კადმიუმი

კადმიუმი (Cd)

chemical element with symbol Cd and atomic number of 48
Atomic Number48
Atomic Weight112.414
mass number114
Group12
Period5
Blockd
პროტონი48 p+
ნეიტრონი66 n0
ელექტრონი48 e-
Animated ბორის მოდელი of Cd (კადმიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
155 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
136 pm
Metallic Radius
138 pm
იონური რადიუსი
78 pm
Crystal Radius
92 pm
Van der Waals radius
218 pm
density
8,69 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: კადმიუმი020406080100120140160180200220pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
8,993822 eV/particle
ionization energy of Cd (კადმიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
59,1 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
6,11 kJ/mol
standard enthalpy of formation
111,8 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 18, 2
ბორის მოდელი: Cd (კადმიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Cd (კადმიუმი)
electron configuration[Kr] 4d10 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2
Enhanced ბორის მოდელი of Cd (კადმიუმი)
Orbital Diagram of Cd (კადმიუმი)
ჟანგვის რიცხვი-2, 1, 2
ელექტროუარყოფითობა
1.69
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
1 040,15 K
Melting Point
594,219 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearancesilvery bluish-gray metallic
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
96,9 W/(m K)
thermal expansion
0,0000308 1/K
molar heat capacity
26,02 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,232 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
14 MS/m
electrical resistivity
0,00000007000000000002 m Ω
ზეგამტარობა
0,517 K
magnetism
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0,0000000023 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0,000000000259 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0,0000199
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
2,98 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
სიმტკიცე
2 MPa
bulk modulus
42 GPa
shear modulus
19 GPa
Young's modulus
50 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
0,3
speed of sound
2 310 m/s
კლასიფიცირება
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number75
Mendeleev Number78
Pettifor Number75
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
46 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
2 450
Neutron Mass Absorption
1,4
quantum number1S0
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Cadmium

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes39
Natural Isotopes8
Isotopic Composition11428.75%11428.75%11224.11%11224.11%11012.47%11012.47%11112.80%11112.80%11312.23%11312.23%1167.51%1167.51%1061.25%1061.25%1080.89%1080.89%

94Cd

mass number94
neutron number46
relative atomic mass
93,956586 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2016
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

95Cd

mass number95
neutron number47
relative atomic mass
94,949483 ± 0,000607 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
32 ± 3 ms
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2011
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)4.6%

96Cd

mass number96
neutron number48
relative atomic mass
95,940341 ± 0,00044 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1 003 ± 47 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2008
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%

97Cd

mass number97
neutron number49
relative atomic mass
96,934799343 ± 0,000451073 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,16 ± 0,05 s
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1978
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.4%

98Cd

mass number98
neutron number50
relative atomic mass
97,927389315 ± 0,000055605 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,29 ± 0,1 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1978
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.029%

99Cd

mass number99
neutron number51
relative atomic mass
98,924925845 ± 0,0000017 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
17 ± 1 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1978
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.21%
β+α (β+-delayed α emission)1%

100Cd

mass number100
neutron number52
relative atomic mass
99,920348829 ± 0,0000018 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
49,1 ± 0,5 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1970
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

101Cd

mass number101
neutron number53
relative atomic mass
100,918586209 ± 0,0000016 Da
g-factor
-0,3588 ± 0,00016
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,36 ± 0,05 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
-0,177 ± 0,007
აღმოჩენის თარიღი1969
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Cd

mass number102
neutron number54
relative atomic mass
101,914481797 ± 0,000001784 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,5 ± 0,5 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1969
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Cd

mass number103
neutron number55
relative atomic mass
102,913416922 ± 0,000001943 Da
g-factor
-0,33944 ± 0,00016
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,3 ± 0,1 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
-0,007 ± 0,003
აღმოჩენის თარიღი1960
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104Cd

mass number104
neutron number56
relative atomic mass
103,909856228 ± 0,000001795 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
57,7 ± 1 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1955
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Cd

mass number105
neutron number57
relative atomic mass
104,909463893 ± 0,000001494 Da
g-factor
-0,29528 ± 0,00016
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
55,5 ± 0,4 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,377 ± 0,015
აღმოჩენის თარიღი1950
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106Cd

mass number106
neutron number58
relative atomic mass
105,906459791 ± 0,000001184 Da
g-factor
0
natural abundance
1,245 ± 0,022
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1935
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
+ (double β+ decay)

107Cd

mass number107
neutron number59
relative atomic mass
106,906612049 ± 0,000001782 Da
g-factor
-0,24564 ± 0,00012
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6,5 ± 0,02 h
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,6 ± 0,02
აღმოჩენის თარიღი1946
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Cd

mass number108
neutron number60
relative atomic mass
107,904183588 ± 0,000001205 Da
g-factor
0
natural abundance
0,888 ± 0,011
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1935
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
+ (double β+ decay)

109Cd

mass number109
neutron number61
relative atomic mass
108,904986697 ± 0,000001649 Da
g-factor
-0,33064 ± 0,00016
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
461,3 ± 0,5 d
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,6 ± 0,03
აღმოჩენის თარიღი1950
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

110Cd

mass number110
neutron number62
relative atomic mass
109,90300747 ± 0,000000407 Da
g-factor
0
natural abundance
12,47 ± 0,061
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1925
parity+

