கட்மியம்

கட்மியம் (Cd)

chemical element with symbol Cd and atomic number of 48
Atomic Number48
Atomic Weight112.414
திணிவெண்114
Group12
Period5
Blockd
நேர்மின்னி48 p+
நொதுமி66 n0
எதிர்மின்னி48 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Cd (கட்மியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
155 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
136 pm
Metallic Radius
138 pm
ionic radius
78 pm
Crystal Radius
92 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
218 pm
அடர்த்தி
8.69 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: கட்மியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
8.993822 eV/particle
ionization energy of Cd (கட்மியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
59.1 kJ/mol
enthalpy of fusion
6.11 kJ/mol
standard enthalpy of formation
111.8 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 18, 2
போர் அணு மாதிரி: Cd (கட்மியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Cd (கட்மியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Kr] 4d10 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Cd (கட்மியம்)
Orbital Diagram of Cd (கட்மியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-2, 1, 2
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.69
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
1,040.15 K
Melting Point
594.219 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery bluish-gray metallic
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
96.9 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
0.0000308 1/K
molar heat capacity
26.02 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.232 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
14 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000007000000000002 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
0.517 K
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.0000000023 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.000000000259 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.0000199
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
2.98 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
2 MPa
அமுங்குமை
42 GPa
shear modulus
19 GPa
யங்கின் மட்டு
50 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.3
ஒலியின் விரைவு
2,310 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number75
Mendeleev Number78
Pettifor Number75
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
46 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
2,450
Neutron Mass Absorption
1.4
குவாண்டம் எண்1S0
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Cadmium

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes39
Natural Isotopes8
Isotopic Composition11428.75%11428.75%11224.11%11224.11%11012.47%11012.47%11112.80%11112.80%11312.23%11312.23%1167.51%1167.51%1061.25%1061.25%1080.89%1080.89%

94Cd

திணிவெண்94
neutron number46
relative atomic mass
93.956586 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2016
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

95Cd

திணிவெண்95
neutron number47
relative atomic mass
94.949483 ± 0.000607 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
32 ± 3 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2011
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)4.6%

96Cd

திணிவெண்96
neutron number48
relative atomic mass
95.940341 ± 0.00044 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1,003 ± 47 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2008
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%

97Cd

திணிவெண்97
neutron number49
relative atomic mass
96.934799343 ± 0.000451073 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.16 ± 0.05 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.4%

98Cd

திணிவெண்98
neutron number50
relative atomic mass
97.927389315 ± 0.000055605 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.29 ± 0.1 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.029%

99Cd

திணிவெண்99
neutron number51
relative atomic mass
98.924925845 ± 0.0000017 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
17 ± 1 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.21%
β+α (β+-delayed α emission)1%

100Cd

திணிவெண்100
neutron number52
relative atomic mass
99.920348829 ± 0.0000018 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
49.1 ± 0.5 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

101Cd

திணிவெண்101
neutron number53
relative atomic mass
100.918586209 ± 0.0000016 Da
g-factor
-0.3588 ± 0.00016
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.36 ± 0.05 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
-0.177 ± 0.007
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Cd

திணிவெண்102
neutron number54
relative atomic mass
101.914481797 ± 0.000001784 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.5 ± 0.5 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Cd

திணிவெண்103
neutron number55
relative atomic mass
102.913416922 ± 0.000001943 Da
g-factor
-0.33944 ± 0.00016
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.3 ± 0.1 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
-0.007 ± 0.003
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104Cd

திணிவெண்104
neutron number56
relative atomic mass
103.909856228 ± 0.000001795 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
57.7 ± 1 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Cd

திணிவெண்105
neutron number57
relative atomic mass
104.909463893 ± 0.000001494 Da
g-factor
-0.29528 ± 0.00016
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
55.5 ± 0.4 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.377 ± 0.015
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106Cd

திணிவெண்106
neutron number58
relative atomic mass
105.906459791 ± 0.000001184 Da
g-factor
0
natural abundance
1.245 ± 0.022
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1935
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

107Cd

திணிவெண்107
neutron number59
relative atomic mass
106.906612049 ± 0.000001782 Da
g-factor
-0.24564 ± 0.00012
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.5 ± 0.02 h
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.6 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1946
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Cd

திணிவெண்108
neutron number60
relative atomic mass
107.904183588 ± 0.000001205 Da
g-factor
0
natural abundance
0.888 ± 0.011
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1935
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

109Cd

திணிவெண்109
neutron number61
relative atomic mass
108.904986697 ± 0.000001649 Da
g-factor
-0.33064 ± 0.00016
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
461.3 ± 0.5 d
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.6 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

110Cd

திணிவெண்110
neutron number62
relative atomic mass
109.90300747 ± 0.000000407 Da
g-factor
0
natural abundance
12.47 ± 0.061
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1925
parity+

