ્રોટોન39 p+
neutron50 n0
ઈલેક્ટ્રોન39 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Y (ઇટ્રીયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
180 pm
molar volume
Covalent Radius
163 pm
Metallic Radius
162 pm
ionic radius
90 pm
Crystal Radius
104 pm
Van der Waals radius
232 pm
density
4.47 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ઇટ્રીયમનો0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
967 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
6.21726 eV/particle
ionization energy of Y (ઇટ્રીયમનો)
enthalpy of vaporization
367 kJ/mol
enthalpy of fusion
11.5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
424.7 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 9, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Y (ઇટ્રીયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Y (ઇટ્રીયમનો)
electron configuration[Kr] 4d1 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d1 5s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Y (ઇટ્રીયમનો)
Orbital Diagram of Y (ઇટ્રીયમનો)
oxidation number0, 1, 2, 3
વિદ્યુતઋણતા
1.22
Electrophilicity Index
0.9002558378903806 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3,618.15 K
Melting Point
1,795.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Silver
appearancesilvery white
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0.0000106 1/K
molar heat capacity
26.53 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.298 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
1.8 MS/m
electrical resistivity
0.00000057 m Ω
superconductivity
1.3 K
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000666 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000005921 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0002978
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3.65 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
bulk modulus
41 GPa
shear modulus
26 GPa
Young's modulus
64 GPa
Poisson's ratio
0.24
અવાજની ઝડપ
3,300 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number21
Mendeleev Number12
Pettifor Number19
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
945.9 kJ/mol
polarizability
162 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
1.28
Neutron Mass Absorption
0.00059
quantum number2D3/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Yttrium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes34
Natural Isotopes1

75Y

mass number75
neutron number36
relative atomic mass
74.96584 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

76Y

mass number76
neutron number37
relative atomic mass
75.958937 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
28 ± 9 ms
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2001
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)

77Y

mass number77
neutron number38
relative atomic mass
76.950146 ± 0.000218 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
63 ± 17 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1999
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

78Y

mass number78
neutron number39
relative atomic mass
77.94399 ± 0.00032 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
54 ± 5 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1992
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

79Y

mass number79
neutron number40
relative atomic mass
78.937946 ± 0.000086 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
14.8 ± 0.6 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1992
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Y

mass number80
neutron number41
relative atomic mass
79.93435475 ± 0.000006701 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
30.1 ± 0.5 s
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1981
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Y

mass number81
neutron number42
relative atomic mass
80.929454283 ± 0.000005802 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
70.4 ± 1 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1981
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Y

mass number82
neutron number43
relative atomic mass
81.926930189 ± 0.000005902 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8.3 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1980
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Y

mass number83
neutron number44
relative atomic mass
82.922484026 ± 0.00002 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
7.08 ± 0.08 m
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1962
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Y

mass number84
neutron number45
relative atomic mass
83.92067106 ± 0.000004615 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
39.5 ± 0.8 m
પ્રચક્રણ6
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1962
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Y

mass number85
neutron number46
relative atomic mass
84.916433039 ± 0.00002036 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.68 ± 0.05 h
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1952
પૅરિટી

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Y

mass number86
neutron number47
relative atomic mass
85.914886095 ± 0.000015182 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
14.74 ± 0.02 h
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Y

mass number87
neutron number48
relative atomic mass
86.9108761 ± 0.00000121 Da
g-factor
-0.38 ± 0.04
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
79.8 ± 0.3 h
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1940
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Y

mass number88
neutron number49
relative atomic mass
87.909501274 ± 0.00000161 Da
g-factor
-0.105 ± 0.0025
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
106.629 ± 0.024 d
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
0.16 ± 0.03
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Y

mass number89
neutron number50
relative atomic mass
88.905838156 ± 0.000000363 Da
g-factor
-0.274596 ± 0.00001
natural abundance
100
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1923
પૅરિટી-

