ცირკონიუმი

ცირკონიუმი (Zr)

chemical element with symbol Zr and atomic number 40
Atomic Number40
Atomic Weight91.224
mass number90
Group4
Period5
Blockd
პროტონი40 p+
ნეიტრონი50 n0
ელექტრონი40 e-
Animated ბორის მოდელი of Zr (ცირკონიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
155 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
154 pm
Metallic Radius
145 pm
იონური რადიუსი
59 pm
Crystal Radius
73 pm
Van der Waals radius
223 pm
density
6,52 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ცირკონიუმი0153045607590105120135150165180195210225240pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Zr (ცირკონიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
567 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
19,2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
610 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 10, 2
ბორის მოდელი: Zr (ცირკონიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Zr (ცირკონიუმი)
electron configuration[Kr] 4d2 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d2 5s2
Enhanced ბორის მოდელი of Zr (ცირკონიუმი)
Orbital Diagram of Zr (ცირკონიუმი)
ჟანგვის რიცხვი-2, 0, 1, 2, 3, 4
ელექტროუარყოფითობა
1.33
Electrophilicity Index
1,0036040369931862 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
4 679,15 K
Melting Point
2 127,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearancesilvery white
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
22,7 W/(m K)
thermal expansion
0,0000057 1/K
molar heat capacity
25,36 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,278 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
2,4 MS/m
electrical resistivity
0,00000042 m Ω
ზეგამტარობა
0,61 K
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,0000000168 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,00000000153 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,000109
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3,23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
სიმტკიცე
5 MPa
bulk modulus
shear modulus
33 GPa
Young's modulus
68 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
0,34
speed of sound
3 800 m/s
კლასიფიცირება
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number49
Mendeleev Number44
Pettifor Number49
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
112 ± 13 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
0,184
Neutron Mass Absorption
0,00066
quantum number3F2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Zirconium

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes34
Natural Isotopes5
Isotopic Composition9051.45%9051.45%9217.15%9217.15%9417.38%9417.38%9111.22%9111.22%962.80%962.80%

77Zr

mass number77
neutron number37
relative atomic mass
76,966076 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2017
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

78Zr

mass number78
neutron number38
relative atomic mass
77,956146 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2001
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

79Zr

mass number79
neutron number39
relative atomic mass
78,94979 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
56 ± 30 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1999
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

80Zr

mass number80
neutron number40
relative atomic mass
79,941213 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,6 ± 0,6 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1987
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Zr

mass number81
neutron number41
relative atomic mass
80,938245 ± 0,000099 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,5 ± 0,4 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1997
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.12%

82Zr

mass number82
neutron number42
relative atomic mass
81,931707497 ± 0,0000017 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
32 ± 5 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1982
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Zr

mass number83
neutron number43
relative atomic mass
82,929240926 ± 0,000006902 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
42 ± 2 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1974
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

84Zr

mass number84
neutron number44
relative atomic mass
83,923325663 ± 0,000005903 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
25,8 ± 0,5 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1977
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Zr

mass number85
neutron number45
relative atomic mass
84,921443199 ± 0,000006902 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,86 ± 0,04 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1963
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Zr

mass number86
neutron number46
relative atomic mass
85,916296814 ± 0,000003827 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
16,5 ± 0,1 h
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1951
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Zr

mass number87
neutron number47
relative atomic mass
86,914817338 ± 0,00000445 Da
g-factor
-0,19866666666667 ± 0,0011111111111111
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,68 ± 0,01 h
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
0,42 ± 0,05
აღმოჩენის თარიღი1948
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Zr

mass number88
neutron number48
relative atomic mass
87,910220715 ± 0,0000058 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
83,4 ± 0,3 d
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1951
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

89Zr

mass number89
neutron number49
relative atomic mass
88,908879751 ± 0,000002983 Da
g-factor
-0,23222222222222 ± 0,0013333333333333
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
78,36 ± 0,023 h
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
0,28 ± 0,1
აღმოჩენის თარიღი1948
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Zr

mass number90
neutron number50
relative atomic mass
89,904698755 ± 0,000000126 Da
g-factor
0
natural abundance
51,45 ± 0,04
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1924
parity+

