ჰოლმიუმი

ჰოლმიუმი (Ho)

chemical element with atomic number 67
Atomic Number67
Atomic Weight164.93033
mass number165
Group
Period6
Blockf
პროტონი67 p+
ნეიტრონი98 n0
ელექტრონი67 e-
Animated ბორის მოდელი of Ho (ჰოლმიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
175 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
166 pm
Metallic Radius
იონური რადიუსი
90,1 pm
Crystal Radius
104,1 pm
Van der Waals radius
230 pm
density
8,8 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ჰოლმიუმი0153045607590105120135150165180195210225240pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Ho (ჰოლმიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
301 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
standard enthalpy of formation
300,6 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 29, 8, 2
ბორის მოდელი: Ho (ჰოლმიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Ho (ჰოლმიუმი)
electron configuration[Xe] 4f11 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f11 6s2
Enhanced ბორის მოდელი of Ho (ჰოლმიუმი)
Orbital Diagram of Ho (ჰოლმიუმი)
ჟანგვის რიცხვი0, 2, 3
ელექტროუარყოფითობა
1.23
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2 973,15 K
Melting Point
1 745,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearancesilvery white
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0,0000112 1/K
molar heat capacity
27,15 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,165 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
1,1 MS/m
electrical resistivity
0,00000094 m Ω
ზეგამტარობა
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,00000549 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,000000905467 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,0482845
magnetic ordering
Curie temperature
20 K
Néel temperature
132 K
სტრუქტურა
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3,58 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
40 GPa
shear modulus
26 GPa
Young's modulus
65 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
0,23
speed of sound
2 760 m/s
კლასიფიცირება
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number23
Mendeleev Number33
Pettifor Number24
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
156 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
64
Neutron Mass Absorption
0,015
quantum number4I15/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Holmium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes38
Natural Isotopes1

140Ho

mass number140
neutron number73
relative atomic mass
139,968526 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6 ± 3 ms
სპინი8
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1999
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

141Ho

mass number141
neutron number74
relative atomic mass
140,963108 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,1 ± 0,1 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1998
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

142Ho

mass number142
neutron number75
relative atomic mass
141,96001 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
400 ± 100 ms
სპინი7
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2001
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

143Ho

mass number143
neutron number76
relative atomic mass
142,95486 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2000
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

144Ho

mass number144
neutron number77
relative atomic mass
143,952109712 ± 0,0000091 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
700 ± 100 ms
სპინი5
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1986
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

145Ho

mass number145
neutron number78
relative atomic mass
144,947267392 ± 0,000008 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,4 ± 0,1 s
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1987
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Ho

mass number146
neutron number79
relative atomic mass
145,944993503 ± 0,000007071 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,32 ± 0,22 s
სპინი6
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1982
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

147Ho

mass number147
neutron number80
relative atomic mass
146,940142293 ± 0,000005368 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,8 ± 0,4 s
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1982
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Ho

mass number148
neutron number81
relative atomic mass
147,937743925 ± 0,00009 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,2 ± 1,1 s
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1979
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Ho

mass number149
neutron number82
relative atomic mass
148,933820457 ± 0,000012866 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
21,1 ± 0,2 s
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1979
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

150Ho

mass number150
neutron number83
relative atomic mass
149,933498353 ± 0,000015209 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
76,8 ± 1,8 s
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1963
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Ho

mass number151
neutron number84
relative atomic mass
150,931698176 ± 0,000008908 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
35,2 ± 0,1 s
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1963
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)22%

152Ho

mass number152
neutron number85
relative atomic mass
151,931717618 ± 0,000013449 Da
g-factor
-0,51 ± 0,01
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
161,8 ± 0,3 s
სპინი2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
აღმოჩენის თარიღი1963
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

153Ho

mass number153
neutron number86
relative atomic mass
152,930206671 ± 0,000005438 Da
g-factor
1,2345454545455 ± 0,0090909090909091
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,01 ± 0,03 m
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
-1,1 ± 0,5
აღმოჩენის თარიღი1963
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.949%
α (α emission)0.051%

154Ho

mass number154
neutron number87
relative atomic mass
153,930606776 ± 0,00000882 Da
g-factor
-0,3205 ± 0,003
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
11,76 ± 0,19 m
სპინი2
nuclear quadrupole moment
0,19 ± 0,1
აღმოჩენის თარიღი1966
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.981%
α (α emission)0.019%

155Ho

mass number155
neutron number88
relative atomic mass
154,929103363 ± 0,000018754 Da
g-factor
1,4 ± 0,012
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
48 ± 2 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
1,56 ± 0,12
აღმოჩენის თარიღი1959
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

