ایتربیم

ایتربیم (Yb)

element with the atomic number of 70
عدد اتمی70
عدد جرمی173.045
عدد جرمی174
گروه
تناوب6
بلوکf
پروتون70 p+
نوترون104 n0
الکترون70 e-
Animated مدل بور of Yb (ایتربیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۷۵ pm
حجم مولی
۲۴٫۸ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۷۰ pm
Metallic Radius
شعاع یونی
۱۰۲ pm
Crystal Radius
۱۱۶ pm
شعاع واندروالسی
۲۲۶ pm
density
۶٫۹ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ایتربیم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
‎−۰٫۰۲ eV/particle
ionization energy
۶٫۲۵۴۱۶ eV/particle
ionization energy of Yb (ایتربیم)
آنتالپی تبخیر
۱۵۹ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۳٫۳۵ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۱۵۵٫۶ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 32, 8, 2
مدل بور: Yb (ایتربیم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Yb (ایتربیم)
آرایش اتمی[Xe] 4f14 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 6s2
Enhanced مدل بور of Yb (ایتربیم)
Orbital Diagram of Yb (ایتربیم)
عدد اکسایش0, 1, 2, 3
الکترونگاتیوی
Electrophilicity Index
۰٫۷۷۴۳۰۱۸۷۶۷۷۷۱۳۰۵ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۱٬۴۶۹٫۱۵ K
نقطه ذوب
۱٬۰۹۷٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearance
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۲۶۳ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۶٫۷۴ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۱۵۵ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۳٫۶ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۲۸ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۵۹ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۲ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۰۳۸۸
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالی مکعب چهره محور (FCC)
ثابت شبکه
۵٫۴۹ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
مدول حجمی
۳۱ GPa
مدول برشی
۹٫۹ GPa
مدول یانگ
۲۴ GPa
نسبت پواسون
۰٫۲۱
سرعت صوت
۱٬۵۹۰ m/s
دسته‌بندی
دستهلانتانیدها, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number18
Mendeleev Number39
Pettifor Number17
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۱۳۹ ± ۶ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۳۵
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۷۶
عدد کوانتومی1S0
گروه فضایی225 (Fm_3m)

ایزوتوپ‌های ایتربیم

ایزوتوپ های پایدار5
ایزوتوپ های ناپایدار33
Natural Isotopes7
Isotopic Composition17432.03%17432.03%17221.69%17221.69%17316.10%17316.10%17114.09%17114.09%17613.00%17613.00%1702.98%1702.98%1680.12%1680.12%

148Yb

عدد جرمی148
عدد جرمی78
جرم اتمی نسبی
۱۴۷٫۹۶۷۵۴۷ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

149Yb

عدد جرمی149
عدد جرمی79
جرم اتمی نسبی
۱۴۸٫۹۶۴۲۱۹ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۰۰ ± ۲۰۰ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2001
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)100%

150Yb

عدد جرمی150
عدد جرمی80
جرم اتمی نسبی
۱۴۹٫۹۵۸۳۱۴ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2000
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

151Yb

عدد جرمی151
عدد جرمی81
جرم اتمی نسبی
۱۵۰٫۹۵۵۴۰۲۴۵۳ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲۵۹۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۶ ± ۰٫۵ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1985
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

152Yb

عدد جرمی152
عدد جرمی82
جرم اتمی نسبی
۱۵۱٫۹۵۰۳۲۶۶۹۹ ± ۰٫۰۰۰۱۶۰۷۱۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۰۳ ± ۰٫۰۶ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1982
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

153Yb

عدد جرمی153
عدد جرمی83
جرم اتمی نسبی
۱۵۲٫۹۴۹۳۷۲ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۲ ± ۰٫۲ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1977
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)0.008%

154Yb

عدد جرمی154
عدد جرمی84
جرم اتمی نسبی
۱۵۳٫۹۴۶۳۹۵۶۹۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۸۵۵۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۰۹ ± ۲ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1964
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)92.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7.4%

155Yb

عدد جرمی155
عدد جرمی85
جرم اتمی نسبی
۱۵۴٫۹۴۵۷۸۳۲۱۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۷۸۲ Da
g-factor
‎−۰٫۲۶ ± ۰٫۰۰۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۷۹۳ ± ۰٫۰۲ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۵ ± ۰٫۳
تاریخ کشف1964
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

