હોમિયમનો

હોમિયમનો (Ho)

રાસાયણિક તત્વ
Atomic Number67
Atomic Weight164.93033
mass number165
Group
Period6
Blockf
પ્રોટોન67 p+
neutron98 n0
ઈલેક્ટ્રોન67 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Ho (હોમિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
175 pm
molar volume
Covalent Radius
166 pm
Metallic Radius
ionic radius
90.1 pm
Crystal Radius
104.1 pm
Van der Waals radius
230 pm
density
8.8 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: હોમિયમનો0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Ho (હોમિયમનો)
enthalpy of vaporization
301 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
300.6 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 29, 8, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Ho (હોમિયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Ho (હોમિયમનો)
electron configuration[Xe] 4f11 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f11 6s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Ho (હોમિયમનો)
Orbital Diagram of Ho (હોમિયમનો)
oxidation number0, 2, 3
વિદ્યુતઋણતા
1.23
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2,973.15 K
Melting Point
1,745.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Silver
appearancesilvery white
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0.0000112 1/K
molar heat capacity
27.15 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.165 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
1.1 MS/m
electrical resistivity
0.00000094 m Ω
superconductivity
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.00000549 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000905467 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0482845
magnetic ordering
Curie temperature
20 K
Néel temperature
132 K
structure
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3.58 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
bulk modulus
40 GPa
shear modulus
26 GPa
Young's modulus
65 GPa
Poisson's ratio
0.23
અવાજની ઝડપ
2,760 m/s
classification
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number23
Mendeleev Number33
Pettifor Number24
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
156 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
64
Neutron Mass Absorption
0.015
quantum number4I15/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Holmium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes38
Natural Isotopes1

140Ho

mass number140
neutron number73
relative atomic mass
139.968526 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6 ± 3 ms
પ્રચક્રણ8
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1999
પૅરિટી+

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

141Ho

mass number141
neutron number74
relative atomic mass
140.963108 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.1 ± 0.1 ms
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1998
પૅરિટી-

decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

142Ho

mass number142
neutron number75
relative atomic mass
141.96001 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
400 ± 100 ms
પ્રચક્રણ7
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2001
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

143Ho

mass number143
neutron number76
relative atomic mass
142.95486 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ11/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2000
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

144Ho

mass number144
neutron number77
relative atomic mass
143.952109712 ± 0.0000091 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
700 ± 100 ms
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1986
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

145Ho

mass number145
neutron number78
relative atomic mass
144.947267392 ± 0.000008 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.4 ± 0.1 s
પ્રચક્રણ11/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1987
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Ho

mass number146
neutron number79
relative atomic mass
145.944993503 ± 0.000007071 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.32 ± 0.22 s
પ્રચક્રણ6
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1982
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

147Ho

mass number147
neutron number80
relative atomic mass
146.940142293 ± 0.000005368 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.8 ± 0.4 s
પ્રચક્રણ11/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1982
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Ho

mass number148
neutron number81
relative atomic mass
147.937743925 ± 0.00009 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.2 ± 1.1 s
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1979
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Ho

mass number149
neutron number82
relative atomic mass
148.933820457 ± 0.000012866 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
21.1 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ11/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1979
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

150Ho

mass number150
neutron number83
relative atomic mass
149.933498353 ± 0.000015209 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
76.8 ± 1.8 s
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1963
પૅરિટી

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Ho

mass number151
neutron number84
relative atomic mass
150.931698176 ± 0.000008908 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
35.2 ± 0.1 s
પ્રચક્રણ11/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1963
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)22%

152Ho

mass number152
neutron number85
relative atomic mass
151.931717618 ± 0.000013449 Da
g-factor
-0.51 ± 0.01
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
161.8 ± 0.3 s
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.2
શોધની તારીખ1963
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

153Ho

mass number153
neutron number86
relative atomic mass
152.930206671 ± 0.000005438 Da
g-factor
1.2345454545455 ± 0.0090909090909091
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.01 ± 0.03 m
પ્રચક્રણ11/2
nuclear quadrupole moment
-1.1 ± 0.5
શોધની તારીખ1963
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.949%
α (α emission)0.051%

154Ho

mass number154
neutron number87
relative atomic mass
153.930606776 ± 0.00000882 Da
g-factor
-0.3205 ± 0.003
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
11.76 ± 0.19 m
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
0.19 ± 0.1
શોધની તારીખ1966
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.981%
α (α emission)0.019%

155Ho

mass number155
neutron number88
relative atomic mass
154.929103363 ± 0.000018754 Da
g-factor
1.4 ± 0.012
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
48 ± 2 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
1.56 ± 0.12
શોધની તારીખ1959
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

