Holmi, Honmi

Holmi, Honmi (Ho)

chemical element with atomic number 67
Số nguyên tử67
Nguyên tử khối164.93033
số khối165
Nhóm
Chu kỳ6
Phân lớpf
Prô ton67 p+
Nơ tron98 n0
Electrons67 e-
Animated Mô hình Bohr of Ho (Holmi, Honmi)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
175 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
166 pm
Metallic Radius
ionic radius
90,1 pm
Crystal Radius
104,1 pm
Bán kính van der Waals
230 pm
mật độ
8,8 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of Ho (Holmi, Honmi)
Nhiệt bay hơi
301 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
300,6 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 29, 8, 2
Mô hình Bohr: Ho (Holmi, Honmi)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Ho (Holmi, Honmi)
Cấu hình electron[Xe] 4f11 6s2
Enhanced Mô hình Bohr of Ho (Holmi, Honmi)
Orbital Diagram of Ho (Holmi, Honmi)
trạng thái oxy hóa0, 2, 3
độ âm điện
1.23
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
2.973,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.745,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery white
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
0,0000112 1/K
molar heat capacity
27,15 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,165 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
1,1 MS/m
điện trở suất
0,00000094 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,00000549 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000000905467 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,0482845
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
20 K
Nhiệt độ Néel
132 K
Structure
Cấu trúc tinh thểLục giác đơn giản (HEX)
lattice constant
3,58 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
40 GPa
Modul ngang
26 GPa
mô đun Young
65 GPa
Hệ số Poisson
0,23
tốc độ âm thanh
2.760 m/s
phân loại
Danh mụcNhóm Lantan, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number23
Mendeleev Number33
Pettifor Number24
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
156 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
64
Neutron Mass Absorption
0,015
Số lượng tử4I15/2
space group194 (P63/mmc)

Đồng vị của Holmi

Các đồng vị bền1
Các đồng vị không bền38
Radioactive Isotopes38

140Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
139,968526 ± 0,000537 Da
số khối140
g-factor
chu kỳ bán rã
6 ± 3 ms
Spin8
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1999
parity+

140Ho Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

141Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
140,963108 ± 0,00043 Da
số khối141
g-factor
chu kỳ bán rã
4,1 ± 0,1 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1998
parity-

141Ho Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

142Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
141,96001 ± 0,00043 Da
số khối142
g-factor
chu kỳ bán rã
400 ± 100 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2001
parity-

142Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)0%

143Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
142,95486 ± 0,00032 Da
số khối143
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2000
parity-

143Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

144Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
143,952109712 ± 0,0000091 Da
số khối144
g-factor
chu kỳ bán rã
700 ± 100 ms
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1986
parity-

144Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

145Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
144,947267392 ± 0,000008 Da
số khối145
g-factor
chu kỳ bán rã
2,4 ± 0,1 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1987
parity-

145Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
145,944993503 ± 0,000007071 Da
số khối146
g-factor
chu kỳ bán rã
3,32 ± 0,22 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1982
parity-

146Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

147Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
146,940142293 ± 0,000005368 Da
số khối147
g-factor
chu kỳ bán rã
5,8 ± 0,4 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1982
parity-

147Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
147,937743925 ± 0,00009 Da
số khối148
g-factor
chu kỳ bán rã
2,2 ± 1,1 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity+

148Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
148,933820457 ± 0,000012866 Da
số khối149
g-factor
chu kỳ bán rã
21,1 ± 0,2 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity-

149Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

150Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
149,933498353 ± 0,000015209 Da
số khối150
g-factor
chu kỳ bán rã
76,8 ± 1,8 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1963
parity

150Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
150,931698176 ± 0,000008908 Da
số khối151
g-factor
chu kỳ bán rã
35,2 ± 0,1 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1963
parity-

151Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)22%

152Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
151,931717618 ± 0,000013449 Da
số khối152
g-factor
-0,51 ± 0,01
chu kỳ bán rã
161,8 ± 0,3 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
ngày khám phá1963
parity-

152Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

153Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
152,930206671 ± 0,000005438 Da
số khối153
g-factor
1,2345454545455 ± 0,0090909090909091
chu kỳ bán rã
2,01 ± 0,03 m
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
-1,1 ± 0,5
ngày khám phá1963
parity-

153Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.949%
α (α emission)0.051%

154Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
153,930606776 ± 0,00000882 Da
số khối154
g-factor
-0,3205 ± 0,003
chu kỳ bán rã
11,76 ± 0,19 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,19 ± 0,1
ngày khám phá1966
parity-

154Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.981%
α (α emission)0.019%

155Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
154,929103363 ± 0,000018754 Da
số khối155
g-factor
1,4 ± 0,012
chu kỳ bán rã
48 ± 2 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,56 ± 0,12
ngày khám phá1959
parity+

155Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

156Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
155,929641634 ± 0,000041249 Da
số khối156
g-factor
0,745 ± 0,0075
chu kỳ bán rã
56 ± 1 m
Spin4
nuclear quadrupole moment
2,4 ± 0,18
ngày khám phá1957
parity-

156Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

157Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
156,928251974 ± 0,000025194 Da
số khối157
g-factor
1,24 ± 0,0085714285714286
chu kỳ bán rã
12,6 ± 0,2 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,05 ± 0,13
ngày khám phá1966
parity-

157Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
157,92894491 ± 0,000029099 Da
số khối158
g-factor
0,7552 ± 0,0006
chu kỳ bán rã
11,3 ± 0,4 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
4,2 ± 0,4
ngày khám phá1961
parity+

158Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

159Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
158,927718683 ± 0,000003268 Da
số khối159
g-factor
1,22 ± 0,0085714285714286
chu kỳ bán rã
33,05 ± 0,11 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,27 ± 0,13
ngày khám phá1958
parity-

159Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
159,928735538 ± 0,00001612 Da
số khối160
g-factor
0,74 ± 0,006
chu kỳ bán rã
25,6 ± 0,3 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
4 ± 0,2
ngày khám phá1950
parity+

160Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
160,927861815 ± 0,000002309 Da
số khối161
g-factor
1,2114285714286 ± 0,0085714285714286
chu kỳ bán rã
2,48 ± 0,05 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,3 ± 0,11
ngày khám phá1954
parity-

161Ho Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

162Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
161,929102543 ± 0,00000333 Da
số khối162
g-factor
2,32 ± 0,03
chu kỳ bán rã
15 ± 1 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1957
parity+

162Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
162,92874026 ± 0,000000744 Da
số khối163
g-factor
1,2057142857143 ± 0,011428571428571
chu kỳ bán rã
4,57 ± 0,025 ky
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,7 ± 0,6
ngày khám phá1957
parity-

163Ho Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

164Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
163,930240548 ± 0,000001492 Da
số khối164
g-factor
chu kỳ bán rã
28,8 ± 0,5 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1938
parity+

164Ho Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)39%

165Ho

natural abundance
100
relative atomic mass
164,930329116 ± 0,000000844 Da
số khối165
g-factor
1,1885714285714 ± 0,0085714285714286
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,58 ± 0,02
ngày khám phá1934
parity-

166Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
165,932291209 ± 0,000000844 Da
số khối166
g-factor
0
chu kỳ bán rã
26,812 ± 0,007 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1936
parity-

166Ho Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

167Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
166,933140254 ± 0,00000557 Da
số khối167
g-factor
chu kỳ bán rã
3,1 ± 0,1 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1955
parity-

167Ho Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

168Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
167,935523766 ± 0,000032207 Da
số khối168
g-factor
chu kỳ bán rã
2,99 ± 0,07 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1960
parity+

168Ho Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

169Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
168,93687989 ± 0,000021522 Da
số khối169
g-factor
chu kỳ bán rã
4,72 ± 0,1 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1963
parity-

169Ho Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

170Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
169,939626548 ± 0,000053697 Da
số khối170
g-factor
chu kỳ bán rã
2,76 ± 0,05 m
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1960
parity+

170Ho Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

171Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
170,941472713 ± 0,000644128 Da
số khối171
g-factor
chu kỳ bán rã
53 ± 2 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity-

171Ho Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

172Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
171,94473 ± 0,00021 Da
số khối172
g-factor
0
chu kỳ bán rã
25 ± 3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1991
parity+

172Ho Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

173Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
172,94702 ± 0,00032 Da
số khối173
g-factor
chu kỳ bán rã
7,1 ± 0,4 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity-

173Ho Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

174Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
173,950757 ± 0,000322 Da
số khối174
g-factor
chu kỳ bán rã
3,7 ± 0,4 s
Spin8
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity-

174Ho Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

175Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
174,953516 ± 0,000429 Da
số khối175
g-factor
chu kỳ bán rã
1,88 ± 0,55 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity-

175Ho Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

176Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
175,957713 ± 0,000537 Da
số khối176
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity+

176Ho Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

177Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
176,961052 ± 0,000537 Da
số khối177
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2018
parity-

177Ho Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
n (neutron emission)%

178Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
177,965507 ± 0,000537 Da
số khối178
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2018
parity+

178Ho Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Holmium.jpg

lịch sử

được phát hiện bởiJ.L. Soret
nơi khám pháSwitzerland
ngày khám phá1878
từ nguyên họcFrom Holmia, the Latinized name for Stockholm, Sweden.
cách phát âmHOLE-mi-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
1,3 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00000022 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,0000059 %
Abundance in Sun
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3088
2p4.3332
2s17.5444
3d13.6531
3p20.2546
3s20.7649
4d35.3284
4f39.5304
4p32.4372
4s31.688
5p49.661
5s47.424
6s58.561