ઇટર્બિયમનો

ઇટર્બિયમનો (Yb)

element with the atomic number of 70
Atomic Number70
Atomic Weight173.045
mass number174
Group
Period6
Blockf
પ્રોટોન70 p+
neutron104 n0
ઈલેક્ટ્રોન70 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Yb (ઇટર્બિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
175 pm
molar volume
Covalent Radius
170 pm
Metallic Radius
ionic radius
102 pm
Crystal Radius
116 pm
Van der Waals radius
226 pm
density
6.9 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ઇટર્બિયમનો0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
6.25416 eV/particle
ionization energy of Yb (ઇટર્બિયમનો)
enthalpy of vaporization
159 kJ/mol
enthalpy of fusion
3.35 kJ/mol
standard enthalpy of formation
155.6 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 8, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Yb (ઇટર્બિયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Yb (ઇટર્બિયમનો)
electron configuration[Xe] 4f14 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 6s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Yb (ઇટર્બિયમનો)
Orbital Diagram of Yb (ઇટર્બિયમનો)
oxidation number0, 1, 2, 3
વિદ્યુતઋણતા
Electrophilicity Index
0.7743018767771305 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
1,469.15 K
Melting Point
1,097.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Silver
appearance
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0.0000263 1/K
molar heat capacity
26.74 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.155 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
3.6 MS/m
electrical resistivity
0.00000028 m Ω
superconductivity
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000059 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.00000000102 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0000388
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
5.49 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
bulk modulus
31 GPa
shear modulus
9.9 GPa
Young's modulus
24 GPa
Poisson's ratio
0.21
અવાજની ઝડપ
1,590 m/s
classification
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number18
Mendeleev Number39
Pettifor Number17
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
139 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
35
Neutron Mass Absorption
0.0076
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Ytterbium

Stable Isotopes5
Unstable Isotopes33
Natural Isotopes7
Isotopic Composition17432.03%17432.03%17221.69%17221.69%17316.10%17316.10%17114.09%17114.09%17613.00%17613.00%1702.98%1702.98%1680.12%1680.12%

148Yb

mass number148
neutron number78
relative atomic mass
147.967547 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

149Yb

mass number149
neutron number79
relative atomic mass
148.964219 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
700 ± 200 ms
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2001
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)100%

150Yb

mass number150
neutron number80
relative atomic mass
149.958314 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2000
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

151Yb

mass number151
neutron number81
relative atomic mass
150.955402453 ± 0.000322591 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.6 ± 0.5 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1985
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

152Yb

mass number152
neutron number82
relative atomic mass
151.950326699 ± 0.000160718 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.03 ± 0.06 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1982
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

153Yb

mass number153
neutron number83
relative atomic mass
152.949372 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.2 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)0.008%

154Yb

mass number154
neutron number84
relative atomic mass
153.946395696 ± 0.000018551 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
409 ± 2 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1964
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)92.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7.4%

155Yb

mass number155
neutron number85
relative atomic mass
154.945783216 ± 0.00001782 Da
g-factor
-0.26 ± 0.0057142857142857
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.793 ± 0.02 s
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
-0.5 ± 0.3
શોધની તારીખ1964
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

156Yb

mass number156
neutron number86
relative atomic mass
155.942817096 ± 0.000009992 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
26.1 ± 0.7 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

157Yb

mass number157
neutron number87
relative atomic mass
156.942651368 ± 0.000011706 Da
g-factor
-0.182 ± 0.0022857142857143
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
38.6 ± 1 s
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

158Yb

mass number158
neutron number88
relative atomic mass
157.939871202 ± 0.000008559 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.49 ± 0.13 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0021%

159Yb

mass number159
neutron number89
relative atomic mass
158.940060257 ± 0.000018874 Da
g-factor
-0.146 ± 0.0032
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.67 ± 0.09 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
-0.22 ± 0.02
શોધની તારીખ1975
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Yb

mass number160
neutron number90
relative atomic mass
159.93755921 ± 0.0000059 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.8 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Yb

mass number161
neutron number91
relative atomic mass
160.937912384 ± 0.000016211 Da
g-factor
-0.21733333333333 ± 0.0053333333333333
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.2 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
1.03 ± 0.02
શોધની તારીખ1974
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Yb

mass number162
neutron number92
relative atomic mass
161.935779342 ± 0.000016213 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
18.87 ± 0.19 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1963
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Yb

mass number163
neutron number93
relative atomic mass
162.936345406 ± 0.000016215 Da
g-factor
-0.24866666666667 ± 0.0053333333333333
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
11.05 ± 0.35 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
1.24 ± 0.02
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Yb

mass number164
neutron number94
relative atomic mass
163.934500743 ± 0.000016217 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
75.8 ± 1.7 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1960
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