156Ho

mass number156
neutron number89
relative atomic mass
155.929641634 ± 0.000041249 Da
g-factor
0.745 ± 0.0075
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
56 ± 1 m
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
2.4 ± 0.18
શોધની તારીખ1957
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

157Ho

mass number157
neutron number90
relative atomic mass
156.928251974 ± 0.000025194 Da
g-factor
1.24 ± 0.0085714285714286
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
12.6 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
3.05 ± 0.13
શોધની તારીખ1966
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Ho

mass number158
neutron number91
relative atomic mass
157.92894491 ± 0.000029099 Da
g-factor
0.7552 ± 0.0006
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
11.3 ± 0.4 m
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
4.2 ± 0.4
શોધની તારીખ1961
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

159Ho

mass number159
neutron number92
relative atomic mass
158.927718683 ± 0.000003268 Da
g-factor
1.22 ± 0.0085714285714286
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
33.05 ± 0.11 m
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
3.27 ± 0.13
શોધની તારીખ1958
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Ho

mass number160
neutron number93
relative atomic mass
159.928735538 ± 0.00001612 Da
g-factor
0.74 ± 0.006
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
25.6 ± 0.3 m
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
4 ± 0.2
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Ho

mass number161
neutron number94
relative atomic mass
160.927861815 ± 0.000002309 Da
g-factor
1.2114285714286 ± 0.0085714285714286
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.48 ± 0.05 h
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
3.3 ± 0.11
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

162Ho

mass number162
neutron number95
relative atomic mass
161.929102543 ± 0.00000333 Da
g-factor
2.32 ± 0.03
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
15 ± 1 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1957
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Ho

mass number163
neutron number96
relative atomic mass
162.92874026 ± 0.000000744 Da
g-factor
1.2057142857143 ± 0.011428571428571
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.57 ± 0.025 ky
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
3.7 ± 0.6
શોધની તારીખ1957
પૅરિટી-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

164Ho

mass number164
neutron number97
relative atomic mass
163.930240548 ± 0.000001492 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
28.8 ± 0.5 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1938
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)39%

165Ho

mass number165
neutron number98
relative atomic mass
164.930329116 ± 0.000000844 Da
g-factor
1.1885714285714 ± 0.0085714285714286
natural abundance
100
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
3.58 ± 0.02
શોધની તારીખ1934
પૅરિટી-

166Ho

mass number166
neutron number99
relative atomic mass
165.932291209 ± 0.000000844 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
26.812 ± 0.007 h
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1936
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

167Ho

mass number167
neutron number100
relative atomic mass
166.933140254 ± 0.00000557 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.1 ± 0.1 h
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1955
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

168Ho

mass number168
neutron number101
relative atomic mass
167.935523766 ± 0.000032207 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.99 ± 0.07 m
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1960
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

169Ho

mass number169
neutron number102
relative atomic mass
168.93687989 ± 0.000021522 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.72 ± 0.1 m
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1963
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

170Ho

mass number170
neutron number103
relative atomic mass
169.939626548 ± 0.000053697 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.76 ± 0.05 m
પ્રચક્રણ6
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1960
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

171Ho

mass number171
neutron number104
relative atomic mass
170.941472713 ± 0.000644128 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
53 ± 2 s
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1989
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

172Ho

mass number172
neutron number105
relative atomic mass
171.94473 ± 0.00021 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
25 ± 3 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1991
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

173Ho

mass number173
neutron number106
relative atomic mass
172.94702 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
7.1 ± 0.4 s
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

174Ho

mass number174
neutron number107
relative atomic mass
173.950757 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.7 ± 0.4 s
પ્રચક્રણ8
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

175Ho

mass number175
neutron number108
relative atomic mass
174.953516 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.88 ± 0.55 s
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

176Ho

mass number176
neutron number109
relative atomic mass
175.957713 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

177Ho

mass number177
neutron number110
relative atomic mass
176.961052 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2018
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
n (neutron emission)

178Ho

mass number178
neutron number111
relative atomic mass
177.965507 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2018
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Holmium

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકJ.L. Soret
શોધનું સ્થળSwitzerland
શોધની તારીખ1878
etymologyFrom Holmia, the Latinized name for Stockholm, Sweden.
ઉચ્ચારHOLE-mi-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
1.3 mg/kg
natural abundance (ocean)
0.00000022 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
natural abundance (ઉલ્કા)
0.0000059 %
natural abundance (સૂર્ય)
0 %
Abundance in Universe
0.00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3088
2p4.3332
2s17.5444
3d13.6531
3p20.2546
3s20.7649
4d35.3284
4f39.5304
4p32.4372
4s31.688
5p49.661
5s47.424
6s58.561