செர்கோனியம்

செர்கோனியம் (Zr)

chemical element with symbol Zr and atomic number 40
Atomic Number40
Atomic Weight91.224
திணிவெண்90
Group4
Period5
Blockd
நேர்மின்னி40 p+
நொதுமி50 n0
எதிர்மின்னி40 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Zr (செர்கோனியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
155 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
154 pm
Metallic Radius
145 pm
ionic radius
59 pm
Crystal Radius
73 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
223 pm
அடர்த்தி
6.52 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: செர்கோனியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
ionization energy of Zr (செர்கோனியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
567 kJ/mol
enthalpy of fusion
19.2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
610 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 10, 2
போர் அணு மாதிரி: Zr (செர்கோனியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Zr (செர்கோனியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Kr] 4d2 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d2 5s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Zr (செர்கோனியம்)
Orbital Diagram of Zr (செர்கோனியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-2, 0, 1, 2, 3, 4
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.33
Electrophilicity Index
1.0036040369931862 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
4,679.15 K
Melting Point
2,127.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery white
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
22.7 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
0.0000057 1/K
molar heat capacity
25.36 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.278 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
2.4 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000042 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
0.61 K
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.0000000168 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.00000000153 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.000109
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3.23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
5 MPa
அமுங்குமை
shear modulus
33 GPa
யங்கின் மட்டு
68 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.34
ஒலியின் விரைவு
3,800 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number49
Mendeleev Number44
Pettifor Number49
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
112 ± 13 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
0.184
Neutron Mass Absorption
0.00066
குவாண்டம் எண்3F2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Zirconium

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes34
Natural Isotopes5
Isotopic Composition9051.45%9051.45%9217.15%9217.15%9417.38%9417.38%9111.22%9111.22%962.80%962.80%

77Zr

திணிவெண்77
neutron number37
relative atomic mass
76.966076 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2017
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

78Zr

திணிவெண்78
neutron number38
relative atomic mass
77.956146 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2001
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

79Zr

திணிவெண்79
neutron number39
relative atomic mass
78.94979 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
56 ± 30 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

80Zr

திணிவெண்80
neutron number40
relative atomic mass
79.941213 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.6 ± 0.6 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Zr

திணிவெண்81
neutron number41
relative atomic mass
80.938245 ± 0.000099 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.5 ± 0.4 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.12%

82Zr

திணிவெண்82
neutron number42
relative atomic mass
81.931707497 ± 0.0000017 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
32 ± 5 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Zr

திணிவெண்83
neutron number43
relative atomic mass
82.929240926 ± 0.000006902 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
42 ± 2 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

84Zr

திணிவெண்84
neutron number44
relative atomic mass
83.923325663 ± 0.000005903 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
25.8 ± 0.5 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Zr

திணிவெண்85
neutron number45
relative atomic mass
84.921443199 ± 0.000006902 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.86 ± 0.04 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Zr

திணிவெண்86
neutron number46
relative atomic mass
85.916296814 ± 0.000003827 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
16.5 ± 0.1 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Zr

திணிவெண்87
neutron number47
relative atomic mass
86.914817338 ± 0.00000445 Da
g-factor
-0.19866666666667 ± 0.0011111111111111
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.68 ± 0.01 h
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
0.42 ± 0.05
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Zr

திணிவெண்88
neutron number48
relative atomic mass
87.910220715 ± 0.0000058 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
83.4 ± 0.3 d
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

89Zr

திணிவெண்89
neutron number49
relative atomic mass
88.908879751 ± 0.000002983 Da
g-factor
-0.23222222222222 ± 0.0013333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
78.36 ± 0.023 h
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
0.28 ± 0.1
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Zr

திணிவெண்90
neutron number50
relative atomic mass
89.904698755 ± 0.000000126 Da
g-factor
0
natural abundance
51.45 ± 0.04
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1924
parity+