156Yb

عدد جرمی156
عدد جرمی86
جرم اتمی نسبی
۱۵۵٫۹۴۲۸۱۷۰۹۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۹۹۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۶٫۱ ± ۰٫۷ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1970
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

157Yb

عدد جرمی157
عدد جرمی87
جرم اتمی نسبی
۱۵۶٫۹۴۲۶۵۱۳۶۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۷۰۶ Da
g-factor
‎−۰٫۱۸۲ ± ۰٫۰۰۲۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۸٫۶ ± ۱ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1970
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

158Yb

عدد جرمی158
عدد جرمی88
جرم اتمی نسبی
۱۵۷٫۹۳۹۸۷۱۲۰۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۵۵۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۴۹ ± ۰٫۱۳ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0021%

159Yb

عدد جرمی159
عدد جرمی89
جرم اتمی نسبی
۱۵۸٫۹۴۰۰۶۰۲۵۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۸۸۷۴ Da
g-factor
‎−۰٫۱۴۶ ± ۰٫۰۰۳۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۶۷ ± ۰٫۰۹ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۲۲ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1975
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Yb

عدد جرمی160
عدد جرمی90
جرم اتمی نسبی
۱۵۹٫۹۳۷۵۵۹۲۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۸ ± ۰٫۲ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Yb

عدد جرمی161
عدد جرمی91
جرم اتمی نسبی
۱۶۰٫۹۳۷۹۱۲۳۸۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۶۲۱۱ Da
g-factor
‎−۰٫۲۱۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۲ ± ۰٫۲ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۱٫۰۳ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1974
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Yb

عدد جرمی162
عدد جرمی92
جرم اتمی نسبی
۱۶۱٫۹۳۵۷۷۹۳۴۲ ± ۰٫۰۰۰۰۱۶۲۱۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸٫۸۷ ± ۰٫۱۹ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1963
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Yb

عدد جرمی163
عدد جرمی93
جرم اتمی نسبی
۱۶۲٫۹۳۶۳۴۵۴۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۶۲۱۵ Da
g-factor
‎−۰٫۲۴۸۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱٫۰۵ ± ۰٫۳۵ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۱٫۲۴ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1967
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Yb

عدد جرمی164
عدد جرمی94
جرم اتمی نسبی
۱۶۳٫۹۳۴۵۰۰۷۴۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۶۲۱۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۵٫۸ ± ۱٫۷ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1960
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

165Yb

عدد جرمی165
عدد جرمی95
جرم اتمی نسبی
۱۶۴٫۹۳۵۲۷۰۲۴۱ ± ۰٫۰۰۰۰۲۸۴۹ Da
g-factor
۰٫۱۹۰۸ ± ۰٫۰۰۳۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۹ ± ۰٫۳ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۲٫۴۸ ± ۰٫۰۴
تاریخ کشف1964
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Yb

عدد جرمی166
عدد جرمی96
جرم اتمی نسبی
۱۶۵٫۹۳۳۸۷۶۴۳۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۵۱۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۶٫۷ ± ۰٫۱ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1954
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

167Yb

عدد جرمی167
عدد جرمی97
جرم اتمی نسبی
۱۶۶٫۹۳۴۹۵۴۰۶۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۲۵۱ Da
g-factor
۰٫۲۴۸۴ ± ۰٫۰۰۳۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷٫۵ ± ۰٫۲ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۲٫۷ ± ۰٫۰۴
تاریخ کشف1954
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Yb

عدد جرمی168
عدد جرمی98
جرم اتمی نسبی
۱۶۷٫۹۳۳۸۹۱۲۹۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
۰٫۱۲۳ ± ۰٫۰۰۳
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1938
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)
+ (double β+ decay)

169Yb

عدد جرمی169
عدد جرمی99
جرم اتمی نسبی
۱۶۸٫۹۳۵۱۸۴۲۰۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۹۱ Da
g-factor
‎−۰٫۱۸۰۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴ ± ۰٫۰۰۲۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۲٫۰۱۴ ± ۰٫۰۰۵ d
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۳٫۵۴ ± ۰٫۰۶
تاریخ کشف1946
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

170Yb

عدد جرمی170
عدد جرمی100
جرم اتمی نسبی
۱۶۹٫۹۳۴۷۶۷۲۴۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲٫۹۸۲ ± ۰٫۰۳۹
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1938
پاریته+

