ஈயம்

ஈயம் (Pb)

chemical element with symbol Pb and atomic number 82
Atomic Number82
Atomic Weight207.2
திணிவெண்208
Group14
Period6
Blockp
நேர்மின்னி82 p+
நொதுமி126 n0
எதிர்மின்னி82 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Pb (ஈயம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
180 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
144 pm
Metallic Radius
150 pm
ionic radius
98 pm
Crystal Radius
112 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
202 pm
அடர்த்தி
11.3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ஈயம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
0.35674316 eV/particle
ionization energy
7.4166796 eV/particle
ionization energy of Pb (ஈயம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
177.8 kJ/mol
enthalpy of fusion
4.77 kJ/mol
standard enthalpy of formation
195.2 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 18, 4
போர் அணு மாதிரி: Pb (ஈயம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி4
Lewis structure: Pb (ஈயம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Pb (ஈயம்)
Orbital Diagram of Pb (ஈயம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.8
Electrophilicity Index
1.069876866442547 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2,022.15 K
Melting Point
600.612 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Slate Gray
appearancemetallic gray
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
35.3 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
0.0000289 1/K
molar heat capacity
26.84 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
4.8 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000021 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
7.2 K
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.0000000015 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.000000000311 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.000017
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
4.95 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
1.5 MPa
அமுங்குமை
46 GPa
shear modulus
5.6 GPa
யங்கின் மட்டு
16 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.44
ஒலியின் விரைவு
1,260 m/s
classification
CategoryPost-transition metals, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number82
Mendeleev Number91
Pettifor Number82
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
47 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
0.171
Neutron Mass Absorption
0.00003
குவாண்டம் எண்3P0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Lead

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes43
Natural Isotopes4
Isotopic Composition20852.40%20852.40%20624.10%20624.10%20722.10%20722.10%2041.40%2041.40%

178Pb

திணிவெண்178
neutron number96
relative atomic mass
178.003836171 ± 0.000024889 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
250 ± 80 us
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2001
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

179Pb

திணிவெண்179
neutron number97
relative atomic mass
179.002202492 ± 0.000087203 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.7 ± 0.2 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

180Pb

திணிவெண்180
neutron number98
relative atomic mass
179.997916177 ± 0.000013306 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.1 ± 0.3 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1996
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

181Pb

திணிவெண்181
neutron number99
relative atomic mass
180.9966606 ± 0.00009129 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
39 ± 0.8 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

182Pb

திணிவெண்182
neutron number100
relative atomic mass
181.992673537 ± 0.000012975 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
55 ± 5 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1986
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

183Pb

திணிவெண்183
neutron number101
relative atomic mass
182.991862527 ± 0.00003111 Da
g-factor
-0.76933333333333 ± 0.0033333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
535 ± 30 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

184Pb

திணிவெண்184
neutron number102
relative atomic mass
183.988135634 ± 0.000013743 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
490 ± 25 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity+

decay modeintensity
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

185Pb

திணிவெண்185
neutron number103
relative atomic mass
184.98761 ± 0.000017364 Da
g-factor
-0.758 ± 0.0033333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.3 ± 0.4 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
α (α emission)34%

186Pb

திணிவெண்186
neutron number104
relative atomic mass
185.984239409 ± 0.000011813 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.82 ± 0.03 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)40%

187Pb

திணிவெண்187
neutron number105
relative atomic mass
186.983910842 ± 0.000005468 Da
g-factor
-0.748 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
15.2 ± 0.3 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.5%
α (α emission)9.5%

188Pb

திணிவெண்188
neutron number106
relative atomic mass
187.980879079 ± 0.000010868 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
25.1 ± 0.1 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)91.5%
α (α emission)8.5%

189Pb

திணிவெண்189
neutron number107
relative atomic mass
188.980843658 ± 0.000015096 Da
g-factor
-0.718 ± 0.006
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
39 ± 8 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.58%
α (α emission)0.42%

190Pb

திணிவெண்190
neutron number108
relative atomic mass
189.978081872 ± 0.000013434 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
71 ± 1 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

191Pb

திணிவெண்191
neutron number109
relative atomic mass
190.978216455 ± 0.000007099 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.33 ± 0.08 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.51%

192Pb

திணிவெண்192
neutron number110
relative atomic mass
191.975789598 ± 0.000006147 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.5 ± 0.1 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0059%

193Pb

திணிவெண்193
neutron number111
relative atomic mass
192.976135914 ± 0.000011044 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

194Pb

திணிவெண்194
neutron number112
relative atomic mass
193.974011788 ± 0.000018717 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.7 ± 0.6 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)7.3%

195Pb

திணிவெண்195
neutron number113
relative atomic mass
194.974516167 ± 0.000005461 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
15 ± 1.4 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1957
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Pb