111Cd

திணிவெண்111
neutron number63
relative atomic mass
110.904183776 ± 0.000000383 Da
g-factor
-1.188 ± 0.0006
natural abundance
12.795 ± 0.012
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1925
parity+

112Cd

திணிவெண்112
neutron number64
relative atomic mass
111.902763896 ± 0.000000268 Da
g-factor
0
natural abundance
24.109 ± 0.007
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1925
parity+

113Cd

திணிவெண்113
neutron number65
relative atomic mass
112.904408105 ± 0.000000262 Da
g-factor
-1.2426 ± 0.0006
natural abundance
12.227 ± 0.007
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.04 ± 0.05 Py
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1925
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

114Cd

திணிவெண்114
neutron number66
relative atomic mass
113.903364998 ± 0.000000296 Da
g-factor
0
natural abundance
28.754 ± 0.081
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1925
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

115Cd

திணிவெண்115
neutron number67
relative atomic mass
114.905437426 ± 0.000000699 Da
g-factor
-1.2966 ± 0.0004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
53.46 ± 0.05 h
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

116Cd

திணிவெண்116
neutron number68
relative atomic mass
115.90476323 ± 0.000000172 Da
g-factor
0
natural abundance
7.512 ± 0.054
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
26.9 ± 0.9 Ey
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1925
parity+

decay modeintensity
(double β decay)100%

117Cd

திணிவெண்117
neutron number69
relative atomic mass
116.907226039 ± 0.000001087 Da
g-factor
-1.485 ± 0.0008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.503 ± 0.005 h
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

118Cd

திணிவெண்118
neutron number70
relative atomic mass
117.906921956 ± 0.000021471 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
50.3 ± 0.2 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

119Cd

திணிவெண்119
neutron number71
relative atomic mass
118.909847052 ± 0.000040467 Da
g-factor
-1.8376 ± 0.0008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.69 ± 0.02 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

120Cd

திணிவெண்120
neutron number72
relative atomic mass
119.909868065 ± 0.000004 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
50.8 ± 0.21 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

121Cd

திணிவெண்121
neutron number73
relative atomic mass
120.91296366 ± 0.000002085 Da
g-factor
0.41733333333333 ± 0.00046666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
13.5 ± 0.3 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1965
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

122Cd

திணிவெண்122
neutron number74
relative atomic mass
121.91345905 ± 0.000002468 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.24 ± 0.03 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

123Cd

திணிவெண்123
neutron number75
relative atomic mass
122.91689246 ± 0.000002894 Da
g-factor
0.52566666666667 ± 0.00046666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.1 ± 0.02 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

124Cd

திணிவெண்124
neutron number76
relative atomic mass
123.917659772 ± 0.0000028 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.25 ± 0.02 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

125Cd

திணிவெண்125
neutron number77
relative atomic mass
124.92125759 ± 0.0000031 Da
g-factor
0.57273333333333 ± 0.00046666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
680 ± 40 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.209 ± 0.01
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

126Cd

திணிவெண்126
neutron number78
relative atomic mass
125.92243029 ± 0.000002473 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
512 ± 5 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1978
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

127Cd

திணிவெண்127
neutron number79
relative atomic mass
126.926203291 ± 0.000006656 Da
g-factor
0.58473333333333 ± 0.00053333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
480 ± 100 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.239 ± 0.011
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

128Cd

திணிவெண்128
neutron number80
relative atomic mass
127.927816778 ± 0.000006905 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
246 ± 2 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

129Cd

திணிவெண்129
neutron number81
relative atomic mass
128.932235597 ± 0.0000057 Da
g-factor
-0.12821818181818 ± 0.00010909090909091
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
147 ± 3 ms
சுழற்சி11/2
nuclear quadrupole moment
0.132 ± 0.009
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2003
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

130Cd

திணிவெண்130
neutron number82
relative atomic mass
129.934387563 ± 0.000024 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
126.8 ± 1.8 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.5%

131Cd

திணிவெண்131
neutron number83
relative atomic mass
130.94072774 ± 0.000020653 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
98 ± 2 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2000
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.5%
2n (2-neutron emission)

132Cd

திணிவெண்132
neutron number84
relative atomic mass
131.945823136 ± 0.000064485 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
84 ± 5 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2000
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

133Cd

திணிவெண்133
neutron number85
relative atomic mass
132.952614 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
61 ± 6 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

134Cd

திணிவெண்134
neutron number86
relative atomic mass
133.957638 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
65 ± 15 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2015
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

135Cd

திணிவெண்135
neutron number87
relative atomic mass
134.964766 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Cadmium-crystal bar

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Fredrich Stromeyer
location of discoveryGermany
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1817
சொற்பிறப்பியல்Greek: kadmeia (ancient name for calamine (zinc oxide)).
pronunciationKAD-me-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.15 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.00011 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.00007 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.000044 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0000006 %
Abundance in Universe
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9744
2p4.091
2s12.6142
3d14.3931
3p17.3085
3s17.1588
4d32.1232
4p28.5888
4s27.1308
5s39.808