زیرکونیم

زیرکونیم (Zr)

از عناصر جدول تناوبی عنصرها
عدد اتمی40
عدد جرمی91.224
عدد جرمی90
گروه4
تناوب5
بلوکd
پروتون40 p+
نوترون50 n0
الکترون40 e-
Animated مدل بور of Zr (زیرکونیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۵۵ pm
حجم مولی
۱۴٫۱ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۵۴ pm
Metallic Radius
۱۴۵ pm
شعاع یونی
۵۹ pm
Crystal Radius
۷۳ pm
شعاع واندروالسی
۲۲۳ pm
density
۶٫۵۲ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: زیرکونیم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۰٫۴۲۶ eV/particle
ionization energy
۶٫۶۳۳۹ eV/particle
ionization energy of Zr (زیرکونیم)
آنتالپی تبخیر
۵۶۷ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۱۹٫۲ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۶۱۰ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 10, 2
مدل بور: Zr (زیرکونیم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Zr (زیرکونیم)
آرایش اتمی[Kr] 4d2 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d2 5s2
Enhanced مدل بور of Zr (زیرکونیم)
Orbital Diagram of Zr (زیرکونیم)
عدد اکسایش-2, 0, 1, 2, 3, 4
الکترونگاتیوی
1.33
Electrophilicity Index
۱٫۰۰۳۶۰۴۰۳۶۹۹۳۱۸۶۲ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۴٬۶۷۹٫۱۵ K
نقطه ذوب
۲٬۱۲۷٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery white
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۲۲٫۷ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۰۵۷ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۵٫۳۶ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۲۷۸ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۲٫۴ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۴۲ m Ω
ابررسانایی
۰٫۶۱ K
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱۶۸ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۳ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۱۰۹
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیشش ضلعی ساده (HEX)
ثابت شبکه
۳٫۲۳ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
خواص مکانیکی مواد
سختی
۵ MPa
مدول حجمی
مدول برشی
۳۳ GPa
مدول یانگ
۶۸ GPa
نسبت پواسون
۰٫۳۴
سرعت صوت
۳٬۸۰۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number49
Mendeleev Number44
Pettifor Number49
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۱۱۲ ± ۱۳ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۰٫۱۸۴
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۰۶۶
عدد کوانتومی3F2
گروه فضایی194 (P63/mmc)

ایزوتوپ‌های زیرکونیم

ایزوتوپ های پایدار3
ایزوتوپ های ناپایدار34
Natural Isotopes5
Isotopic Composition9051.45%9051.45%9217.15%9217.15%9417.38%9417.38%9111.22%9111.22%962.80%962.80%

77Zr

عدد جرمی77
عدد جرمی37
جرم اتمی نسبی
۷۶٫۹۶۶۰۷۶ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2017
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

78Zr

عدد جرمی78
عدد جرمی38
جرم اتمی نسبی
۷۷٫۹۵۶۱۴۶ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2001
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

79Zr

عدد جرمی79
عدد جرمی39
جرم اتمی نسبی
۷۸٫۹۴۹۷۹ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۶ ± ۳۰ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1999
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

80Zr

عدد جرمی80
عدد جرمی40
جرم اتمی نسبی
۷۹٫۹۴۱۲۱۳ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۶ ± ۰٫۶ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1987
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Zr

عدد جرمی81
عدد جرمی41
جرم اتمی نسبی
۸۰٫۹۳۸۲۴۵ ± ۰٫۰۰۰۰۹۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۵ ± ۰٫۴ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1997
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.12%

82Zr

عدد جرمی82
عدد جرمی42
جرم اتمی نسبی
۸۱٫۹۳۱۷۰۷۴۹۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۲ ± ۵ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1982
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Zr

عدد جرمی83
عدد جرمی43
جرم اتمی نسبی
۸۲٫۹۲۹۲۴۰۹۲۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۹۰۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۲ ± ۲ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1974
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

84Zr

عدد جرمی84
عدد جرمی44
جرم اتمی نسبی
۸۳٫۹۲۳۳۲۵۶۶۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۹۰۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۵٫۸ ± ۰٫۵ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1977
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Zr

عدد جرمی85
عدد جرمی45
جرم اتمی نسبی
۸۴٫۹۲۱۴۴۳۱۹۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۹۰۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۸۶ ± ۰٫۰۴ m
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1963
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Zr

عدد جرمی86
عدد جرمی46
جرم اتمی نسبی
۸۵٫۹۱۶۲۹۶۸۱۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۸۲۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۶٫۵ ± ۰٫۱ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1951
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Zr

عدد جرمی87
عدد جرمی47
جرم اتمی نسبی
۸۶٫۹۱۴۸۱۷۳۳۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۴۵ Da
g-factor
‎−۰٫۱۹۸۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۶۸ ± ۰٫۰۱ h
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۴۲ ± ۰٫۰۵
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Zr

عدد جرمی88
عدد جرمی48
جرم اتمی نسبی
۸۷٫۹۱۰۲۲۰۷۱۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۳٫۴ ± ۰٫۳ d
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1951
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

89Zr

عدد جرمی89
عدد جرمی49
جرم اتمی نسبی
۸۸٫۹۰۸۸۷۹۷۵۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۹۸۳ Da
g-factor
‎−۰٫۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲ ± ۰٫۰۰۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۸٫۳۶ ± ۰٫۰۲۳ h
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۲۸ ± ۰٫۱
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Zr

عدد جرمی90
عدد جرمی50
جرم اتمی نسبی
۸۹٫۹۰۴۶۹۸۷۵۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۲۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
۵۱٫۴۵ ± ۰٫۰۴
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1924
پاریته+