165Yb

mass number165
neutron number95
relative atomic mass
164.935270241 ± 0.00002849 Da
g-factor
0.1908 ± 0.0032
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.9 ± 0.3 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
2.48 ± 0.04
શોધની તારીખ1964
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Yb

mass number166
neutron number96
relative atomic mass
165.933876439 ± 0.000007515 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
56.7 ± 0.1 h
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

167Yb

mass number167
neutron number97
relative atomic mass
166.934954069 ± 0.000004251 Da
g-factor
0.2484 ± 0.0032
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
17.5 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
2.7 ± 0.04
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Yb

mass number168
neutron number98
relative atomic mass
167.933891297 ± 0.0000001 Da
g-factor
0
natural abundance
0.123 ± 0.003
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1938
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)
+ (double β+ decay)

169Yb

mass number169
neutron number99
relative atomic mass
168.935184208 ± 0.000000191 Da
g-factor
-0.18085714285714 ± 0.0022857142857143
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
32.014 ± 0.005 d
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
3.54 ± 0.06
શોધની તારીખ1946
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

170Yb

mass number170
neutron number100
relative atomic mass
169.934767242 ± 0.000000011 Da
g-factor
0
natural abundance
2.982 ± 0.039
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1938
પૅરિટી+

171Yb

mass number171
neutron number101
relative atomic mass
170.936331515 ± 0.000000013 Da
g-factor
0.9846 ± 0.0008
natural abundance
14.086 ± 0.14
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1934
પૅરિટી-

172Yb

mass number172
neutron number102
relative atomic mass
171.936386654 ± 0.000000014 Da
g-factor
0
natural abundance
21.686 ± 0.13
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1934
પૅરિટી+

173Yb

mass number173
neutron number103
relative atomic mass
172.938216211 ± 0.000000012 Da
g-factor
-0.2712 ± 0.00024
natural abundance
16.103 ± 0.063
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
2.8 ± 0.04
શોધની તારીખ1934
પૅરિટી-

174Yb

mass number174
neutron number104
relative atomic mass
173.938867545 ± 0.000000011 Da
g-factor
0
natural abundance
32.025 ± 0.08
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1934
પૅરિટી+

175Yb

mass number175
neutron number105
relative atomic mass
174.941281907 ± 0.000000076 Da
g-factor
0.21885714285714 ± 0.0022857142857143
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.185 ± 0.001 d
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
3.52 ± 0.05
શોધની તારીખ1945
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

176Yb

mass number176
neutron number106
relative atomic mass
175.942574706 ± 0.000000015 Da
g-factor
0
natural abundance
12.995 ± 0.083
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1934
પૅરિટી+

decay modeintensity
(double β decay)
α (α emission)

177Yb

mass number177
neutron number107
relative atomic mass
176.945263846 ± 0.000000236 Da
g-factor
-0.15444444444444 ± 0.0033333333333333
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.911 ± 0.003 h
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
4.03 ± 0.06
શોધની તારીખ1945
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

178Yb

mass number178
neutron number108
relative atomic mass
177.9466694 ± 0.000007072 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
74 ± 3 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1973
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

179Yb

mass number179
neutron number109
relative atomic mass
178.94993 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8 ± 0.4 m
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1982
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

180Yb

mass number180
neutron number110
relative atomic mass
179.951991 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.4 ± 0.5 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1987
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

181Yb

mass number181
neutron number111
relative atomic mass
180.95589 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2000
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)

182Yb

mass number182
neutron number112
relative atomic mass
181.958239 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)

183Yb

mass number183
neutron number113
relative atomic mass
182.962426 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)

184Yb

mass number184
neutron number114
relative atomic mass
183.965002 ± 0.00054 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)

185Yb

mass number185
neutron number115
relative atomic mass
184.969425 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)
Ytterbium element

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકJean de Marignac
શોધનું સ્થળSwitzerland
શોધની તારીખ1878
etymologyNamed for the Swedish village of Ytterby.
ઉચ્ચારi-TUR-bi-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
3.2 mg/kg
natural abundance (ocean)
0.00000082 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
natural abundance (ઉલ્કા)
0.000018 %
natural abundance (સૂર્ય)
0.0000001 %
Abundance in Universe
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3611
2p4.3716
2s18.306
3d13.6033
3p20.6635
3s21.2398
4d36.4104
4f40.568
4p33.598
4s32.4824
5p52.1685
5s49.85
6s61.4068