111Cd

mass number111
neutron number63
relative atomic mass
110,904183776 ± 0,000000383 Da
g-factor
-1,188 ± 0,0006
natural abundance
12,795 ± 0,012
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1925
parity+

112Cd

mass number112
neutron number64
relative atomic mass
111,902763896 ± 0,000000268 Da
g-factor
0
natural abundance
24,109 ± 0,007
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1925
parity+

113Cd

mass number113
neutron number65
relative atomic mass
112,904408105 ± 0,000000262 Da
g-factor
-1,2426 ± 0,0006
natural abundance
12,227 ± 0,007
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,04 ± 0,05 Py
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1925
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

114Cd

mass number114
neutron number66
relative atomic mass
113,903364998 ± 0,000000296 Da
g-factor
0
natural abundance
28,754 ± 0,081
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1925
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
(double β decay)

115Cd

mass number115
neutron number67
relative atomic mass
114,905437426 ± 0,000000699 Da
g-factor
-1,2966 ± 0,0004
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
53,46 ± 0,05 h
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1939
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

116Cd

mass number116
neutron number68
relative atomic mass
115,90476323 ± 0,000000172 Da
g-factor
0
natural abundance
7,512 ± 0,054
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
26,9 ± 0,9 Ey
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1925
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
(double β decay)100%

117Cd

mass number117
neutron number69
relative atomic mass
116,907226039 ± 0,000001087 Da
g-factor
-1,485 ± 0,0008
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,503 ± 0,005 h
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1939
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

118Cd

mass number118
neutron number70
relative atomic mass
117,906921956 ± 0,000021471 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
50,3 ± 0,2 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1961
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

119Cd

mass number119
neutron number71
relative atomic mass
118,909847052 ± 0,000040467 Da
g-factor
-1,8376 ± 0,0008
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,69 ± 0,02 m
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1961
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

120Cd

mass number120
neutron number72
relative atomic mass
119,909868065 ± 0,000004 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
50,8 ± 0,21 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1973
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

121Cd

mass number121
neutron number73
relative atomic mass
120,91296366 ± 0,000002085 Da
g-factor
0,41733333333333 ± 0,00046666666666667
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
13,5 ± 0,3 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1965
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

122Cd

mass number122
neutron number74
relative atomic mass
121,91345905 ± 0,000002468 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,24 ± 0,03 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1973
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

123Cd

mass number123
neutron number75
relative atomic mass
122,91689246 ± 0,000002894 Da
g-factor
0,52566666666667 ± 0,00046666666666667
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,1 ± 0,02 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1983
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

124Cd

mass number124
neutron number76
relative atomic mass
123,917659772 ± 0,0000028 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,25 ± 0,02 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1974
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

125Cd

mass number125
neutron number77
relative atomic mass
124,92125759 ± 0,0000031 Da
g-factor
0,57273333333333 ± 0,00046666666666667
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
680 ± 40 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
0,209 ± 0,01
აღმოჩენის თარიღი1986
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

126Cd

mass number126
neutron number78
relative atomic mass
125,92243029 ± 0,000002473 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
512 ± 5 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1978
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

127Cd

mass number127
neutron number79
relative atomic mass
126,926203291 ± 0,000006656 Da
g-factor
0,58473333333333 ± 0,00053333333333333
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
480 ± 100 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
0,239 ± 0,011
აღმოჩენის თარიღი1986
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

128Cd

mass number128
neutron number80
relative atomic mass
127,927816778 ± 0,000006905 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
246 ± 2 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1986
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

129Cd

mass number129
neutron number81
relative atomic mass
128,932235597 ± 0,0000057 Da
g-factor
-0,12821818181818 ± 0,00010909090909091
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
147 ± 3 ms
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
0,132 ± 0,009
აღმოჩენის თარიღი2003
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

130Cd

mass number130
neutron number82
relative atomic mass
129,934387563 ± 0,000024 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
126,8 ± 1,8 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1986
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.5%

131Cd

mass number131
neutron number83
relative atomic mass
130,94072774 ± 0,000020653 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
98 ± 2 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2000
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.5%
2n (2-neutron emission)

132Cd

mass number132
neutron number84
relative atomic mass
131,945823136 ± 0,000064485 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
84 ± 5 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2000
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

133Cd

mass number133
neutron number85
relative atomic mass
132,952614 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
61 ± 6 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

134Cd

mass number134
neutron number86
relative atomic mass
133,957638 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
65 ± 15 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2015
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

135Cd

mass number135
neutron number87
relative atomic mass
134,964766 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Cadmium-crystal bar

ისტორია

აღმომჩენიFredrich Stromeyer
location of discoveryGermany
აღმოჩენის თარიღი1817
ეტიმოლოგიაGreek: kadmeia (ancient name for calamine (zinc oxide)).
pronunciationKAD-me-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,15 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,00011 mg/L
natural abundance (human body)
0,00007 %
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,000044 %
natural abundance (მზე)
0,0000006 %
Abundance in Universe
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9744
2p4.091
2s12.6142
3d14.3931
3p17.3085
3s17.1588
4d32.1232
4p28.5888
4s27.1308
5s39.808