90Y

mass number90
neutron number51
relative atomic mass
89.907141749 ± 0.000000379 Da
g-factor
-0.814 ± 0.004
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
64.05 ± 0.05 h
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
-0.125 ± 0.011
શોધની તારીખ1937
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

91Y

mass number91
neutron number52
relative atomic mass
90.907298048 ± 0.000001978 Da
g-factor
0.3278 ± 0.0016
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
58.51 ± 0.06 d
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1943
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

92Y

mass number92
neutron number53
relative atomic mass
91.908945752 ± 0.000009798 Da
g-factor
-0.335 ± 0.01
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.54 ± 0.01 h
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
0 ± 0.02
શોધની તારીખ1940
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

93Y

mass number93
neutron number54
relative atomic mass
92.909578434 ± 0.000011259 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10.18 ± 0.08 h
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

94Y

mass number94
neutron number55
relative atomic mass
93.911592062 ± 0.000006849 Da
g-factor
-0.12 ± 0.01
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
18.7 ± 0.1 m
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
-0.03 ± 0.03
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

95Y

mass number95
neutron number56
relative atomic mass
94.912819697 ± 0.000007277 Da
g-factor
-0.32 ± 0.06
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10.3 ± 0.1 m
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1959
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

96Y

mass number96
neutron number57
relative atomic mass
95.915909305 ± 0.000006521 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.34 ± 0.05 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1975
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

97Y

mass number97
neutron number58
relative atomic mass
96.918286702 ± 0.000007201 Da
g-factor
-0.24 ± 0.02
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.75 ± 0.03 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.055%

98Y

mass number98
neutron number59
relative atomic mass
97.922394841 ± 0.000008501 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
548 ± 2 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.33%

99Y

mass number99
neutron number60
relative atomic mass
98.924160839 ± 0.000007101 Da
g-factor
1.272 ± 0.008
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.484 ± 0.007 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
1.55 ± 0.17
શોધની તારીખ1975
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.77%

100Y

mass number100
neutron number61
relative atomic mass
99.927727678 ± 0.000012 Da
g-factor
0.6875 ± 0.0025
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
940 ± 30 ms
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

101Y

mass number101
neutron number62
relative atomic mass
100.930160817 ± 0.000007601 Da
g-factor
1.288 ± 0.008
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
426 ± 20 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
1.53 ± 0.17
શોધની તારીખ1983
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.3%

102Y

mass number102
neutron number63
relative atomic mass
101.934328471 ± 0.000004381 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
360 ± 40 ms
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1980
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.6%

103Y

mass number103
neutron number64
relative atomic mass
102.937243796 ± 0.000012029 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
239 ± 12 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

104Y

mass number104
neutron number65
relative atomic mass
103.941943 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
197 ± 4 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)

105Y

mass number105
neutron number66
relative atomic mass
104.945711 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
95 ± 9 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)82%
2n (2-neutron emission)

106Y

mass number106
neutron number67
relative atomic mass
105.950842 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
75 ± 6 ms
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1997
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

107Y

mass number107
neutron number68
relative atomic mass
106.954943 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
33.5 ± 0.3 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1997
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

108Y

mass number108
neutron number69
relative atomic mass
107.960515 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
30 ± 5 ms
પ્રચક્રણ6
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

109Y

mass number109
neutron number70
relative atomic mass
108.965131 ± 0.000751 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
25 ± 5 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Yttrium sublimed dendritic and 1cm3 cube

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકJohann Gadolin
શોધનું સ્થળFinland
શોધની તારીખ1789
etymologyFrom the Swedish village, Ytterby, where one of its minerals was first found.
ઉચ્ચારIT-ri-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
0.000013 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
natural abundance (ઉલ્કા)
0.00019 %
natural abundance (સૂર્ય)
0.000001 %
Abundance in Universe
0.0000007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8244
2p3.9968
2s10.3778
3d13.6029
3p15.9075
3s15.4485
4d23.0416
4p26.2544
4s24.7364
5s32.744