91Zr

திணிவெண்91
neutron number51
relative atomic mass
90.905640205 ± 0.000000101 Da
g-factor
natural abundance
11.22 ± 0.05
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
-0.176 ± 0.003
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

92Zr

திணிவெண்92
neutron number52
relative atomic mass
91.905035336 ± 0.000000101 Da
g-factor
0
natural abundance
17.15 ± 0.03
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1924
parity+

93Zr

திணிவெண்93
neutron number53
relative atomic mass
92.906470661 ± 0.000000489 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.61 ± 0.05 My
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

94Zr

திணிவெண்94
neutron number54
relative atomic mass
93.906312523 ± 0.000000175 Da
g-factor
0
natural abundance
17.38 ± 0.04
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1924
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

95Zr

திணிவெண்95
neutron number55
relative atomic mass
94.908040276 ± 0.000000933 Da
g-factor
0.452 ± 0.008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
64.032 ± 0.006 d
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.22 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1946
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

96Zr

திணிவெண்96
neutron number56
relative atomic mass
95.908277615 ± 0.000000122 Da
g-factor
0
natural abundance
2.8 ± 0.02
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
23.4 ± 1.7 Ey
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

decay modeintensity
(double β decay)100%

97Zr

திணிவெண்97
neutron number57
relative atomic mass
96.910963802 ± 0.00000013 Da
g-factor
-1.872 ± 0.01
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
16.749 ± 0.008 h
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

98Zr

திணிவெண்98
neutron number58
relative atomic mass
97.912740448 ± 0.000009065 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
30.7 ± 0.4 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

99Zr

திணிவெண்99
neutron number59
relative atomic mass
98.916675081 ± 0.000011271 Da
g-factor
-1.858 ± 0.008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.1 ± 0.1 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

100Zr

திணிவெண்100
neutron number60
relative atomic mass
99.918010499 ± 0.000008742 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.1 ± 0.4 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

101Zr

திணிவெண்101
neutron number61
relative atomic mass
100.921458454 ± 0.000008944 Da
g-factor
-0.18133333333333 ± 0.0053333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.29 ± 0.08 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.81 ± 0.06
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

102Zr

திணிவெண்102
neutron number62
relative atomic mass
101.923154181 ± 0.000009401 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.01 ± 0.08 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

103Zr

திணிவெண்103
neutron number63
relative atomic mass
102.927204054 ± 0.0000099 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.38 ± 0.07 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

104Zr

திணிவெண்104
neutron number64
relative atomic mass
103.929449193 ± 0.00001 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
920 ± 28 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1990
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

105Zr

திணிவெண்105
neutron number65
relative atomic mass
104.934021832 ± 0.000013 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
670 ± 28 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

106Zr

திணிவெண்106
neutron number66
relative atomic mass
105.93693 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
179 ± 6 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%

107Zr

திணிவெண்107
neutron number67
relative atomic mass
106.942007 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
145.7 ± 2.4 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%

108Zr

திணிவெண்108
neutron number68
relative atomic mass
107.945303 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
78.5 ± 2 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

109Zr

திணிவெண்109
neutron number69
relative atomic mass
108.950907 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
56 ± 3 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

110Zr

திணிவெண்110
neutron number70
relative atomic mass
109.954675 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
37.5 ± 2 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

111Zr

திணிவெண்111
neutron number71
relative atomic mass
110.960837 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
24 ± 0.5 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

112Zr

திணிவெண்112
neutron number72
relative atomic mass
111.965196 ± 0.000751 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
43 ± 21 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

113Zr

திணிவெண்113
neutron number73
relative atomic mass
112.971723 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Zirconium crystal bar and 1cm3 cube

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Martin Klaproth
location of discoveryGermany
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1789
சொற்பிறப்பியல்From the mineral, zircon.
pronunciationzer-KO-ni-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
165 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.00003 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.000005 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.00066 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.000004 %
Abundance in Universe
0.000005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.841
2p4.0072
2s10.6262
3d14.4331
3p16.1545
3s15.6385
4d26.9284
4p26.54
4s25.0984
5s33.5545