திணிவெண்196
neutron number114
relative atomic mass
195.972787552 ± 0.000008277 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
37 ± 3 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1957
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3%

197Pb

திணிவெண்197
neutron number115
relative atomic mass
196.973434737 ± 0.000005157 Da
g-factor
-0.71453333333333 ± 0.0015333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.1 ± 1.7 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
-0.08 ± 0.17
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

198Pb

திணிவெண்198
neutron number116
relative atomic mass
197.97201545 ± 0.000009393 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.4 ± 0.1 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Pb

திணிவெண்199
neutron number117
relative atomic mass
198.97291262 ± 0.000007322 Da
g-factor
-0.7138 ± 0.00093333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
90 ± 10 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.08 ± 0.09
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Pb

திணிவெண்200
neutron number118
relative atomic mass
199.971818546 ± 0.000010744 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
21.5 ± 0.4 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

201Pb

திணிவெண்201
neutron number119
relative atomic mass
200.972870431 ± 0.000014758 Da
g-factor
0.26924 ± 0.00024
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.33 ± 0.03 h
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.01 ± 0.04
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

202Pb

திணிவெண்202
neutron number120
relative atomic mass
201.972151613 ± 0.000004075 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
52.5 ± 2.8 ky
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

203Pb

திணிவெண்203
neutron number121
relative atomic mass
202.973390617 ± 0.000007036 Da
g-factor
0.27364 ± 0.00024
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
51.924 ± 0.015 h
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.05
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1942
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

204Pb

திணிவெண்204
neutron number122
relative atomic mass
203.973043506 ± 0.000001231 Da
g-factor
0
natural abundance
1.4 ± 0.6
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1932
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

205Pb

திணிவெண்205
neutron number123
relative atomic mass
204.974481682 ± 0.000001228 Da
g-factor
0.28376 ± 0.00024
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
17 ± 0.9 My
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.23 ± 0.04
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

206Pb

திணிவெண்206
neutron number124
relative atomic mass
205.97446521 ± 0.000001228 Da
g-factor
0
natural abundance
24.1 ± 3
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1927
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

207Pb

திணிவெண்207
neutron number125
relative atomic mass
206.975896821 ± 0.000001231 Da
g-factor
1.1812 ± 0.0008
natural abundance
22.1 ± 5
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1927
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

208Pb

திணிவெண்208
neutron number126
relative atomic mass
207.976652005 ± 0.000001232 Da
g-factor
0
natural abundance
52.4 ± 7
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1927
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

209Pb

திணிவெண்209
neutron number127
relative atomic mass
208.981089978 ± 0.000001875 Da
g-factor
-0.32635555555556 ± 0.00042222222222222
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.235 ± 0.005 h
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
-0.27 ± 0.17
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

210Pb

திணிவெண்210
neutron number128
relative atomic mass
209.984188381 ± 0.000001554 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
22.2 ± 0.22 y
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1900
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)1.9%

211Pb

திணிவெண்211
neutron number129
relative atomic mass
210.988735288 ± 0.000002426 Da
g-factor
-0.31091111111111 ± 0.00026666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
36.1628 ± 0.0025 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
0.09 ± 0.06
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1904
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

212Pb

திணிவெண்212
neutron number130
relative atomic mass
211.991895891 ± 0.000001975 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.627 ± 0.006 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1905
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

213Pb

திணிவெண்213
neutron number131
relative atomic mass
212.996560796 ± 0.000007465 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.2 ± 0.3 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

214Pb

திணிவெண்214
neutron number132
relative atomic mass
213.999803521 ± 0.000002114 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
27.06 ± 0.07 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1904
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

215Pb

திணிவெண்215
neutron number133
relative atomic mass
215.004661591 ± 0.00005656 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
142 ± 11 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

216Pb

திணிவெண்216
neutron number134
relative atomic mass
216.008062 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.66 ± 0.2 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

217Pb

திணிவெண்217
neutron number135
relative atomic mass
217.013162 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
19.9 ± 5.3 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

218Pb

திணிவெண்218
neutron number136
relative atomic mass
218.016779 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.8 ± 6.8 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

219Pb

திணிவெண்219
neutron number137
relative atomic mass
219.022136 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி11/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

220Pb

திணிவெண்220
neutron number138
relative atomic mass
220.025905 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Lead electrolytic and 1cm3 cube
Lead-2

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Known to the ancients.
location of discovery
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
சொற்பிறப்பியல்Anglo-Saxon: lead; symbol from Latin: plumbum.
pronunciationLED (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.00003 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.00017 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.00014 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.000001 %
Abundance in Universe
0.000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5805
2p4.5234
2s21.57
3d13.4533
3p22.8505
3s23.8477
4d37.6804
4f38.0312
4p35.9664
4s35.1072
5d58.848
5p53.97
5s51.8685
6p69.607
6s67.9