91Zr

عدد جرمی91
عدد جرمی51
جرم اتمی نسبی
۹۰٫۹۰۵۶۴۰۲۰۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۰۱ Da
g-factor
natural abundance
۱۱٫۲۲ ± ۰٫۰۵
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۱۷۶ ± ۰٫۰۰۳
تاریخ کشف1934
پاریته+

92Zr

عدد جرمی92
عدد جرمی52
جرم اتمی نسبی
۹۱٫۹۰۵۰۳۵۳۳۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۰۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
۱۷٫۱۵ ± ۰٫۰۳
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1924
پاریته+

93Zr

عدد جرمی93
عدد جرمی53
جرم اتمی نسبی
۹۲٫۹۰۶۴۷۰۶۶۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۴۸۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۶۱ ± ۰٫۰۵ My
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

94Zr

عدد جرمی94
عدد جرمی54
جرم اتمی نسبی
۹۳٫۹۰۶۳۱۲۵۲۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۷۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
۱۷٫۳۸ ± ۰٫۰۴
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1924
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
(double β decay)

95Zr

عدد جرمی95
عدد جرمی55
جرم اتمی نسبی
۹۴٫۹۰۸۰۴۰۲۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۹۳۳ Da
g-factor
۰٫۴۵۲ ± ۰٫۰۰۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۴٫۰۳۲ ± ۰٫۰۰۶ d
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۲۲ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1946
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

96Zr

عدد جرمی96
عدد جرمی56
جرم اتمی نسبی
۹۵٫۹۰۸۲۷۷۶۱۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲٫۸ ± ۰٫۰۲
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۳٫۴ ± ۱٫۷ Ey
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1934
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
(double β decay)100%

97Zr

عدد جرمی97
عدد جرمی57
جرم اتمی نسبی
۹۶٫۹۱۰۹۶۳۸۰۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۳ Da
g-factor
‎−۱٫۸۷۲ ± ۰٫۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۶٫۷۴۹ ± ۰٫۰۰۸ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1951
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

98Zr

عدد جرمی98
عدد جرمی58
جرم اتمی نسبی
۹۷٫۹۱۲۷۴۰۴۴۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۰۶۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰٫۷ ± ۰٫۴ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

99Zr

عدد جرمی99
عدد جرمی59
جرم اتمی نسبی
۹۸٫۹۱۶۶۷۵۰۸۱ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۲۷۱ Da
g-factor
‎−۱٫۸۵۸ ± ۰٫۰۰۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۱ ± ۰٫۱ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1970
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

100Zr

عدد جرمی100
عدد جرمی60
جرم اتمی نسبی
۹۹٫۹۱۸۰۱۰۴۹۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۷۴۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۱ ± ۰٫۴ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1970
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

101Zr

عدد جرمی101
عدد جرمی61
جرم اتمی نسبی
۱۰۰٫۹۲۱۴۵۸۴۵۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۹۴۴ Da
g-factor
‎−۰٫۱۸۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۲۹ ± ۰٫۰۸ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۸۱ ± ۰٫۰۶
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

102Zr

عدد جرمی102
عدد جرمی62
جرم اتمی نسبی
۱۰۱٫۹۲۳۱۵۴۱۸۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۴۰۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۰۱ ± ۰٫۰۸ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1970
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

103Zr

عدد جرمی103
عدد جرمی63
جرم اتمی نسبی
۱۰۲٫۹۲۷۲۰۴۰۵۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۳۸ ± ۰٫۰۷ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1987
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

104Zr

عدد جرمی104
عدد جرمی64
جرم اتمی نسبی
۱۰۳٫۹۲۹۴۴۹۱۹۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۲۰ ± ۲۸ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1990
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

105Zr

عدد جرمی105
عدد جرمی65
جرم اتمی نسبی
۱۰۴٫۹۳۴۰۲۱۸۳۲ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۷۰ ± ۲۸ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1992
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

106Zr

عدد جرمی106
عدد جرمی66
جرم اتمی نسبی
۱۰۵٫۹۳۶۹۳ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷۹ ± ۶ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%

107Zr

عدد جرمی107
عدد جرمی67
جرم اتمی نسبی
۱۰۶٫۹۴۲۰۰۷ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴۵٫۷ ± ۲٫۴ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%

108Zr

عدد جرمی108
عدد جرمی68
جرم اتمی نسبی
۱۰۷٫۹۴۵۳۰۳ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۸٫۵ ± ۲ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

109Zr

عدد جرمی109
عدد جرمی69
جرم اتمی نسبی
۱۰۸٫۹۵۰۹۰۷ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۶ ± ۳ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

110Zr

عدد جرمی110
عدد جرمی70
جرم اتمی نسبی
۱۰۹٫۹۵۴۶۷۵ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۷٫۵ ± ۲ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

111Zr

عدد جرمی111
عدد جرمی71
جرم اتمی نسبی
۱۱۰٫۹۶۰۸۳۷ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۴ ± ۰٫۵ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

112Zr

عدد جرمی112
عدد جرمی72
جرم اتمی نسبی
۱۱۱٫۹۶۵۱۹۶ ± ۰٫۰۰۰۷۵۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۳ ± ۲۱ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

113Zr

عدد جرمی113
عدد جرمی73
جرم اتمی نسبی
۱۱۲٫۹۷۱۷۲۳ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2018
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Zirconium crystal bar and 1cm3 cube

تاریخ

کاشفMartin Klaproth
مکان کشفGermany
تاریخ کشف1789
ریشه‌شناسیFrom the mineral, zircon.
pronunciationzer-KO-ni-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۱۶۵ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۳ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۰٫۰۰۰۰۰۵ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۶۶ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۴ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۵ %

Nuclear Screening Constants

1s0.841
2p4.0072
2s10.6262
3d14.4331
3p16.1545
3s15.6385
4d26.9284
4p26.54
4s25.0984
5s33.5545