იტრიუმი

იტრიუმი (Y)

chemical element with symbol Y and atomic number 39
Atomic Number39
Atomic Weight88.90584
mass number89
Group3
Period5
Blockd
პროტონი39 p+
ნეიტრონი50 n0
ელექტრონი39 e-
Animated ბორის მოდელი of Y (იტრიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
180 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
163 pm
Metallic Radius
162 pm
იონური რადიუსი
90 pm
Crystal Radius
104 pm
Van der Waals radius
232 pm
density
4,47 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: იტრიუმი0153045607590105120135150165180195210225240pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
967 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
6,21726 eV/particle
ionization energy of Y (იტრიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
367 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
11,5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
424,7 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 9, 2
ბორის მოდელი: Y (იტრიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Y (იტრიუმი)
electron configuration[Kr] 4d1 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d1 5s2
Enhanced ბორის მოდელი of Y (იტრიუმი)
Orbital Diagram of Y (იტრიუმი)
ჟანგვის რიცხვი0, 1, 2, 3
ელექტროუარყოფითობა
1.22
Electrophilicity Index
0,9002558378903806 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3 618,15 K
Melting Point
1 795,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearancesilvery white
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0,0000106 1/K
molar heat capacity
26,53 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,298 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
1,8 MS/m
electrical resistivity
0,00000057 m Ω
ზეგამტარობა
1,3 K
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,0000000666 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,000000005921 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,0002978
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3,65 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
41 GPa
shear modulus
26 GPa
Young's modulus
64 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
0,24
speed of sound
3 300 m/s
კლასიფიცირება
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number21
Mendeleev Number12
Pettifor Number19
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
945,9 kJ/mol
polarizability
162 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
1,28
Neutron Mass Absorption
0,00059
quantum number2D3/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Yttrium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes34
Natural Isotopes1

75Y

mass number75
neutron number36
relative atomic mass
74,96584 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

76Y

mass number76
neutron number37
relative atomic mass
75,958937 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
28 ± 9 ms
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2001
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)

77Y

mass number77
neutron number38
relative atomic mass
76,950146 ± 0,000218 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
63 ± 17 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1999
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

78Y

mass number78
neutron number39
relative atomic mass
77,94399 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
54 ± 5 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1992
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

79Y

mass number79
neutron number40
relative atomic mass
78,937946 ± 0,000086 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
14,8 ± 0,6 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1992
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Y

mass number80
neutron number41
relative atomic mass
79,93435475 ± 0,000006701 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
30,1 ± 0,5 s
სპინი4
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1981
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Y

mass number81
neutron number42
relative atomic mass
80,929454283 ± 0,000005802 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
70,4 ± 1 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1981
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Y

mass number82
neutron number43
relative atomic mass
81,926930189 ± 0,000005902 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,3 ± 0,2 s
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1980
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Y

mass number83
neutron number44
relative atomic mass
82,922484026 ± 0,00002 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,08 ± 0,08 m
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1962
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Y

mass number84
neutron number45
relative atomic mass
83,92067106 ± 0,000004615 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
39,5 ± 0,8 m
სპინი6
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1962
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Y

mass number85
neutron number46
relative atomic mass
84,916433039 ± 0,00002036 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,68 ± 0,05 h
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1952
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Y

mass number86
neutron number47
relative atomic mass
85,914886095 ± 0,000015182 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
14,74 ± 0,02 h
სპინი4
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1951
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Y

mass number87
neutron number48
relative atomic mass
86,9108761 ± 0,00000121 Da
g-factor
-0,38 ± 0,04
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
79,8 ± 0,3 h
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1940
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Y

mass number88
neutron number49
relative atomic mass
87,909501274 ± 0,00000161 Da
g-factor
-0,105 ± 0,0025
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
106,629 ± 0,024 d
სპინი4
nuclear quadrupole moment
0,16 ± 0,03
აღმოჩენის თარიღი1948
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Y

mass number89
neutron number50
relative atomic mass
88,905838156 ± 0,000000363 Da
g-factor
-0,274596 ± 0,00001
natural abundance
100
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1923
parity-