91Zr

mass number91
neutron number51
relative atomic mass
90,905640205 ± 0,000000101 Da
g-factor
natural abundance
11,22 ± 0,05
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
-0,176 ± 0,003
აღმოჩენის თარიღი1934
parity+

92Zr

mass number92
neutron number52
relative atomic mass
91,905035336 ± 0,000000101 Da
g-factor
0
natural abundance
17,15 ± 0,03
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1924
parity+

93Zr

mass number93
neutron number53
relative atomic mass
92,906470661 ± 0,000000489 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,61 ± 0,05 My
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1950
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

94Zr

mass number94
neutron number54
relative atomic mass
93,906312523 ± 0,000000175 Da
g-factor
0
natural abundance
17,38 ± 0,04
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1924
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
(double β decay)

95Zr

mass number95
neutron number55
relative atomic mass
94,908040276 ± 0,000000933 Da
g-factor
0,452 ± 0,008
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
64,032 ± 0,006 d
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,22 ± 0,02
აღმოჩენის თარიღი1946
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

96Zr

mass number96
neutron number56
relative atomic mass
95,908277615 ± 0,000000122 Da
g-factor
0
natural abundance
2,8 ± 0,02
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
23,4 ± 1,7 Ey
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1934
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
(double β decay)100%

97Zr

mass number97
neutron number57
relative atomic mass
96,910963802 ± 0,00000013 Da
g-factor
-1,872 ± 0,01
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
16,749 ± 0,008 h
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1951
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

98Zr

mass number98
neutron number58
relative atomic mass
97,912740448 ± 0,000009065 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
30,7 ± 0,4 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

99Zr

mass number99
neutron number59
relative atomic mass
98,916675081 ± 0,000011271 Da
g-factor
-1,858 ± 0,008
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,1 ± 0,1 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1970
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

100Zr

mass number100
neutron number60
relative atomic mass
99,918010499 ± 0,000008742 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,1 ± 0,4 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1970
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

101Zr

mass number101
neutron number61
relative atomic mass
100,921458454 ± 0,000008944 Da
g-factor
-0,18133333333333 ± 0,0053333333333333
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,29 ± 0,08 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
0,81 ± 0,06
აღმოჩენის თარიღი1972
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

102Zr

mass number102
neutron number62
relative atomic mass
101,923154181 ± 0,000009401 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,01 ± 0,08 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1970
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

103Zr

mass number103
neutron number63
relative atomic mass
102,927204054 ± 0,0000099 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,38 ± 0,07 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1987
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

104Zr

mass number104
neutron number64
relative atomic mass
103,929449193 ± 0,00001 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
920 ± 28 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1990
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

105Zr

mass number105
neutron number65
relative atomic mass
104,934021832 ± 0,000013 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
670 ± 28 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1992
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

106Zr

mass number106
neutron number66
relative atomic mass
105,93693 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
179 ± 6 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%

107Zr

mass number107
neutron number67
relative atomic mass
106,942007 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
145,7 ± 2,4 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%

108Zr

mass number108
neutron number68
relative atomic mass
107,945303 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
78,5 ± 2 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1997
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

109Zr

mass number109
neutron number69
relative atomic mass
108,950907 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
56 ± 3 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1997
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

110Zr

mass number110
neutron number70
relative atomic mass
109,954675 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
37,5 ± 2 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1997
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

111Zr

mass number111
neutron number71
relative atomic mass
110,960837 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
24 ± 0,5 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

112Zr

mass number112
neutron number72
relative atomic mass
111,965196 ± 0,000751 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
43 ± 21 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

113Zr

mass number113
neutron number73
relative atomic mass
112,971723 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2018
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Zirconium crystal bar and 1cm3 cube

ისტორია

აღმომჩენიMartin Klaproth
location of discoveryGermany
აღმოჩენის თარიღი1789
ეტიმოლოგიაFrom the mineral, zircon.
pronunciationzer-KO-ni-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
165 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,00003 mg/L
natural abundance (human body)
0,000005 %
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,00066 %
natural abundance (მზე)
0,000004 %
Abundance in Universe
0,000005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.841
2p4.0072
2s10.6262
3d14.4331
3p16.1545
3s15.6385
4d26.9284
4p26.54
4s25.0984
5s33.5545