யிற்றியம்

யிற்றியம் (Y)

chemical element with symbol Y and atomic number 39
Atomic Number39
Atomic Weight88.90584
திணிவெண்89
Group3
Period5
Blockd
நேர்மின்னி39 p+
நொதுமி50 n0
எதிர்மின்னி39 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Y (யிற்றியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
180 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
163 pm
Metallic Radius
162 pm
ionic radius
90 pm
Crystal Radius
104 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
232 pm
அடர்த்தி
4.47 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: யிற்றியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
967 kJ/mol
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
6.21726 eV/particle
ionization energy of Y (யிற்றியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
367 kJ/mol
enthalpy of fusion
11.5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
424.7 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 9, 2
போர் அணு மாதிரி: Y (யிற்றியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Y (யிற்றியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Kr] 4d1 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d1 5s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Y (யிற்றியம்)
Orbital Diagram of Y (யிற்றியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்0, 1, 2, 3
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.22
Electrophilicity Index
0.9002558378903806 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3,618.15 K
Melting Point
1,795.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery white
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.0000106 1/K
molar heat capacity
26.53 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.298 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
1.8 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000057 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
1.3 K
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.0000000666 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.000000005921 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.0002978
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3.65 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
41 GPa
shear modulus
26 GPa
யங்கின் மட்டு
64 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.24
ஒலியின் விரைவு
3,300 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number21
Mendeleev Number12
Pettifor Number19
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
945.9 kJ/mol
polarizability
162 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
1.28
Neutron Mass Absorption
0.00059
குவாண்டம் எண்2D3/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Yttrium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes34
Natural Isotopes1

75Y

திணிவெண்75
neutron number36
relative atomic mass
74.96584 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

76Y

திணிவெண்76
neutron number37
relative atomic mass
75.958937 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
28 ± 9 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2001
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)

77Y

திணிவெண்77
neutron number38
relative atomic mass
76.950146 ± 0.000218 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
63 ± 17 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

78Y

திணிவெண்78
neutron number39
relative atomic mass
77.94399 ± 0.00032 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
54 ± 5 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

79Y

திணிவெண்79
neutron number40
relative atomic mass
78.937946 ± 0.000086 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.8 ± 0.6 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Y

திணிவெண்80
neutron number41
relative atomic mass
79.93435475 ± 0.000006701 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
30.1 ± 0.5 s
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Y

திணிவெண்81
neutron number42
relative atomic mass
80.929454283 ± 0.000005802 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
70.4 ± 1 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Y

திணிவெண்82
neutron number43
relative atomic mass
81.926930189 ± 0.000005902 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.3 ± 0.2 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Y

திணிவெண்83
neutron number44
relative atomic mass
82.922484026 ± 0.00002 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.08 ± 0.08 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1962
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Y

திணிவெண்84
neutron number45
relative atomic mass
83.92067106 ± 0.000004615 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
39.5 ± 0.8 m
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1962
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Y

திணிவெண்85
neutron number46
relative atomic mass
84.916433039 ± 0.00002036 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.68 ± 0.05 h
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Y

திணிவெண்86
neutron number47
relative atomic mass
85.914886095 ± 0.000015182 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.74 ± 0.02 h
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Y

திணிவெண்87
neutron number48
relative atomic mass
86.9108761 ± 0.00000121 Da
g-factor
-0.38 ± 0.04
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
79.8 ± 0.3 h
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Y

திணிவெண்88
neutron number49
relative atomic mass
87.909501274 ± 0.00000161 Da
g-factor
-0.105 ± 0.0025
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
106.629 ± 0.024 d
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
0.16 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Y

திணிவெண்89
neutron number50
relative atomic mass
88.905838156 ± 0.000000363 Da
g-factor
-0.274596 ± 0.00001
natural abundance
100
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1923
parity-

90Y

திணிவெண்90
neutron number51
relative atomic mass
89.907141749 ± 0.000000379 Da
g-factor
-0.814 ± 0.004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
64.05 ± 0.05 h
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
-0.125 ± 0.011
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

91Y

திணிவெண்91
neutron number52
relative atomic mass
90.907298048 ± 0.000001978 Da
g-factor
0.3278 ± 0.0016
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
58.51 ± 0.06 d
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1943
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

92Y

திணிவெண்92
neutron number53
relative atomic mass
91.908945752 ± 0.000009798 Da
g-factor
-0.335 ± 0.01
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.54 ± 0.01 h
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
0 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

93Y

திணிவெண்93
neutron number54
relative atomic mass
92.909578434 ± 0.000011259 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.18 ± 0.08 h
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

94Y

திணிவெண்94
neutron number55
relative atomic mass
93.911592062 ± 0.000006849 Da
g-factor
-0.12 ± 0.01
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
18.7 ± 0.1 m
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
-0.03 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

95Y

திணிவெண்95
neutron number56
relative atomic mass
94.912819697 ± 0.000007277 Da
g-factor
-0.32 ± 0.06
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.3 ± 0.1 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1959
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

96Y

திணிவெண்96
neutron number57
relative atomic mass
95.915909305 ± 0.000006521 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.34 ± 0.05 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

97Y

திணிவெண்97
neutron number58
relative atomic mass
96.918286702 ± 0.000007201 Da
g-factor
-0.24 ± 0.02
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.75 ± 0.03 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.055%

98Y

திணிவெண்98
neutron number59
relative atomic mass
97.922394841 ± 0.000008501 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
548 ± 2 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.33%

99Y

திணிவெண்99
neutron number60
relative atomic mass
98.924160839 ± 0.000007101 Da
g-factor
1.272 ± 0.008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.484 ± 0.007 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
1.55 ± 0.17
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.77%

100Y

திணிவெண்100
neutron number61
relative atomic mass
99.927727678 ± 0.000012 Da
g-factor
0.6875 ± 0.0025
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
940 ± 30 ms
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

101Y

திணிவெண்101
neutron number62
relative atomic mass
100.930160817 ± 0.000007601 Da
g-factor
1.288 ± 0.008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
426 ± 20 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
1.53 ± 0.17
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.3%

102Y

திணிவெண்102
neutron number63
relative atomic mass
101.934328471 ± 0.000004381 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
360 ± 40 ms
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.6%

103Y

திணிவெண்103
neutron number64
relative atomic mass
102.937243796 ± 0.000012029 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
239 ± 12 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

104Y

திணிவெண்104
neutron number65
relative atomic mass
103.941943 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
197 ± 4 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)

105Y

திணிவெண்105
neutron number66
relative atomic mass
104.945711 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
95 ± 9 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)82%
2n (2-neutron emission)

106Y

திணிவெண்106
neutron number67
relative atomic mass
105.950842 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
75 ± 6 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

107Y

திணிவெண்107
neutron number68
relative atomic mass
106.954943 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
33.5 ± 0.3 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

108Y

திணிவெண்108
neutron number69
relative atomic mass
107.960515 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
30 ± 5 ms
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

109Y

திணிவெண்109
neutron number70
relative atomic mass
108.965131 ± 0.000751 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
25 ± 5 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Yttrium sublimed dendritic and 1cm3 cube

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Johann Gadolin
location of discoveryFinland
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1789
சொற்பிறப்பியல்From the Swedish village, Ytterby, where one of its minerals was first found.
pronunciationIT-ri-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.000013 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.00019 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.000001 %
Abundance in Universe
0.0000007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8244
2p3.9968
2s10.3778
3d13.6029
3p15.9075
3s15.4485
4d23.0416
4p26.2544
4s24.7364
5s32.744