90Y

mass number90
neutron number51
relative atomic mass
89,907141749 ± 0,000000379 Da
g-factor
-0,814 ± 0,004
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
64,05 ± 0,05 h
სპინი2
nuclear quadrupole moment
-0,125 ± 0,011
აღმოჩენის თარიღი1937
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

91Y

mass number91
neutron number52
relative atomic mass
90,907298048 ± 0,000001978 Da
g-factor
0,3278 ± 0,0016
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
58,51 ± 0,06 d
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1943
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

92Y

mass number92
neutron number53
relative atomic mass
91,908945752 ± 0,000009798 Da
g-factor
-0,335 ± 0,01
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,54 ± 0,01 h
სპინი2
nuclear quadrupole moment
0 ± 0,02
აღმოჩენის თარიღი1940
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

93Y

mass number93
neutron number54
relative atomic mass
92,909578434 ± 0,000011259 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
10,18 ± 0,08 h
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1948
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

94Y

mass number94
neutron number55
relative atomic mass
93,911592062 ± 0,000006849 Da
g-factor
-0,12 ± 0,01
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
18,7 ± 0,1 m
სპინი2
nuclear quadrupole moment
-0,03 ± 0,03
აღმოჩენის თარიღი1948
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

95Y

mass number95
neutron number56
relative atomic mass
94,912819697 ± 0,000007277 Da
g-factor
-0,32 ± 0,06
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
10,3 ± 0,1 m
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1959
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

96Y

mass number96
neutron number57
relative atomic mass
95,915909305 ± 0,000006521 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,34 ± 0,05 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1975
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

97Y

mass number97
neutron number58
relative atomic mass
96,918286702 ± 0,000007201 Da
g-factor
-0,24 ± 0,02
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,75 ± 0,03 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1970
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.055%

98Y

mass number98
neutron number59
relative atomic mass
97,922394841 ± 0,000008501 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
548 ± 2 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1970
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.33%

99Y

mass number99
neutron number60
relative atomic mass
98,924160839 ± 0,000007101 Da
g-factor
1,272 ± 0,008
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,484 ± 0,007 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
1,55 ± 0,17
აღმოჩენის თარიღი1975
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.77%

100Y

mass number100
neutron number61
relative atomic mass
99,927727678 ± 0,000012 Da
g-factor
0,6875 ± 0,0025
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
940 ± 30 ms
სპინი4
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1977
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

101Y

mass number101
neutron number62
relative atomic mass
100,930160817 ± 0,000007601 Da
g-factor
1,288 ± 0,008
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
426 ± 20 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
1,53 ± 0,17
აღმოჩენის თარიღი1983
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.3%

102Y

mass number102
neutron number63
relative atomic mass
101,934328471 ± 0,000004381 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
360 ± 40 ms
სპინი5
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1980
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.6%

103Y

mass number103
neutron number64
relative atomic mass
102,937243796 ± 0,000012029 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
239 ± 12 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

104Y

mass number104
neutron number65
relative atomic mass
103,941943 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
197 ± 4 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)

105Y

mass number105
neutron number66
relative atomic mass
104,945711 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
95 ± 9 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)82%
2n (2-neutron emission)

106Y

mass number106
neutron number67
relative atomic mass
105,950842 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
75 ± 6 ms
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1997
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

107Y

mass number107
neutron number68
relative atomic mass
106,954943 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
33,5 ± 0,3 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1997
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

108Y

mass number108
neutron number69
relative atomic mass
107,960515 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
30 ± 5 ms
სპინი6
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

109Y

mass number109
neutron number70
relative atomic mass
108,965131 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
25 ± 5 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Yttrium sublimed dendritic and 1cm3 cube

ისტორია

აღმომჩენიJohann Gadolin
location of discoveryFinland
აღმოჩენის თარიღი1789
ეტიმოლოგიაFrom the Swedish village, Ytterby, where one of its minerals was first found.
pronunciationIT-ri-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ოკეანე)
0,000013 mg/L
natural abundance (human body)
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,00019 %
natural abundance (მზე)
0,000001 %
Abundance in Universe
0,0000007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8244
2p3.9968
2s10.3778
3d13.6029
3p15.9075
3s15.4485
4d23.0416
4p26.2544
4s24.7364
5s32.744