171Yb

عدد جرمی171
عدد جرمی101
جرم اتمی نسبی
۱۷۰٫۹۳۶۳۳۱۵۱۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱۳ Da
g-factor
۰٫۹۸۴۶ ± ۰٫۰۰۰۸
natural abundance
۱۴٫۰۸۶ ± ۰٫۱۴
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1934
پاریته-

172Yb

عدد جرمی172
عدد جرمی102
جرم اتمی نسبی
۱۷۱٫۹۳۶۳۸۶۶۵۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲۱٫۶۸۶ ± ۰٫۱۳
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1934
پاریته+

173Yb

عدد جرمی173
عدد جرمی103
جرم اتمی نسبی
۱۷۲٫۹۳۸۲۱۶۲۱۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱۲ Da
g-factor
‎−۰٫۲۷۱۲ ± ۰٫۰۰۰۲۴
natural abundance
۱۶٫۱۰۳ ± ۰٫۰۶۳
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۲٫۸ ± ۰٫۰۴
تاریخ کشف1934
پاریته-

174Yb

عدد جرمی174
عدد جرمی104
جرم اتمی نسبی
۱۷۳٫۹۳۸۸۶۷۵۴۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
۳۲٫۰۲۵ ± ۰٫۰۸
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1934
پاریته+

175Yb

عدد جرمی175
عدد جرمی105
جرم اتمی نسبی
۱۷۴٫۹۴۱۲۸۱۹۰۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۷۶ Da
g-factor
۰٫۲۱۸۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴ ± ۰٫۰۰۲۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۱۸۵ ± ۰٫۰۰۱ d
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۳٫۵۲ ± ۰٫۰۵
تاریخ کشف1945
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

176Yb

عدد جرمی176
عدد جرمی106
جرم اتمی نسبی
۱۷۵٫۹۴۲۵۷۴۷۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
۱۲٫۹۹۵ ± ۰٫۰۸۳
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1934
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
(double β decay)
α (α emission)

177Yb

عدد جرمی177
عدد جرمی107
جرم اتمی نسبی
۱۷۶٫۹۴۵۲۶۳۸۴۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۲۳۶ Da
g-factor
‎−۰٫۱۵۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴ ± ۰٫۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۹۱۱ ± ۰٫۰۰۳ h
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
۴٫۰۳ ± ۰٫۰۶
تاریخ کشف1945
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

178Yb

عدد جرمی178
عدد جرمی108
جرم اتمی نسبی
۱۷۷٫۹۴۶۶۶۹۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۰۷۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۴ ± ۳ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1973
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

179Yb

عدد جرمی179
عدد جرمی109
جرم اتمی نسبی
۱۷۸٫۹۴۹۹۳ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸ ± ۰٫۴ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1982
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

180Yb

عدد جرمی180
عدد جرمی110
جرم اتمی نسبی
۱۷۹٫۹۵۱۹۹۱ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۴ ± ۰٫۵ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1987
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

181Yb

عدد جرمی181
عدد جرمی111
جرم اتمی نسبی
۱۸۰٫۹۵۵۸۹ ± ۰٫۰۰۰۳۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2000
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

182Yb

عدد جرمی182
عدد جرمی112
جرم اتمی نسبی
۱۸۱٫۹۵۸۲۳۹ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2012
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

183Yb

عدد جرمی183
عدد جرمی113
جرم اتمی نسبی
۱۸۲٫۹۶۲۴۲۶ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2012
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

184Yb

عدد جرمی184
عدد جرمی114
جرم اتمی نسبی
۱۸۳٫۹۶۵۰۰۲ ± ۰٫۰۰۰۵۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2012
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

185Yb

عدد جرمی185
عدد جرمی115
جرم اتمی نسبی
۱۸۴٫۹۶۹۴۲۵ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2012
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
Ytterbium element

تاریخ

کاشفJean de Marignac
مکان کشفSwitzerland
تاریخ کشف1878
ریشه‌شناسیNamed for the Swedish village of Ytterby.
pronunciationi-TUR-bi-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۳٫۲ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۰۰۸۲ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۰۱۸ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۰۱ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۲ %

Nuclear Screening Constants

1s1.3611
2p4.3716
2s18.306
3d13.6033
3p20.6635
3s21.2398
4d36.4104
4f40.568
4p33.598
4s32.4824
5p52.1685
5s49.85
6s61.4068