156Ho

mass number156
neutron number89
relative atomic mass
155,929641634 ± 0,000041249 Da
g-factor
0,745 ± 0,0075
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
56 ± 1 m
სპინი4
nuclear quadrupole moment
2,4 ± 0,18
აღმოჩენის თარიღი1957
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

157Ho

mass number157
neutron number90
relative atomic mass
156,928251974 ± 0,000025194 Da
g-factor
1,24 ± 0,0085714285714286
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
12,6 ± 0,2 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
3,05 ± 0,13
აღმოჩენის თარიღი1966
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Ho

mass number158
neutron number91
relative atomic mass
157,92894491 ± 0,000029099 Da
g-factor
0,7552 ± 0,0006
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
11,3 ± 0,4 m
სპინი5
nuclear quadrupole moment
4,2 ± 0,4
აღმოჩენის თარიღი1961
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

159Ho

mass number159
neutron number92
relative atomic mass
158,927718683 ± 0,000003268 Da
g-factor
1,22 ± 0,0085714285714286
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
33,05 ± 0,11 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
3,27 ± 0,13
აღმოჩენის თარიღი1958
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Ho

mass number160
neutron number93
relative atomic mass
159,928735538 ± 0,00001612 Da
g-factor
0,74 ± 0,006
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
25,6 ± 0,3 m
სპინი5
nuclear quadrupole moment
4 ± 0,2
აღმოჩენის თარიღი1950
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Ho

mass number161
neutron number94
relative atomic mass
160,927861815 ± 0,000002309 Da
g-factor
1,2114285714286 ± 0,0085714285714286
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,48 ± 0,05 h
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
3,3 ± 0,11
აღმოჩენის თარიღი1954
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

162Ho

mass number162
neutron number95
relative atomic mass
161,929102543 ± 0,00000333 Da
g-factor
2,32 ± 0,03
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
15 ± 1 m
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1957
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Ho

mass number163
neutron number96
relative atomic mass
162,92874026 ± 0,000000744 Da
g-factor
1,2057142857143 ± 0,011428571428571
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,57 ± 0,025 ky
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
3,7 ± 0,6
აღმოჩენის თარიღი1957
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

164Ho

mass number164
neutron number97
relative atomic mass
163,930240548 ± 0,000001492 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
28,8 ± 0,5 m
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1938
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)39%

165Ho

mass number165
neutron number98
relative atomic mass
164,930329116 ± 0,000000844 Da
g-factor
1,1885714285714 ± 0,0085714285714286
natural abundance
100
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
3,58 ± 0,02
აღმოჩენის თარიღი1934
parity-

166Ho

mass number166
neutron number99
relative atomic mass
165,932291209 ± 0,000000844 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
26,812 ± 0,007 h
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1936
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

167Ho

mass number167
neutron number100
relative atomic mass
166,933140254 ± 0,00000557 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,1 ± 0,1 h
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1955
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

168Ho

mass number168
neutron number101
relative atomic mass
167,935523766 ± 0,000032207 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,99 ± 0,07 m
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1960
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

169Ho

mass number169
neutron number102
relative atomic mass
168,93687989 ± 0,000021522 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,72 ± 0,1 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1963
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

170Ho

mass number170
neutron number103
relative atomic mass
169,939626548 ± 0,000053697 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,76 ± 0,05 m
სპინი6
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1960
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

171Ho

mass number171
neutron number104
relative atomic mass
170,941472713 ± 0,000644128 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
53 ± 2 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1989
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

172Ho

mass number172
neutron number105
relative atomic mass
171,94473 ± 0,00021 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
25 ± 3 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1991
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

173Ho

mass number173
neutron number106
relative atomic mass
172,94702 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,1 ± 0,4 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

174Ho

mass number174
neutron number107
relative atomic mass
173,950757 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,7 ± 0,4 s
სპინი8
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

175Ho

mass number175
neutron number108
relative atomic mass
174,953516 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,88 ± 0,55 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

176Ho

mass number176
neutron number109
relative atomic mass
175,957713 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი4
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

177Ho

mass number177
neutron number110
relative atomic mass
176,961052 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2018
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
n (neutron emission)

178Ho

mass number178
neutron number111
relative atomic mass
177,965507 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2018
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Holmium

ისტორია

აღმომჩენიJ.L. Soret
location of discoverySwitzerland
აღმოჩენის თარიღი1878
ეტიმოლოგიაFrom Holmia, the Latinized name for Stockholm, Sweden.
pronunciationHOLE-mi-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
1,3 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,00000022 mg/L
natural abundance (human body)
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,0000059 %
natural abundance (მზე)
0 %
Abundance in Universe
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3088
2p4.3332
2s17.5444
3d13.6531
3p20.2546
3s20.7649
4d35.3284
4f39.5304
4p32.4372
4s31.688
5p49.661
5s47.424
6s58.561